20/12/2012
Sử dụng vốn Chương trình 135 cho năm 2011-2012 và 2013

Ngày 17/12/2012, Ủy ban Dân tộc đã có văn bản số 1154/UBDT-CSDT về việc sử dụng vốn Chương trình 135 các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015.

Theo đó, Ủy ban dân tộc đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai phân bổ và sử dụng vốn Chương trình của các năm 2011-2012 và 2013. Cụ thể:

Đối với nguồn vốn đã phân bổ của năm 2011 và 2012: UBND các tỉnh quan triệt chỉ đạo thực hiện theo văn bản số 1088/UBDT-CSDT ngày 28/11/2012 của Ủy ban Dân tộc về cơ chế thực hiện dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2012 – 2015;

Đối với nguồn vốn thực hiện Chương trình 2013: Trung ương phân bổ vốn cho các tỉnh trên cơ sở đối tượng thụ hưởng và định mức quy định tại Quyết định 101/2009/QĐ-TTg ngày 5/8/2009, các tỉnh thực hiện phân bổ vốn theo nguyên tắc xã khó khăn hơn được phân bổ vốn cao hơn, không phân bổ bình quân, ưu tiên cho các xã nghèo, huyện nghèo.

Cơ chế quản lý vốn 2013: Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn riêng. 

Nguyễn Văn Lợi


[ In bài viết ] [ Quay lại ]