08/01/2013
Gia Lai: Lưu giữ bản sắc văn hóa của các tộc người J'rai và Bahnar

Đăk Đoa là một trong những địa phương của tỉnh Gia Lai thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các tộc người Bahnar và J'rai. Ở hầu hết các buôn làng dân tộc trong huyện đều lưu giữ được những bản sắc văn hóa độc đáo như cồng chiêng, nhà rông và các lễ hội truyền thống khác. Người dân bản địa rất phấn khởi và tin tưởng vào chủ trương của Đảng về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống tâm linh của các tộc người.

Các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng, hiện trong toàn huyện đã xây dựng được 87 nhà rông và nhà sinh hoạt cộng đồng, hình thành 156 đội văn nghệ quần chúng, lưu giữ được gần cả ngàn bộ cồng chiêng với 85 đội cồng chiêng, xây dựng các làng nghề dệt thổ cẩm...Thông qua các hoạt động giao lưu, thi đấu, biểu diễn hàng năm, bản sắc của các tộc người Bahnar và J'rai trên địa bàn không ngừng được phát huy giá trị, nhiều môn được tổ chức thi đấu tại buôn làng như cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, đi cà kheo, bắn nỏ... Tiếng nói và chữ viết các dân tộc cũng được giữ gìn và phát huy, đồng thời tổ chức các lớp học tiếng Bahnar, J'rai cho cán bộ trong huyện. Các lễ hội truyền thống còn lưu giữ như lễ đâm trâu, lễ cúng giọt nước, lễ trưởng thành, lễ bỏ mả..., các tác phẩm nghệ thuật trong dân gian được khuyến khích lưu truyền như các bài ca, trường ca, các điệu múa, các điệu hát ru, trang phục dân tộc. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo đưa việc truyền dạy cồng chiêng, múa xoang vào trong các trường học, đến nay đã có 8 trường có đội cồng chiêng hoạt động thường xuyên.

Nhiều tấm gương điển hình có đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của 2 tộc người Bahnar và J'rai trong suốt hơn 15 năm qua. Tại xã Ia Pết có ông Pơl ở làng Nglâm Thung - nghệ nhân truyền nghề tạc tượng và làm các nhạc cụ dân tộc; bà MLớp ở xã Glar - nghệ nhân truyền nghề dệt thổ cẩm; trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đăk Đoa có thành tích trong truyền dạy cồng chiêng cho học sinh.../.

(Theo: TTXVN)
[TT: H.T.N]
 


[ In bài viết ] [ Quay lại ]