Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/05/2005
Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc: Kết quả cùng một số vấn đề đặt ra


Bộ Trưởng , Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Ksor Phước về thăm và chụp hình lưu niệm với nhân dân làng văn hoá L9, xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định)

Ksor Phước

Uỷ viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

 

Thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến nay, trong các nghị quyết Đại hội các khoá cũng như trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đều nhấn mạnh vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc; nhất quán với những nội dung cơ bản, bao trùm của chính sách dân tộc là “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển”. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Bảy đã đề cập toàn diện vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; xác định những mục tiêu cụ thể, những nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách đồng thời đưa ra những giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách dân tộc của Đảng trong tình hình mới.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết, với những biện pháp tích cực và thiết thực như tổ chức nghiên cứu học tập cho cán bộ đảng viên, sau nghiên cứu, học tập, từ Chính phủ, các bộ ngành đoàn thể Trung ương đến địa phương đều xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Do vậy nhận thức của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc được nâng lên một cách toàn diện và sâu sắc hơn. Tạo nên bước chuyển biến rõ rệt về ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và của toàn dân trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, trực tiếp góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội vùng dân tộc miền núi.

Về kinh tế có bước phát triển rõ rệt, các tỉnh vùng dân tộc miền núi đều đạt mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2003 đạt từ 8-10%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng, sản xuất hàng hoá phát triển. Thông qua các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội nhất là Chương trình xoá đói giảm nghèo, Chương trình 135... cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển sản xuất và dân sinh được cải thiện. Đến nay đã có 92% số xã đặc biệt khó khăn có đường ôtô đến trung tâm xã, 98% số xã có trường tiểu học, 75% số xã có trường trung học cơ sở, 83% số xã có điện, 62% số xã có trạm truyền thanh, gần 50% số xã có chợ. Đời sống vật chất, tinh thần của đa số đồng bào các dân tộc đã được cải thiện. Diện mạo vùng dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa được thay đổi rõ rệt.

Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố cả về tổ chức, lực lượng và nội dung phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác. Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ tăng cả về số lượng và chất lượng, nhất là cán bộ cơ sở. Công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến. Đến nay tất cả các xã vùng dân tộc đều có tổ chức cơ sở Đảng, giảm dần các thôn bản không có đảng viên. Tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ cán bộ dân tộc ngày càng tăng, hiện chiếm 66,7%.

Các chính sách phát triển giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, mặt bằng giáo dục được nâng lên, các nội dung giáo dục đặc thù như dạy chữ dân tộc, giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc được coi trọng. Kết quả xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học được giữ vững, các địa phương đang thực hiện chương trình phổ cập trung học cơ sở, trong đó một số tỉnh như: Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Hà Tây đã hoàn thành. Số lượng học sinh là con em đồng bào các dân tộc vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng tăng, dần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, chính sách ưu tiên khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc được quan tâm. Nhiều địa phương đã thực hiện cấp thẻ bảo hiểm cho đồng bào các dân tộc thiểu số.  Hệ thống y tế vùng dân tộc được củng cố nhất là y tế cơ sở xã, thôn, bản; cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư nâng cấp; đội ngũ cán bộ y tế được bổ sung đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã được triển khai rộng khắp, có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của đồng bào các dân tộc. Các chương trình phủ sóng phát thanh, truyền hình, thông tin báo chí được tăng cường. Nhiều địa phương chú trọng xây dựng các thiết chế văn hoá thôn, bản; các hoạt động văn hoá truyền thống, giao lưu văn hoá các dân tộc, giữa các vùng miền được tổ chức. Việc thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội đã góp phần nâng cao dân trí, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc tiếp cận với các dịch vụ xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc.

Những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc nhất là các địa bàn trọng điểm được coi trọng và chủ động giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vùng các dân tộc và miền núi nước ta đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức và những vấn đề mới nảy sinh. Trước hết, đó là trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Các tiềm năng thế mạnh chưa được khai thác và sử dụng có hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn, khoảng cách chênh lệch về đời sống kinh tế giữa các vùng miền, giữa các dân tộc gia tăng. Mặt bằng giáo dục, trình độ khoa học kỹ thuật còn thấp; bản sắc văn hoá truyền thống của một số dân tộc đang bị mai một. Nhiều tỉnh phía Nam hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc còn nhiều mặt yếu kém, bất cập nhất là sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ dân tộc tại chỗ. Tình trạng di cư tự do, tôn giáo phát triển không bình thường ở một số vùng còn rất bức xúc. Trong khi đó các thế lực thù địch trong nước và quốc tế đang tìm mọi cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ giữa các dân tộc và làm mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc với những âm mưu thủ đoạn hết sức thâm độc và xảo quyệt.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ được Nghị quyết Trung ương 7 về công tác dân tộc đề ra, đưa nghị quyết vào cuộc sống của đồng bào, thời gian tới cần tập trung vào những nội dung nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục tập trung giải quyết cơ bản kết cấu hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, điện, trường học, trạm xá, bưu điện, chợ... vùng nông thôn miền núi. Tập trung hơn nữa cho lãnh đạo và giúp đỡ nâng cao năng lực sản xuất, xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc, kiên trì đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất và các chương trình giải quyết việc làm cho thanh niên người dân tộc. Từ nay đến 2010 phải cơ bản thay đổi được tập quán lao động sản xuất cũ, xây dựng tập quán sản xuất mới cho đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Hai là: Đẩy mạnh phát triển giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nguồn lực cho vùng dân tộc. Chú trọng làm tốt công tác bảo tồn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc, tăng cường sự giao lưu văn hoá và xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ba là: Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường sự thống nhất nhận thức và quyết tâm trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc đối với các cấp, các ngành của hệ thống chính trị và của toàn dân; làm tốt công tác phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các bộ, ngành chức năng ở Trung ương. Tăng cường công tác tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc; củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, với chế độ; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là: Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng, phải lấy việc giữ ổn định địa bàn và đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân làm mục đích; có nhiều việc làm thiết thực nhằm phát huy vai trò của Mặt trận trong việc giám sát các hoạt động của HĐND và UBND, trong tham gia quản lý xã hội. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ, cán bộ của từng dân tộc đảm bảo về số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, quản lý xã hội tại các địa phương vùng dân tộc.

Năm là: Quan tâm và có những giải pháp thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái vùng dân tộc miền núi nhất là bảo vệ tài nguyên rừng, đất rừng và nguồn nước. Vùng dân tộc miền núi là đầu nguồn của những con sông lớn, có hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá, suy kiệt và ô nhiễm nghiêm trọng do việc khai thác sử dụng không có kế hoạch, không tính đến yếu tố phát triển bền vững. Môi trường sinh thái bị xâm hại nghiêm trọng đã trở thành nguy cơ đe doạ tính mạng và đời sống của hàng triệu người, trực tiếp là cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong khu vực.

Sáu là: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng ở vùng dân tộc nhất là các địa bàn trọng điểm xung yếu, biên giới. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình diễn biến về chính trị xã hội, tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, những vấn đề phát sinh trong đời sống của đồng bào các dân tộc như tranh chấp đất đai, di dịch cư tự do...; sớm bình thường hoá các sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Cương quyết đập tan âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để làm mất ổn định tình hình an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc.

Tình hình hiện nay ở vùng dân tộc và miền núi cho thấy nhiệm vụ của công tác dân tộc hơn bao giờ hết vừa phải giải quyết những nội dung cơ bản chiến lược về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc vừa phải giải quyết những vấn đề bức xúc tình thế, cùng những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển chung của xã hội. Với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành từ Trung ương đến các địa phương cùng sự vươn lên của đồng bào các dân tộc nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc đề ra, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn khó khăn nhất cả nước; giải quyết cơ bản được cái ăn, cái mặc, ở, học hành và sức khoẻ cộng đồng của đồng bào các dân tộc, rút ngắn khoảng cách và sự chênh lệch về các mặt giữa các dân tộc và giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi với miền xuôi. Điều mà sinh thời Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong muốn. 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,457,456


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs