Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 19/06/2009
Nhà văn hoá xóm, bản bước khởi đầu tốt đẹp


Buổi sinh hoạt văn hóa tại thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, (Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Hoà Bình là một tỉnh miền núi với dân số trên 82 vạn người, là nơi cư trú của nhiều dân tộc anh em như: Mường, Kinh, Thái, Dao, Tày, Mông và Hoa (trong đó người Mường chiếm 63%). Mỗi dân tộc đều có đặc trưng riêng về ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, tập quán, sinh hoạt, tục lệ… tạo nên những vẻ đẹp phong phú, đa dạng và đặc sắc trong bức tranh văn hoá của Hoà Bình.

Nhận thức rõ vai trò và sự cần thiết gìn giữ phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, để thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) và kết luận của Hội nghị Trung ương 10 (Khoá IX) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tháng 7 năm 2004, Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình đã ban hành Nghị quyết về thực hiện chương trình nhà văn hoá xóm, bản tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2005-2010. Để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong phê duyệt đề án chương trình xây dựng nhà văn hoá xóm bản, tỉnh Hoà Bình đã định hướng cụ thể mô hình nhà văn hoá theo quy mô xóm bản, đưa ra nhân dân bàn bạc để có thể đóng góp xây dựng hoàn thành nhà văn hoá phù hợp với xóm bản của mình. ở tỉnh Hoà Bình phân làm ba loại hình, các xóm bản dưới 50 hộ dân thì xây dựng nhà văn hoá có diện tích trung bình 65 m2; xóm bản từ 51 đến 150 hộ thì nhà văn hoá có diện tích trung bình 80 m2; xóm bản trên 150 hộ dân diện tích xây dựng là 135 m2 và các nhà văn hoá liên tổ, liên xóm (không quá 3 tổ, xóm) thì diện tích có thể rộng hơn do nhân dân bàn và quyết định cho phù hợp, trên cơ sở sử dụng có hiệu quả công năng của nhà văn hoá.

 Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết (2005-2006), chương trình xây dựng nhà văn hoá xóm bản được chính quyền, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tập trung tuyên truyền, ngành chuyên môn có hướng dẫn tổ chức thực hiện, các xã, phường, thị trấn thành lập ban quản lý xây dựng nhà văn hoá xóm bản. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ và nhân dân được nâng cao, thu hút sự nhiệt tình ủng hộ và đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân huy động được trên 23 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh là 7,4 tỷ đồng; ngân sách huyện và xã hỗ trợ gần 700 triệu đồng; nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp và ủng hộ trên 300 triệu đồng. Đặc biệt, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhiệt tình ủng hộ và hăng hái tham gia đóng góp tiền của, ngày công trị giá gần 15 tỷ đồng. Đến nay, tổng số nhà văn hoá đã xây dựng và được cải tạo là 569 nhà.

Nâng tổng số nhà văn hoá trong toàn tỉnh lên 800/ 2084 xóm, bản, đạt 38% kế hoạch. Trong đó, nhà văn hoá có số hộ dưới 50 hộ là 96/99 nhà, đạt 97% kế hoạch; nhà văn hoá có số hộ từ 51 đến 150 hộ dân là 334/313 nhà, đạt 106,7% kế hoạch; nhà văn hoá có số hộ trên 150 hộ dân là 40/40 nhà, đạt 100% kế hoạch. Tổng số nhà văn hoá được sửa chữa cải tạo là 95/101 nhà, đạt 94% kế hoạch và xây dựng được 4 nhà văn hoá liên tổ, liên xóm. Toàn tỉnh Hoà bình đã có 100% xã, phường, thị trấn; 100% làng, xóm, bản, khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước kết hợp tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 1.590/2.110 làng, xóm, bản, khu dân cư trong toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn văn hoá.

 Từ kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết, hệ thống nhà văn hoá xóm, bản đi vào hoạt động đã khẳng định đây là một thiết chế văn hoá quan trọng, nhân dân có điều kiện để tổ chức các hoạt động văn hoá, tiếp nhận thông tin, trực tiếp tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, là trung tâm học tập cộng đồng, nơi giao lưu văn hoá văn nghệ, giáo tục truyền thống, phòng chống các tệ nạn xã hội và đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Các nhà văn hoá đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả và trở thành điểm vui chơi, sinh hoạt bổ ích cho nhân dân các dân tộc, tạo sự chuyển biến mọi mặt về đời sống tinh thần cho nhân dân. ở một số địa phương, hoạt động văn hoá cộng đồng đã được xây dựng thành chương trình cụ thể, tình trạng nhà văn hoá bỏ hoang như trước đây không còn. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 Để thực hiện thành công chương trình đến năm 2010 tỉnh Hoà Bình có trên 80% xóm, bản có nhà văn hoá, với mục tiêu các nhà văn hoá phải trở thành cơ sở giáo dục, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hoạt động; xây dựng nhà văn hoá phải quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hoá truyền thống. Tỉnh Hoà Bình đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhà văn hoá xóm bản; căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách của địa phương, xem xét tăng mức hỗ trợ cho xóm, bản có dưới 50 hộ dân đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn khả năng đóng góp hạn chế; xây dựng quy hoạch nhà văn hoá, có kế hoạch cấp đất xây dựng nhà văn hoá ở khu vực thành phố và thị trấn. Tích cực kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp tiền, vật liệu và ngày công xây dựng nhà văn hoá; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình khó khăn của địa phương, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể và hiệu quả phù hợp với thực tế của cơ sở; bổ sung những hình thức, nội dung hoạt động của nhà văn hoá cho phù hợp, hấp dẫn trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chương trình xây dựng nhà văn hoá. Có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời cho những tổ chức, cá nhân điển hình, tạo động lực về tinh thần trong công tác xây dựng nhà văn hoá ở cơ sở; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hoá, thông tin cơ sở, có chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ này.

Nguyễn Quang Hưng

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 60,140,609


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs