Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 30/01/2008
Quy hoạch, đào tạo và sử dụng hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu số giải pháp quan trọng của công tác dân tộc hiện nay
Nước ta có 54 dân tộc anh em cùng đoàn kết chung sống xen kẽ với nhau, trong đó các dân tộc thiểu số khoảng 11 triệu người, chiếm khoảng 14% dân số cả nước, sinh sống ở 21 tỉnh miền núi, 23 tỉnh có miền núi và 10 tỉnh đồng bằng. Trải qua các thời kỳ lịch sử, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

 Trong các thời kỳ đó, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số đóng vai trò hết sức quan trọng. Họ chính là những người trực tiếp tham mưu cho các ngành, các cấp đề ra các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đồng thời tham gia cùng với các chức sắc, nhân sĩ, trí thức các già làng, các trưởng tộc, họ tiêu biểu, có uy tín kết hợp với các cấp, các ngành giải quyết những vấn đề mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ dân tộc và ở những vùng đồng bào các dân tộc sống xen kẽ. Ngoài ra họ còn tham gia tuyên truyền trực tiếp cũng như gián tiếp đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc của mình, cụ thể trong nội bộ gia đình, dòng họ, làng quê nơi họ sinh ra và lớn lên, đồng thời vận động những người này thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đó. Đặc biệt, những người có uy tín đối với gia đình, dòng họ, làng xóm thì tiếng nói của họ có ý nghĩa vô cùng lớn. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được người dân hiểu theo hướng tích cực hay tiêu cực đều do cách tuyên truyền của họ, vì người dân cho rằng họ là những người trong tộc biết rõ vấn đề nên họ nói người dân tin rằng họ nói đúng sự thật. Quá trình tuyên truyền của các cán bộ ở đây phụ thuộc vào nhiều vấn đề, trong đó, vấn đề chính và chủ yếu phụ thuộc vào việc ta có bố trí sử dụng họ hợp lý hay không. Nếu chúng ta bố trí sử dụng hợp lý thì những cán bộ này sẽ phát huy được trình độ, kiến thức năng lực của mình trong quá trình công tác đồng thời sẽ tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành giải quyết những vấn đề liên quan đến dân tộc của mình; thông tin đúng đắn và trung thực các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngược lại, nếu chúng ta làm không tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số thì nếu gặp những người có quan điểm, lập trường không vững vàng; hiểu biết chính trị chưa cao; không kiên trì, bình tĩnh thì sẽ sinh ra tâm lý chán nản, không nhiệt tình trong quá trình công tác, từ đó có những suy nghĩ và lời nói tiêu cực, điều đáng quan tâm là họ đưa những vấn đề tiêu cực chỉ là cá biệt, không phải phổ biến để tuyên truyền trong gia đình, dòng họ, làng xóm của mình trong những lúc đông người, như những lúc tổ chức lễ cưới, lễ tang, các lễ hội lớn mang tính phạm vi dòng họ, phạm vi của làng và cả cộng đồng. Cụ thể, những người này thường phát biểu không chính xác vào một số vấn đề như Đảng và Nhà nước chưa quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; chỉ sử dụng cán bộ người dân tộc vào một số ngành không quan trọng; ít bố trí vào các ngành, các cấp chính quyền; thường bố trí sử dụng những cán bộ có trình độ năng lực yếu nhưng biết nghe lời, không dám đấu tranh bảo vệ cái đúng. Còn những người có trình độ, năng lực nhưng trung thực, thật thà, dám đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ cái đúng thì thường bị thiệt thòi, đây là kiểu tuyên truyền thiếu khách quan cần được điều chỉnh kịp thời. Và điều này thực hiện tốt hay không thể hiện qua việc chúng ta làm tốt công tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. Thực tế thời gian qua ở các ngành, địa phương đã chứng mình rõ vấn đề này. Vì thế công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng hợp lý cán bộ dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay yêu cầu những người làm công tác tổ chức đặc biệt coi trọng.

 Từ khi thành lập đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã có hàng trăm chỉ thị, nghị quyết về vấn đề dân tộc và miền núi; trong quá trình thực hiện đã đạt nhiều kết quả vô cùng lớn lao, trong đó có vấn đề quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ. Xác định được vai trò rất quan trọng của cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc nên trải qua các thời kỳ cách mạng. Đảng ta luôn quan tâm đến đội ngũ cán bộ đảng viên người dân dân tộc thiểu số. Chủ trương đó thể hiện rõ trong văn kiện ở các kỳ Đại hội, đặc biệt nhất là văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng ta và trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khoá lX về công tác dân tộc. Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khoá lX về công tác dân tộc nêu rõ: “Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số cho từng vùng, từng dân tộc”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng ta cũng đã nêu: “Thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người dân tộc thiểu số, cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phải gần gũi, hiểu phong tục tập quán, tiếng nói của đồng bào dân tộc, làm tốt công tác dân vận. Chống các biểu hiện kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc.

Chủ trương trên đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng ta đó là các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng tiến bộ, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thực tế, nhiều cán bộ là người dân tộc thiểu số được bố trí ở các vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến tỉnh, thành; các huyện thị và các xã, phường, thị trấn trong cả nước.

 Thực tế thời gian qua vẫn có một số ngành, địa phương có những lúc những nơi làm chưa tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. Một số cán bộ là người dân tộc thiểu số ở cơ sở còn nhiều hạn chế như đánh giá của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khoá lX về công tác dân tộc: “Hệ thống chính trị cơ sở ở nhiều vùng dân tộc và miền núi còn yếu, trình độ của đội ngũ cán bộ còn thấp, công tác phát triển đảng chậm...” và “Nhìn chung đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý ở vùng dân tộc và miền núi còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số chưa được quan tâm...”. Trong khi đó, chúng ta thường bố trí cán bộ bằng cách rút cán bộ thôn lên xã, rút từ cán bộ xã lên huyện, rút cán bộ huyện lên tỉnh, đi làm trước học sau, đào tạo, bồi dưỡng chắp vá nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình công tác chuyên môn. Nếu như được đào tạo bài bản thì cách làm trên sẽ gặp nhiều thuận lợi vì nhiều cán bộ sẽ có trình độ, kiến thức, năng lực và kinh nghiệm trong công tác. Nhưng điều đó vẫn chưa thực hiện được. Tất nhiên, cách làm này chỉ phù hợp trong một giai đoạn nhất định và hiện nay đã không còn phù hợp nữa và tình hình trên chỉ là hiện tượng cá biệt, không phổ biến, hiện nay đã được một số địa phương khắc phục.

 Thời gian tới, để làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu số, bên cạnh việc đánh giá khách quan và sử dụng hợp lý các cán bộ là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở các cấp, các ngành để họ phát huy được trình độ kiến thức và năng lực của mình trong quá trình công tác, cần tuyển chọn những em học sinh cấp III là người dân tộc thiểu số ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống, mỗi địa phương từ 3 đến 5 em; nếu không có cấp III thì cấp II, có học lực từ trung bình trở lên, đạo đức tác phong tốt, ham học; nếu là con, em của cán bộ có đầy đủ các tiêu chuẩn trên thì càng tốt. Quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí để tạo điều kiện thuận lợi cho các em an tâm học tập đến khi tốt nghiệp cấp III. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, đưa các em đi đào tao tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia và một số ngành mà địa phương cần. Sau khi tốt nghiệp đại học bố trí cho các em về làm việc tại cơ sở kết hợp với các cán bộ đương chức có kinh nghiệm nhưng hạn chế về trình độ, kiến thức để bổ sung cho nhau trong công việc. Qua quá trình công tác, tuyển chọn những em có trình độ, kiến thức, năng lực và lòng nhiệt tình vào các vị trí quan trọng ở các ngành, các cấp.

Hoặc chọn các em sinh viên là dân tộc thiểu số tốt nghiệp ở các trường đại học, có đạo đức tác phong tốt, đưa đi bồi dưỡng lớp lý luận chính trị và quản lý hành chính sau đó bố trí phù hợp với các ngành nghề mà các em đã học. Các em này sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc quy hoạch, bố trí, sử dụng sau này. Riêng những cán bộ đương chức mà hạn chế về trình độ, kiến thức và năng lực, chúng ta sẽ mở lớp bồi dưỡng phù hợp với trình độ, kiến thức và năng lực của họ để họ cùng làm việc và giúp đỡ các cán bộ trẻ về mặt kinh nghiệm đến khi các cán bộ trẻ trưởng thành. Làm như vậy, chúng ta sẽ đào tạo được một đội ngũ cán bộ đảng viên là người dân tộc thiểu số có trình độ kiến thức, năng lực phẩm chất đạo đức tốt, năng động, nhiệt tình, có kinh nghiệm được học hỏi từ những người đi trước trong quá trình công tác. Điều này góp phần rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và cả nước nói chung trong quá trình hội nhập.

Đồng Văn Dinh

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,293,338


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs