Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 24/03/2005
Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá iX) thành công tốt đẹp

Sau 6 ngày (từ ngày 5- 10/7) làm việc khẩn trương, phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận dân chủ và thống nhất cao về những vấn đề được nêu trong chương trình nghị sự, ngày 10/7 Hội nghị lần thứ 10 BCH T.Ư Đảng khoá IX đã bế mạc. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì Hội nghị, đọc diễn văn khai mạc và diễn văn bế mạc. Hội nghị đã kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) T.Ư 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong những năm tới. Hội nghị cũng đã thảo luận và cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội X của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Về kiểm điểm 5 năm thực hiện NQ T.Ư 5 khoá VIII (1998-2003), Hội nghị nhất trí kết luận: Thực tiễn 5 năm qua đã khẳng định NQ T.Ư 5 khoá VIII đánh dấu bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng ta về văn hoá phù hợp với quy luật vận động phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, động viên được tinh thần nhiệt tình, tính tự giác thực hiện của toàn Đảng, toàn dân bước đầu gắn văn hoá với mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến toàn diện về kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của đất nước. Thông qua việc quán triệt các quan điểm chỉ đạo cơ bản và triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ cơ bản về văn hoá, sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với đường lối đổi mới CNH-HĐH, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới được củng cố và nâng cao...

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết còn bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm, chủ yếu trên các mặt sau:

So với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, trước những biến đổi ngày càng phức tạp trong đời sống tư tưởng, trong quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế trong những năm gần đây, những thành tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hoá còn chưa vững chắc, chưa đủ mạnh để tác động có hiệu quả đến các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước, niềm tin của nhân dân.

Sự phát triển của văn hoá chưa đồng bộ và tương ứng với tăng trưởng kinh tế, thiếu gắn bó với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nguyên nhân sâu xa có ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế; nhiệm vụ xây dựng Đảng. Nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá chưa tạo được những chuyển biến rõ rệt. Môi trường văn hoá còn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, sự lan tràn các sản phẩm và dịch vụ văn hoá thấp kém, lai căng... Sản phẩm văn hoá và các dịch vụ văn hoá ngày càng phong phú nhưng vẫn rất thiếu những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có ảnh hưởng tích cực và sâu sắc trong đời sống. Có dấu hiệu lúng túng, hữu khuynh trong cuộc đấu tranh giữa các khuynh hướng tư tưởng, lý luận - phê bình sáng tác, trước những tác động ngày càng phức tạp của quá trình hội nhập quốc tế, giao lưu văn hoá. Xu hướng “thương mại hoá”, thực dụng, chiều theo thị hiếu thấp kém trong một bộ phận xuất bản, báo chí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật chưa được ngăn chặn có hiệu quả, đã và đang tác động xấu tới vai trò nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ và giao tiếp của văn hoá.

Việc xây dựng thể chế văn bản, các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách văn hoá, đặc biệt là chính sách về quan hệ giữa kinh tế và văn hoá còn chậm, chưa đổi mới, thiếu đồng bộ, làm hạn chế tác dụng của văn hoá đối với các lĩnh vực quan trọng của đời sống đất nước.

Tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn, lạc hậu về đời sống tinh thần - văn hoá ở những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng căn cứ cách mạng trước đây vẫn chưa được khắc phục có hiệu quả. Khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, miền, khu vực tiếp tục mở rộng.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng và phát triển văn hoá, Hội nghị xác định: Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể, mục tiêu cần phải đạt tới là tạo được sự phát triển đồng bộ về chất lượng văn hoá trên nhiều mặt.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới là: Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hoá lành mạnh trong xã hội, trước hết là trong các tổ chức Đảng và Nhà nước, trong các đoàn thể quần chúng và trong từng cá nhân, gia đình, đơn vị, tổ chức cơ sở, trong quan hệ cộng đồng, gắn chặt nhiệm vụ văn hoá với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua cuộc vận động lớn về xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh... cần xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài; Nâng cao chất lượng, hiệu quả của nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam theo 5 đức tính được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5; Chú trọng nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tốt đẹp, phong phú, nâng cao trình độ phổ cập văn hoá, đáp ứng nhu cầu văn hoá ngày càng đa dạng của các tầng lớp nhân dân...

Để đạt các mục tiêu, phải thực hiện các giải pháp chủ yếu: Giải pháp hàng đầu là nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo của tổ chức Đảng các cấp đối với văn hoá; Phát huy tính năng động của hệ thống chính trị, trước hết là MTTQ và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức sáng tạo văn hoá, nghệ thuật, báo chí, xuất bản, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội; Đẩy mạnh giáo dục về chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tạo chuyển biến rõ rệt về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực trí tuệ người Việt Nam theo 5 đức tính đã được Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) xác định; Đẩy mạnh việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh theo 10 nội dung cơ bản do Đại hội IX của Đảng đề ra, đẩy mạnh phong trào Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy lùi tiêu cực, lạc hậu, khẳng định giá trị tốt đẹp của văn hoá Việt Nam, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Tăng cường đầu tư cho văn hoá...

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng dự kiến họp vào đầu quý II năm 2006, Hội nghị đã quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội của Trung ương.

Hội nghị lần thứ 10 BCH T.Ư  biểu thị quyết tâm và trách nhiệm cao trước toàn Đảng, toàn dân trong nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các Kết luận và Nghị quyết của Hội nghị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động nhằm xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố nền tảng và tăng cường động lực cho sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền tổ quốc, đưa nước ta tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Hội nghị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hoá Việt Nam, đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, tạo đà tin tưởng, phấn khởi tiến tới Đại hội Đảng lần thứ X, mở ra thời kỳ mới trong sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH đất nước, trước mắt quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2004 và năm 2005. 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,466,592


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs