09/10/2012
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, ngày 08/10/2012, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký ban hành Công văn số 878/UBDT-TTTT nhằm tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc.

Theo Công văn, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có nhiệm vụ quán triệt, nghiêm túc, đầy đủ, cụ thể hóa nội dung các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nhằm phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn công tác của Ủy ban Dân tộc.

Từ ngày 15/10/2012, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải sử dụng hệ thống thư điện tử của Ủy ban Dân tộc để trao đổi các loại văn bản công vụ.

Trung tâm Thông tin có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ xây dựng các văn bản, quy chế cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật hạ tầng mạng, an toàn, bảo mật thông tin cho toàn hệ thống; Xây dựng và triển khai kế hoạch duy trì, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành công việc, trao đổi văn bản giữa các đơn vị; Xây dựng quy hoạch, kế hoạch 05 năm và hằng năm; Xây dựng dự toán kinh phí hằng năm cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc; Phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc.

Văn phòng Ủy ban có nhiệm vụ: chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc số hóa các văn bản; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của các Vụ, đơn vị. Vụ Kế hoạch hướng dẫn Trung tâm Thông tin xây dựng quy hoạch, kế hoạch, lập dự toán kinh phí cho các nhiệm vụ CNTT. Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc: xây dựng và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ban hành tiêu chuẩn về trình độ và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đối với công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn để công chức, viên chức có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc;...

Trung tâm thông tin thường xuyên theo dõi, kiểm tra; định kỳ cuối tháng, quý, năm lập báo cáo gửi lãnh đạo Ủy ban , các Vụ, đơn vị và Hội đồng Thị đua khen thưởng về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của từng tập thể, cá nhân. Thực hiện đánh giá cuối năm , xây dựng bảng xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin đối với các tập thể, cá nhân trong cơ quan Ủy ban Dân tộc làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng.

Xem Công văn số 878/UBDT-TTTT tại đây.

[N.K.T]


[ In bài viết ] [ Quay lại ]