Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 21/02/2008
Đoàn kết, đổi mới, hướng về cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2008


Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2007, công tác dân tộc đã giành được sự quan tâm đặc biệt của Chính Phủ và Thủ tướng Chính phủ, đồng thời công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Uỷ ban ngày càng hiệu quả hơn, từng bước khắc phục những tồn tại yếu kém trước đây, các địa phương cũng triển khai thực hiện nghiêm túc, do đó công tác dân tộc đã đạt được những thành tựu quan trọng góp phần làm cho tình hình kinh tế, đời sống văn hoá - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều khởi sắc phát triển.

Sự chuyển biến tích cực của công tác dân tộc được thể hiện qua hệ thống chính sách dân tộc tiếp tục được xây dựng và bổ sung, đi vào cuộc sống và bước đầu phát huy hiệu quả, từ đó góp phần làm cho hệ thống chính sách dân tộc ngày càng hoàn thiện hơn. Công tác tổ chức thực hiện chính sách cũng đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi, tạo ra sự thay đổi rõ rệt về cơ sở hạ tầng, văn hoá -xã hội, giáo dục, y tế ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó đã góp phần tích cực vào công tác xoá đói giảm nghèo. Một số chính sách, chương trình được tổ chức tổng kết, đánh giá làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung và xây dựng chính sách mới như: Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự đối với vùng đồng bào Chăm trong tình hình mới, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 501/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách đối với người Hoa; Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-TTg và trao giải báo chí viết về chủ đề dân tộc và miền núi; Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Tổng kết 10 năm xây dựng Chương trình Trung tâm cụm xã.
 
 Công tác chỉ đạo điều hành của Uỷ ban được thực hiện trên cơ sở Chương trình công tác và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do đó Lãnh đạo Uỷ ban đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm công tác dân tộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm, trong đó trọng tâm hướng vào nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Công tác xây dựng và giao kế hoạch đã được quan tâm chỉ đạo sát sao, việc phân công, phân cấp từ lãnh đạo Uỷ ban đến các Vụ, đơn vị ngày càng rõ ràng cụ thể đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác dân tộc vẫn còn một số tồn tại như: Công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp có lúc chưa sâu sát; việc triển khai nhiệm vụ được giao của một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do lề lối làm việc chưa được cải tiến, nặng về thủ tục hành chính, việc kiểm tra đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa được coi trọng, công tác phối hợp với các Bộ, ngành trong xây dựng chính sách mới và trong sửa đổi bổ sung một số chính sách không còn phù hợp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương.
 
 Năm 2008, năm bản lề triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 và cũng là năm công tác dân tộc cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Hội nghị TW7 (khoá IX) về công tác dân tộc và Quyết định số 1277/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Nội dung, nhiệm vụ của quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006-2010” do đó công tác dân tộc phải bám sát các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch năm 2008 của Chính phủ, trong đó tập trung vào xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách dân tộc; làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án dân tộc đã ban hành; đẩy mạnh công tác phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, phấn đấu giảm 6-7% tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc, miền núi. Tăng cường công tác nắm tình hình và những vấn đề bức xúc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, củng cố kiện toàn hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Phải tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trong tâm trong năm 2008 như sau:
 
 1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy của cơ quan Uỷ ban Dân tộc nhiệm kỳ 2007-2011. Tập trung vào xây dựng chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Uỷ ban và của từng Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban; Kiện toàn tổ chức và bố trí sắp xếp cán bộ; ổn định chỗ làm việc cho các Vụ, đơn vị; Nâng cao nhận thức và tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban Dân tộc nhiệm kỳ 2007-2011 và triển khai học tập các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ cho các cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Uỷ ban Dân tộc.
 
 2. Xây dựng các Đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2004/NĐ-CP về tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc địa phương; Đề án xây dựng Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng khó khăn thay thế chính sách trợ giá, trợ cước; Đề án Phát triển toàn diện các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ đến năm 2010 và 2020; Đề án Phát triển kinh tế-xã hội các xã miền núi, biên giới vùng Đông Nam Bộ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Để thực hiện nhiệm vụ trên, lãnh đạo Uỷ ban sẽ thành lập các đoàn công tác đi khảo sát và phối hợp với địa phương để xây dựng hoàn chỉnh các đề án, đồng thời khẩn trương hoàn thiện Báo cáo rà soát, đánh giá hệ thống chính sách dân tộc đã ban hành để trình Chính phủ. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ trên, Uỷ ban triển khai xây dựng 3 đề án để trình Chính phủ vào năm 2009, gồm: Pháp lệnh về công tác dân tộc; Đề án Xây dựng bộ dữ liệu cơ sở về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số đến năm 2015 và 2020.
 
 3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện một số chính sách, chương trình, dự án được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao như: Chương trình 135 giai đoạn II; Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (Quyết định 134); 6 dự án phát triển 5 dân tộc thiểu số rất ít người; Chính sách cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (Quyết định 975); Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (Quyết định 32); Chính sách Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 (Quyết định 33); Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chính sách. Đối với địa phương cần đẩy mạnh công tác quản lý, tổ chức thực hiện.Thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với việc thực hiện các chương trình, chính sách, dự án có đối tượng thụ hưởng là người dân tộc thiểu số.
 
 4. Tham mưu cho Trung ương Đảng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá IX) về công tác dân tộc; Chỉ đạo và tiến hành tổng kết thực hiện Quyết định 134 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào biên giới” theo Quyết định số 121/QĐ-UBDT ngày 18/5/2004 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban.
 
 5. Chỉ đạo và phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi, nhất là các vùng trọng điểm của Tây Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nam Bộ và tây Thanh Hoá, Nghệ An theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin... cho phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế nhằm nhanh chóng thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao đời sống của đồng bào; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, nổi cộm trong vùng đồng bào dân tộc như: di dịch cư, truyền đạo trái pháp luật; khiếu kiện; ma túy và tái trồng cây thuốc phiện...
 
 Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết và tiến hành xây dựng mới một số chương trình và quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Dân tộc với các Bộ, ngành liên quan như: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
 6. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc, đặc biệt là trong việc vận động thu hút sự tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện hợp tác trao đổi, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác dân với một số nước trong khu vực và trên thế giới; tổ chức các diễn đàn đối thoại xây dựng chính sách dân tộc với các nhà tài trợ quốc tế.
 
 7. Cơ quan công tác dân tộc địa phương phải quản lý và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách trên địa bàn do Uỷ ban Dân tộc quản lý và chỉ đạo; đẩy mạnh công tác giải ngân và triển khai các chương trình, dự án theo đúng nội dung, đối tượng và mục tiêu được duyệt. Duy trì và làm tốt công tác thanh kiểm tra, tự kiểm tra trong quá trình thực hiện chính sách, không để sai phạm xảy ra, nhất là các chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án hỗ trợ trên địa bàn. Phối hợp thật tốt với các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban trong việc xây dựng, lấy ý kiến cán bộ nhân dân về các đề án, chương trình, chính sách trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác nắm tình hình vùng dân tộc (về kinh tế, đời sống, thiên tai, bệnh dịch, an ninh chính trị, tôn giáo, môi trường...); làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách dân tộc, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc, phát hiện và tham mưu xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
 Tiếp tục kiện toàn củng cố hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ cấp tỉnh đến cấp huyện và xã để đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. Triển khai tổ chức thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2004/NĐ-CP về tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc địa phương khi được chính phủ ban hành. Duy trì và chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ và các báo cáo chuyên đề, đột xuất. Nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung thông tin báo cáo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách của Uỷ ban.
 
 8. Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương và cán bộ công tác tại vùng dân tộc, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống Diễn đàn trực tuyến phục vụ công tác dân tộc, góp phần đắc lực trong việc giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc ở địa phương. Xây dựng cơ sở vật chất của Uỷ ban đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt cũng như lâu dài; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công tác dân tộc.
 
 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo lộ trình của Chính phủ đã ban hành; triển khai thực hiện nghiêm Luật phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành.
 
 Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo; tổ chức tiếp đón các đoàn đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu về thăm và làm việc với Uỷ ban, qua đó làm khâu nối với các bộ, ngành và các cơ quan để đồng bào được gặp gỡ trao đổi với các cơ quan Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số.
 
 Để thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2008, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong hệ thống Cơ quan Công tác Dân tộc từ Trung ương đến địa phương tập trung “Hướng về cơ sở”, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất nội bộ, xây dựng và thực hiện tốt quan hệ phối hợp trong công tác... phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh tốc độ xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng dân tộc, miền núi.
 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,217,223


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs