26/12/2012
Đề xuất tổ chức của thanh tra công tác dân tộc

Theo dự thảo Nghị định về tổ chức hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc do Ủy ban dân tộc chủ trì soạn thảo, tổ chức thanh tra công tác dân tộc sẽ được xây dựng thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Theo Ủy ban Dân tộc, hiện nay tổ chức cơ quan làm công tác thanh tra dân tộc ở địa phương còn có những đặc thù: Có những tỉnh có Ban Dân tộc (cơ quan ngang Sở), có những tỉnh có Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,... Chính vì vậy trong dự thảo Nghị định về tổ chức hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc, Ủy ban dân tộc đã đề xuất quy định rõ về tổ chức và hoạt động của thanh tra công tác dân tộc để thực hiện có hiệu quả.

Theo đó, dự thảo nêu rõ, thanh tra công tác dân tộc là cơ quan thanh tra về lĩnh vực công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Về mặt tổ chức thanh tra công tác dân tộc gồm có: Thanh tra Ủy ban dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Ban Dân tộc thuộc Ban Dân tộc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thành lập Ban Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện thanh tra công tác dân tộc.

Trong đó, Thanh tra Ủy ban chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Ủy ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 18 của Luật Thanh tra và một số nhiệm vụ, quyền hạn như: Xây dựng và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, ban hành Hướng dẫn kế hoạch thanh tra công tác dân tộc; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực công tác dân tộc; phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban Dân tộc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra công tác dân tộc;...

Thanh tra Ban chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Dân tộc, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về công tác và nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Ủy ban.

Thanh tra Ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra và 4 nhiệm vụ, quyền hạn: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực công tác dân tộc cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Ban Dân tộc; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ban Dân tộc trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc; các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trần Mạnh
(Nguồn: chinhphu.vn)

[TT: H.T.N]


[ In bài viết ] [ Quay lại ]