Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Thông tin chi tiết về văn bản

Nhóm tài liệu Các lĩnh vực Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao

Số văn bản:  132-KH/ĐU
Tên văn bản:  Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc - Đảng bộ Khối I cơ quan TW ngày 15/8/2006
CQ ban hành:  Uỷ ban Dân tộc
Ngày ban hành:  15/08/2006
Nội dung:  

 KẾ HOẠCH
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc - Đảng ủy khối I cơ quan Trung ương
______________

        Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khoá XI Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29 tháng 12 năm 2005.

       Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW lần thứ 3 khoá X của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

        Căn cứ Kế hoạch, chương trình hành động của Uỷ ban Dân tộc về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ( tại các QĐ số 165/QĐ-UBDT ngày 07/7/2006 và QĐ số 179/QĐ-UBDT ngày 11/7/2006).

        Đảng uỷ cơ quan UBDT xây dựng kế hoạch thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những nội dung, nhiệm vụ cơ bản như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

        - Chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng trong các lĩnh vực hoạt động của UBDT;

        - Ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng gây lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị hiện nay.

        - Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ cơ quan UBDT trong công tác phòng, chống tham những và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

        - Tăng cường nhận thức, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp Đảng uỷ các cấp, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Đảng bộ đối với công tác phòng, chốg tham  nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Yêu cầu:

        - Phải cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan UBDT.

        - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CCVC trong Đảng bộ về công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan thật sự đoàn kết và trong sạch. vững mạnh.

II. Nội dung của kế hoạch:

        1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nâmg cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, CCVC trong toàn Đảng bộ.

        - Đảng uỷ phối hợp với Lãnh đạo Uỷ ban tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch, chương trình hành động của Uỷ ban Dân tộc về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

        - Đảng uỷ tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ nội dung cơ bản của Nghị quyết TW3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

        - Các cho bộ trực thuộc gắn sinh hoạt đảng thường kỳ với việc tổ chức quán triệt, học tập sâu sắc, toàn diện và ra nghị quyết tổ chức, thực hiện đối với từng cán bộ, đảng viên về các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và kế hoạch, chương trình hành động của Uỷ ban Dân tộc về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

        - Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên căn cứ tình hình, đặc điểm, tổ chức quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên về công tác đấu tranh, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

        2. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng đồng thời với việc rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế của Uỷ ban, các đơn vị có liên quan đến việc quản lý, chi tiêu tài chính, sử dụng tài sản công, công tác tổ chức cán bộ ....do uỷ ban Dân tộc quản lý, điều hành; xây dựng, ban hành quy chế phát huy dân chủ đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt có trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng và tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, đơn vị.

        Đảng uỷ sẽ phối hợp với Lãnh đạo Uỷ ban tổ chức đợt kiểm tra về "tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy khối I cơ quan Trung ương ( có kế hoạch cụ thể riêng).

        3. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

        - Nâng cao chất lượng, phát huy dân chủ và duy trì thường xuyên chế độ, nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ thưưòng kỳ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, phát huy cao độ tính tiền phong gương mẫu, ý thức, trách nhiệm và tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên; đảng viên phải đi đầu trong công tác phòng, chốn tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, sai trái làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của Đảng bộ, cho bộ, của cơ quan, đơn vị. Xây dựng cho uỷ, cho bộ thực sự trong sạch, vững mạnh là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết nội bộ trong Đảng bộ, cho bộ và cơ quan, đơn vị.

        - Phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra của Đảng để kịp thời phát hiện và thường xuyên xử lý những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời biểu dương khen thưởng cán bộ, đảng viên, CCVC có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. Tổ chức thực hiện:

        1. Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, kế hoạch, chương trình thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBDT và Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng uỷ cơ quan và tình hình thực tế hoạt động của đơn vị, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể xây dựng nghị quyết, chương trình hành động và tổ chức, triển khai thực hiện.

        2. Định kỳ hàng tháng, quý, năm các chi bộ phải báo cáo kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với Đảng uỷ cơ quan.

        3. Đảng uỷ phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ trực tiếp chỉ đạo, giao Uỷ ban Kiểm tra của Đảnh uỷ định kỳ tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và theo dõi, đôn đốc các chi bộ, các tổ chức đoàn thể quần chúng và đảng viên thuộc Đảng bộ thực hiện kế hoạch này./.

T/M ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ

Sơn Song Sơn (đã ký)

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 65,600,746


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.1 secs