Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 22/03/2005
Công tác dân vận với việc bảo tồn, phát huy và phát triển bản sắc văn hoá của dân tộc Mông

Đinh Hồng Vận

Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban DVTW

 

Theo kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số 1/4/1999, nước ta có 787.604 người Mông, sinh sống chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Còn hiện nay các tỉnh có đông đồng bào Mông sinh sống là: Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hoá, Đăk Lăk, Đăk Nông, đông nhất là ở 2 tỉnh Hà Giang (197.300 người) và Lào Cai (120.308 người)1. Cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác ở nước ta, dân tộc Mông có những bản sắc văn hoá riêng của mình. Bản sắc văn hoá đó được thể hiện dưới dạng ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nghi lễ, tín ngưỡng, lối sống, lao động… Đồng bào Mông rất tự hào với những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc mình.

Trong nhiều năm qua, công tác bảo tồn, phát huy và phát triển di sản văn hoá các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Mông nói riêng được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Công tác sưu tầm, điều tra, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số được đầu tư lớn và triển khai khẩn trương. Nhiều đề án, chương trình ưu tiên phát triển sự nghiệp văn hoá - thông tin ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có vùng đồng bào dân tộc Mông được xây dựng và thực hiện. Mức hưởng thụ văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, khảo sát ở những địa phương có đông đồng bào Mông sinh sống cho thấy hiện nay truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc Mông ở nước ta đang đứng trước những thách thức bởi vấn đề di cư tự do. ở nhiều địa phương việc di cư của đồng bào Mông diễn ra rất phức tạp (di cư trong nội địa là chủ yếu và một số di cư sang Lào). Tỉnh Đăk Lăk có 16.000 người Mông và tỉnh Đăk Nông có 10.060 người Mông từ các tỉnh phía Bắc di cư đến. Thanh Hoá có 1.213 hộ với 8.454 khẩu từ các tỉnh phía Bắc di cư đến. Những nơi đồng bào Mông mới di cư tự do đến, nhìn chung cư trú không theo quy hoạch, rừng bị chặt phá, ô nhiễm nguồn nước, cuộc sống chưa thật ổn định và có rất nhiều khó khăn, nhà cửa tạm bợ, tỷ lệ đói nghèo cao. Xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đăk Lăk) tỷ lệ hộ người Mông đói nghèo là 70,4%. Xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) 555/565 hộ người Mông thuộc diện đói nghèo (98%), có những bản 100% hộ người Mông đói nghèo. Chính do đời sống của đồng bào Mông di cư tự do khó khăn và phức tạp như vậy nên đã ảnh hưởng đến việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống trong bản sắc văn hoá dân tộc Mông.

Việc truyền đạo trái phép diễn ra rất phức tạp ở vùng đồng bào Mông sinh sống. Các thế lực phản động thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” tác động vào văn hoá truyền thống của đồng bào Mông, thực hiện truyền đạo trái phép, lôi kéo, lừa mị đồng bào Mông từ bỏ tín ngưỡng truyền thống, phong tục tập quán dân tộc, bỏ bàn thờ tổ tiên… Hiện tượng mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội chủ yếu là nghiện hút vẫn còn tồn tại ở trong nhiều nơi có đồng bào Mông sinh sống làm suy giảm ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Vấn đề dân trí và đội ngũ cán bộ là người Mông đang còn nhiều bất cập. Qua khảo sát ở những địa phương có đông đồng bào Mông sinh sống cho thấy trình độ dân trí trong dân tộc Mông rất thấp, tỷ lệ mù chữ cao (Thanh Hoá: 52,8%, Nghệ An: 53,4%), nhiều học sinh trong độ tuổi không đi học, đặc biệt là các em nữ; chất lượng giáo dục còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ người Mông vừa ít về số lượng, vừa yếu về chất lượng, tỷ lệ cán bộ người Mông có trình độ cao đẳng và đại học so với nhiều dân tộc khác thấp (Mông: 1/1128, Tày: 1/58, Chăm: 1/98, Hoa 1/113, Mường: 1/130, Nùng: 1/133, Thái: 1/246…). Trình độ dân trí thấp và sự hạn chế trong số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ người Mông có ảnh hưởng không nhỏ đến việc nhận thức một cách đầy đủ và đúng đắn trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mông ở nước ta.

Những thách thức trên đã và đang tác động tiêu cực đến việc ổn định, phát triển đời sống kinh tế - xã hội và giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc Mông, đồng thời tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc.

Bảo tồn, phát huy và phát triển những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, trong những năm tới công tác dân vận cần làm tốt những việc sau:

- Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong vùng đồng bào Mông sinh sống, đặc biệt là ở những nơi có đông đồng bào Mông di cư đến. Phương pháp tuyên truyền, vận động phải cụ thể, chính xác, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu, đồng thời phải sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục sinh động, sát với từng đối tượng. Phát huy vai trò tích cực của các phương tiện thông tin đại chúng, vai trò của văn hoá nghệ thuật trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Mông. Đồng thời thông qua công tác thông tin, tuyên truyền để đồng bào thấy rõ và cùng đồng bào các dân tộc chống lại âm mưu thâm độc, nham hiểm của bọn phản động và các thế lực thù địch. Khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng, lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp, ý thức tự lực tự cường của đồng bào Mông.

- Cùng các cấp, các ngành chăm lo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Mông. Tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn bức xúc, xoá đói giảm nghèo, giải quyết tốt vấn đề đất đai và thuỷ lợi, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, đặc biệt quan tâm đến đồng bào Mông ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Vận động đồng bào định canh định cư, không di cư tự do.

- Vận động đồng bào các dân tộc cùng đồng bào Mông giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Tăng cường sự giao lưu văn hoá giữa các dân tộc với dân tộc Mông cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc Mông. Vận động nhân dân không nghe theo kẻ xấu lợi dụng truyền đạo trái phép; không trồng cây thuốc phiện, không sử dụng tàng trữ, vận chuyển và buôn bán các chất ma tuý.

- Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận và đoàn thể nhân dân ở vùng đồng bào Mông. Phát huy vai trò của những người có uy tín trong dân tộc Mông trong việc vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Mông, vận động đồng bào giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp, không di cư tự do, không nghe kẻ xấu theo đạo trái phép, đánh bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch tác động vào đồng bào Mông nước ta là những việc làm rất quan trọng và cấp bách nhằm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội ở vùng đồng bào Mông nước ta. Đồng thời, đây cũng chính là yếu tố quan trọng để giúp đồng bào Mông giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc mình trong tiến trình cùng các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt nam hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,217,249


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs