10/12/2012
Ủy ban Dân tộc công bố thủ tục hành chính mới ban hành "xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015"

Ngày 06/12/2012, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành "xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015".

Ban hành kèm theo Quyết định này là Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc gồm: Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Ủy ban Dân tộc và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây.

Thủy Vân


[ In bài viết ] [ Quay lại ]