Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 19/06/2009
Vai trò công tác dân tộc trong thực hiện chính sách dân tộc ở Thừa Thiên Huế


Cán bộ khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn đồng bào dân tộc Pakô ở xã A Riang, huyện A Lưới kỹ thuật chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh cho bò.

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập tháng 10 năm 2004, là cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc tại địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; góp phần đảm bảo sự thống nhất quản lý về công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

Là một tỉnh có các dân tộc thiểu số: Pa cô, Tà ôi, Cơ tu, Vân kiều, Pa hy và một số dân tộc khác.

Với hơn 42 nghìn người, chiếm 3,9% dân số toàn tỉnh, cư trú tập trung ở 46 xã miền núi, vùng cao, trong đó có 39 xã thuộc vùng khó khăn, 16 xã và 28 thôn, bản thuộc xã khu vực II đặc biệt khó khăn đầu tư theo Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010, 12 xã biên giới giáp với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; chiếm 2/3 tổng diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh, có tiềm năng kinh tế lớn, có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng và môi trường sinh thái.

 Nêu cao trách nhiệm và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác dân tộc, từ ngày thành lập đến nay trên cơ sở các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh và phối hợp với các sở, ngành, chính quyền các huyện vùng dân tộc, miền núi cụ thể hoá những chính sách, chương trình, dự án đầu tư vùng dân tộc, miền núi. Chủ động đưa ra nhiều giải pháp quan trọng và tích cực triển khai cụ thể các nhiệm vụ trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương đạt hiệu quả thiết thực. Đã làm chuyển biến mạnh mẽ tập quán canh tác, tập quán sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số. Công tác xoá đói, giảm nghèo từng bước có chuyển biến, hàng năm lồng ghép triển khai các chương trình, dự án đầu tư vùng dân tộc, miền núi như: Chương trình 5 triệu ha rừng; Chương trình 135; 134; Dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn; Chính sách trợ giá, trợ cước tiêu thụ nông sản; Chính sách cử tuyển; Chính sách vay vốn xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, lồng ghép các nguồn vốn ODA, NGO và hỗ trợ một phần ngân sách địa phương, thực sự đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng cơ sở, tạo sự thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

 Nhiều chính sách xã hội được đặc biệt quan tâm, đối tượng chính sách được ưu đãi đặc biệt. Một số chính sách đặc thù như chính sách cho vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm đối với vùng sâu, vùng xa đã tạo thuận lợi cho người dân có vốn để sản xuất, có đội ngũ cán bộ khuyến nông hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả để thoát nghèo, cải thiện cuộc sống, hoà nhập cộng đồng trong xã hội.

 Đời sống văn hóa - xã hội từng bước được cải thiện, nâng cao, 100% xã đều có trường tiểu học kiên cố, đủ điều kiện để con em đến trường, các hệ thống trường bán trú được xây dựng hoàn thiện. Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ. Các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc có nơi để sinh hoạt và tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Các ngành nghề truyền thống, các phương tiện thông tin về tận thôn, bản, người dân biết nhiều thông tin, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiều kinh nghiệm sản xuất của các địa phương, dân tộc khác trong cả nước để ứng dụng vào điều kiện của địa phương trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

 Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ ban đầu cho đồng bào các dân tộc được đặc biệt quan tâm, 100% xã có trạm y tế, đủ bác sỹ, y sỹ để khám và chữa bệnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ngày một khá hơn, các dịch bệnh thông thường ở miền núi ngày một kiểm soát có hiệu quả.

 Hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường và củng cố. Đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn, bản từng bước được nâng cao về năng lực quản lý và điều hành, thực hiện các chính sách, chương trình, dự án tại địa phương; an ninh quốc phòng luôn được giữ vững.

 Nhằm thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới, cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

 Công tác dân tộc phải luôn bám sát thực tiễn, biết vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương; biết đoàn kết, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, trong đó đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu cần được phát huy trong suốt chặng đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 Tăng cường sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, phải thường xuyên phân công các ngành, các cấp chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi quá trình tổ chức thực hiện. Cán bộ được giao nhiệm vụ công tác dân tộc, miền núi phải có tâm huyết và gần gũi, sâu sát, tận tuỵ, chịu khó với bà con các dân tộc, kiên trì vận động thuyết phục trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc, nói đi đôi với làm, tích cực hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, không khoán trắng, không buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo. Kịp thời phát hiện, tháo gỡ, phối hợp giúp đỡ chính quyền cơ sở vùng dân tộc, miền núi thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc.

 Trong tổ chức thực hiện công tác dân tộc phải dựa trên cơ sở đề xuất của đồng bào các dân tộc, phát huy tốt công tác dân chủ cơ sở, bình đẳng, công khai, dân chủ. Lắng nghe, phân tích, tổng hợp mọi kiến nghị đề xuất, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biết vận động và tập hợp những kinh nghiệm của các già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số để tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách dân tộc có hiệu quả.

 Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và văn hóa của đồng bào các dân tộc, miền núi, làm cơ sở để giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng của đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó việc xác định chủ thể của việc bảo tồn và phát huy là hết sức quan trọng. Nó được thể hiện trách nhiệm chung của xã hội mà trực tiếp là đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi. Bởi lẽ, hơn ai hết, đồng bào các dân tộc là người sáng tạo ra các giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và truyền thống cách mạng. Đồng bào các dân tộc thiểu số là chủ thể tự bảo tồn và phát huy là chính, từ trong nhận thức, trong hành động của mỗi thành viên và của cộng đồng dân tộc trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống. Nhà nước các cấp phải có chính sách tác động và khuyến khích việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng đó.

 Trong tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc cần phải có sự phối hợp lồng ghép các hoạt động một cách đồng bộ giữa các cấp, các ngành, mặt trận và các đoàn thể chính trị ở mọi cấp, mọi ngành. Phát huy trách nhiệm, tham mưu về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của cơ quan làm công tác dân tộc các cấp, nhằm phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đề ra chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng dân tộc thiểu số, miền núi; chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào các dân tộc. Trên cơ sở đó tập hợp, phối hợp tổ chức lồng ghép các nguồn lực và vận động đồng bào các dân tộc thống nhất cao về nhận thức và trách nhiệm để từ đó góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo dân sinh, phát huy dân chủ của đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chính sách dân tộc thúc đẩy nhanh sự phát triển về kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng vùng dân tộc, miền núi.

 Để công tác dân tộc ở Thừa Thiên Huế ngày càng tốt hơn, chúng tôi kiến nghị: Vùng dân tộc thiểu số Thừa Thiên Huế trong thời điểm hiện nay vẫn là vùng chậm phát triển, tài nguyên đất đai, rừng, khoáng sản chưa được khai thác có hiệu quả, kết cấu hạ tầng chưa phát triển hoàn thiện, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn khó khăn, tỷ lệ đói nghèo theo chuẩn mới còn cao hơn mức bình quân của toàn tỉnh; trình độ dân trí còn thấp, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế, lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật tại chỗ còn thiếu và yếu… do vậy cần quan tâm nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số làm căn cứ khoa học, kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy vùng dân tộc, miền núi phát triển nhanh hơn.

 Đảng, Nhà nước có chính sách tập trung hơn, nhằm ưu tiên đầu tư chiều sâu để thúc đẩy công tác định canh, định cư vùng dân tộc, miền núi một cách ổn định bền vững, hạn chế việc định cư mà vẫn còn du canh và ngược lại.

 Nên tiến hành đánh giá rà soát lại từng vùng, miền, từng khu vực dân tộc thiểu số, để xúc tiến quy hoạch chi tiết và hoạch định những chính sách, chủ trương đầu tư hợp lý, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, miền các khu vực.

 Cần phải có chính sách ưu tiên trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là vấn đề giáo dục, trong đó cần quan tâm chế độ chính sách hợp lý hơn cho đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, trường lớp cho hệ giáo dục mầm non. Chú trọng đào tạo nguồn cán bộ, dạy nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số và các chính sách y tế, phát thanh - truyền hình, công tác truyền thông… Nên tiếp tục duy trì và tăng chỉ tiêu số lượng cử tuyển hàng năm vào các trường cao đẳng, đại học cho con em và cán bộ người dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt coi trọng và có chế độ đãi ngộ đối với con em dân tộc thiểu số học giỏi tự thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng để khuyến khích các em học giỏi yên tâm học tập phục vụ quê hương, đất nước.

Hồ On
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,217,032


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs