Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 28/03/2008
Văn hoá truyền thống với ổn định chính trị trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên


Văn hoá, bản sắc văn hoá của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc trong quốc gia dân tộc Việt Nam là sự hiện diện bản chất Người rất đậm nét, tích tụ, tổng hợp và chúng đúc những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của mỗi tộc người.

Bản sắc văn hoá giúp mỗi cộng đồng, tộc người giữ được nét riêng của mình, không bị đồng hoá bởi các dòng văn hoá ngoại lai trong quá trình tồn tại và phát triển. Bởi khi nói đến văn hoá là nói đến hệ giá trị, đến cấu trúc bề sâu trong tiềm thức, tư tưởng, tình cảm, lối sống của mỗi dân tộc. Nó đóng vai trò là nền tảng chi phối mọi hoạt động, ứng xử của con người, hình thành nên những qui tắc, những chuẩn mực chung để điều chỉnh hành vi của mỗi thành viên trong xã hội không phải là những gì trừu tượng, khó thấy mà nó hiện hữu trong cộng đồng dân tộc. Vì hướng hoạt động của con người theo chuẩn mực chung của xã hội nên văn hoá đóng vai trò quan trọng, quyết định đến việc giữ vững tính bền vững nói chung và tính ổn định chính trị nói riêng cho cộng đồng dân tộc mang nền văn hoá ấy.

 Tây Nguyên và tác động của văn hoá Tây Nguyên đến sự ổn định chính trị không nằm ngoài qui luật ấy. Nhất là gần đây, khi Tây Nguyên xuất hiện một số “điểm nóng” gây mất ổn định chính trị như: Sự kiện đòi thành lập cái gọi là “Nhà nước Đề ga độc lập”, sự kiện bạo loạn tháng 2 năm 2001, tháng 4 năm 2004... thì các nhà khoa học càng quan tâm nhiều hơn đến những tác động của văn hoá đến sự bình ổn chính trị của Tây Nguyên. Văn hoá và bản sắc văn hoá Tây Nguyên không phải là những gì trừu tượng, khó thấy mà nó hiện hữu trong lối sống hằng ngày, trong tư tưởng, tình cảm mỗi con người trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

 Trong cách tiếp cận nghiên cứu văn hoá dưới lăng kính triết học, sự tác động của văn hoá Tây Nguyên đến việc ổn định chính trị trước hết thông qua việc phân tích những mối quan hệ cụ thể:

 Một là, văn hoá thể hiện trong mối quan hệ giữa các cộng đồng dân tộc và tộc người khác nhau với việc ổn định chính trị ở Tây Nguyên.

 Tây Nguyên hiện có trên 40 dân tộc anh em như: Kinh, Tày, Thái, Mường, Gia Rai, Ba Na, Ê Đê… từ các miền của đất nước hội tụ về. Văn hoá của mỗi dân tộc này lại mang sắc thái địa phương cao. Trong quá trình giao lưu, văn hoá các tộc người xâm nhập vào nhau tạo nên nhiều sự tương đồng và khác biệt trong văn hoá các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Tuy nhiên, các dân tộc một mặt vẫn giữ vững được những bản sắc văn hoá riêng, mặt khác cùng nhau tạo nên một bức tranh văn hoá Tây Nguyên rộng lớn, phong phú, đa sắc diện; tạo nên tính cộng đồng rất cao trong văn hoá. Tính cộng đồng cao là một trong những đặc trưng rất cơ bản, tiêu biểu cho hệ giá trị văn hoá Tây Nguyên. Đây là nhân tố quan trọng trong việc điều hành, chi phối hầu như toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây. Vì vậy, tính cộng đồng văn hoá giữ vai trò quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị ở Tây Nguyên. Nét văn hoá này tạo nên sức sống lâu bền của các dân tộc trong công cuộc chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt để dựng nước cũng như trong đấu tranh chống các thế lực ngoại xâm.

 Hiện nay, có nhiều thế lực thù địch đang muốn xoá bỏ nét văn hoá mang tính cộng đồng cao của các dân tộc Tây Nguyên với âm mưu chia rẽ cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên nói riêng và trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam nói chung. Đó chính là âm mưu làm mất ổn định chính trị và tiến dần tới việc xoá bỏ phương thức tồn tại của các dân tộc nơi đây. Vì vậy, việc nâng cao tính cộng đồng hay nói cách khác, giữ gìn giá trị văn hoá tốt đẹp được thể hiện trong mối quan hệ giữa các dân tộc Tây Nguyên có vị trí, vai trò quan trọng trong việc bình ổn đời sống chính trị vùng cao nguyên này.

 Hai là, văn hoá thể hiện thông qua mối quan hệ giữa mỗi người với gia đình, với buôn làng và tác động của nó đến sự ổn định chính trị Tây Nguyên.

 Trong mỗi gia đình, buôn làng, tính cộng đồng của văn hoá cũng được thể hiện rất cao, rõ nhất là tình cảm gia đình, họ hàng, láng giềng. Mỗi thành viên đều xem buôn làng là nơi quyết định sinh mệnh của mình và mỗi plei (cộng đồng) còn được thể hiện trong sự hợp tác sản xuất giữa những người dân với nhau trong một buôn làng. Tính cộng đồng buôn làng đã trở thành nếp sống chi phối hành vi ứng xử của mỗi người dân, mỗi gia đình.

Đức tính này được coi là những chuẩn mực đạo lý, hình thành nhân cách trong mỗi con người và được định hình như một nguyên tắc lớn nhất trong quan hệ cộng đồng của các dân tộc Tây Nguyên.

 Như vậy, đầu tiên xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn cần phải kết hợp với nhau, cần cộng đồng lại trong quan hệ lao động sản xuất nên những nét đẹp văn hoá Tây Nguyên nảy sinh, phát triển trong sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau với nguyên tắc đặt lợi ích cộng đồng lên cao nhất. Chính những sinh hoạt văn hoá - tín ngưỡng là môi trường thể hiện rõ nét tình cảm của mỗi người dân đối với buôn làng. Trong các lễ hội lớn như lễ cưới, lễ mừng nhà mới, lễ bỏ mả... hay trong những buổi sinh hoạt cồng chiêng là điều kiện để họ bày tỏ, thể hiện và đón nhận tình cảm với nhau. Văn hoá Tây Nguyên còn được gọi là văn hoá của những biểu tượng, hình ảnh. Nhà rông chính là nơi cộng cảm của buôn làng, nơi mỗi cá nhân bộc lộ tình cảm một cách tự nhiên và cũng là môi trường nuôi dưỡng những nét đẹp văn hoá chung của buôn làng và lưu giữ bản sắc văn hoá Tây Nguyên.

 Như vậy, tính cộng đồng là một giá trị văn hoá, tư tưởng xuyên suốt trong đời sống văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị của các dân tộc Tây Nguyên. Buôn làng cổ truyền Tây Nguyên không chỉ là một cộng đồng kinh tế, cộng đồng văn hoá, mà còn mang ý nghĩa chính trị - cộng đồng tư tưởng. Mỗi người dân Tây Nguyên nếu đánh mất mình trong cộng đồng buôn làng, hay đánh mất tính cộng đồng buôn làng cũng đồng nghĩa với việc làm suy yếu hệ giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hoá Tây Nguyên và sâu sa hơn là làm lung lay nền tảng tinh thần xã hội. Trong trường hợp này, trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch thì tình hình chính trị dễ bị mất ổn định.

 Ba là, luật tục - một nét văn hoá Tây Nguyên điều chỉnh các mối quan hệ trong đời sống xã hội và góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị.

 Nếu nói về hai nét đặc trưng cơ bản nhất của môi trường văn hoá Tây Nguyên thì đó chính là tính cộng đồng cao và luật tục - nơi kết tinh những giá trị văn hoá cộng đồng. Luật tục là những quy định phép ứng xử của mọi người trong cộng đồng, là sự trừng phạt những tội phạm, những quy ước về trách nhiệm đối với người đứng đầu và người già, những điều cần phải làm, bổn phận của mỗi người trong xã hội, những quy tắc để bảo vệ đất đai, rừng núi, nguồn nước, gia súc... của cả cộng đồng. Luật tục là một di sản quí báu, chứa đựng những tinh hoa của văn hoá Tây Nguyên. Nó ra đời với nhiệm vụ chế định các hành vi của cá nhân và cộng đồng dưới tác động của những giá trị văn hoá chung. Là dạng di sản văn hoá phi vật thể nảy sinh từ yêu cầu quản lý trật tự cộng đồng, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, luật tục đã góp phần gìn giữ những phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Với sự đa dạng, sâu sắc, cụ thể của các điều luật, luật tục chẳng những bổ sung tích cực, hoàn thiện đầy đủ hơn cho pháp luật nhà nước, mà còn là cơ sở để các quy ước, tiêu chuẩn xây dựng nếp sống văn hoá được tiếp cận, vươn tới tận gốc rễ của cuộc sống buôn làng. Luật tục đã đóng vai trò củng cố, gắn kết các thành viên trong cộng đồng, tạo cơ sở cho việc xây dựng cuộc sống chung hài hoà, nhân ái, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao nhân cách con người. Thực hiện luật tục là hành động cao đẹp mà xã hội hướng tới bởi đó là sự chấp hành tự nguyện mang phẩm chất của văn hoá đạo đức, văn hoá luật pháp của mỗi con người.

 Luật tục - nét văn hoá đặc sắc của Tây Nguyên có vai trò to lớn trong đời sống xã hội và góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị. Với chức năng quan trọng là điều chỉnh các quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng và giữa các dân tộc với nhau, uốn nắn mỗi cá nhân tuân thủ theo những nếp sống văn hoá, những chuẩn mực chung của cộng đồng, luật tục góp phần làm giảm bớt những bất đồng, xung đột trong các mối quan hệ, củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, hướng con người đến những giá trị chân - thiện - mỹ.

 Khi con người có văn hoá cao, họ sẽ tự nguyện, tự giác hành động đúng, hành động thiện, hành động đẹp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Đây là nhân tố quan trọng nhất để giữ vững sự bình ổn chính trị ở Tây Nguyên nói riêng và ở nước ta nói chung.

TS. Lưu Văn An - TS. Hoàng Anh
 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,895,107


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs