09/03/2012
Tăng cường hỗ trợ tiền ăn và chi phí khám chữa bệnh khi điều trị nội trú cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 01/3/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Theo Quyết đinh, các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh gồm: Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách sẽ được hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày và được hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện. Các trường hợp phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên cũng được hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2012.

Việt Cường


[ In bài viết ] [ Quay lại ]