Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 19/03/2005
Một vài ý kiến về đổi mới quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Công tác dân tộc ở nước ta đã trải qua gần 60 năm (1946-2004) xây dựng và trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân tộc luôn luôn có vị trí quan trọng trong các thời kỳ cách mạng ở nước ta. Thời kỳ giải phóng dân tộc giành độc lập tự do cho Tổ quốc, công tác vận động cách mạng trong vùng các dân tộc thiểu số được coi là một công tác quan trọng vào bậc nhất. Bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ đưa nước ta tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa công tác dân tộc có vị trí hàng đầu trong các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Đến thời kỳ đổi mới, công tác dân tộc hướng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là công tác dân tộc ở vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh, nơi đặc biệt khó khăn về mọi mặt của đời sống xã hội, nơi có tỷ lệ dân cư nghèo đói cao... Bằng các chương trình và dự án phát triển, những hoạt động công tác ở vùng dân tộc và miền núi đã nằm trong phạm trù quản lý nhà nước về dân tộc, vì vậy đã đưa lại nhiều thành tựu tiến bộ quan trọng về mọi mặt ở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về dân tộc còn bộc lộ nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn cần được tiếp tục quan tâm nghiên cứu, giải quyết.

Đường lối cách mạng của Đảng nói chung và đường lối chính sách dân tộc của Đảng nói riêng luôn đi theo nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp nhuần nhuyễn với thực tiễn vấn đề dân tộc ở nước ta. Đây là cơ sở quan trọng hàng đầu để có chính sách dân tộc đúng đắn và sáng tạo; song cũng đòi hỏi việc tổ chức thực hiện triệt để các chính sách bằng việc quản lý và điều hành của Nhà nước về công tác dân tộc.

Thứ hai là thực tế vấn đề dân tộc ở nước ta trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc và lịch sử cách mạng Việt Nam, cần phát huy những ưu việt vốn có như truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, biến tinh thần đoàn kết thành sức mạnh vật chất to lớn để vượt qua những khó khăn trước mắt hướng tới tương lai. Đồng thời phải quan tâm đến việc giải quyết những hậu quả do lịch sử để lại đó là tình trạng kém phát triển về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, những yếu kém về cơ sở vật chất kỹ thuật trong từng vùng của từng dân tộc.

Thứ ba là những đòi hỏi của tiến trình đổi mới đất nước tiến lên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá; theo thông lệ của sự phát triển nhân loại là đi theo con đường tuần tự, nhưng có những vùng và có những dân tộc lại phải vượt qua nhiều khoảng cách để tiến kịp trình độ chung, như tình hình cộng đồng các dân tộc thiểu số tiến lên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cố nhiên phải có sự giúp đỡ rất tích cực, rất nhiều mặt của Đảng và Nhà nước, của dân tộc đa số đối với dân tộc thiểu số. Do vậy, việc quản lý nhà nước về dân tộc được đặt ra một cách cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thứ tư là vấn đề dân tộc và tôn giáo trên thế giới ngày nay đang bị các thế lực chính trị quốc tế lợi dụng phục vụ cho mưu đồ riêng, cho lợi ích riêng; thế giới lại đang diễn ra xu hướng toàn cầu hoá vừa là cơ hội cho các quốc gia hội nhập và phát triển, song cũng là thách thức to lớn nếu như các quốc gia không ngăn chặn được mặt trái của nó, lợi dụng toàn cầu hoá để xâm nhập phá hoại sự nghiệp xây dựng đất nước.

Những lý do trên đang đặt ra yêu cầu đổi mới hơn nữa công tác quản lý nhà nước về dân tộc và trọng tâm là công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc đã được Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khoá IX) về công tác dân tộc đề ra: “Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị”.

Với tinh thần đó, việc đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới phải được đặt ra như việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và thông qua các chính sách cụ thể để phát huy nội lực, tinh thần ý chí cách mạng của các dân tộc vươn lên phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, quản lý nhà nước về công tác dân tộc được tập trung vào các việc sau đây:

Một là, mọi hoạt động của cơ quan từ lãnh đạo cấp vụ, viện trực thuộc và hệ thống tổ chức làm công tác dân tộc của các ngành, các địa phương phải coi việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước là việc trọng tâm của ngành mình, cấp mình.

Hai là, luôn luôn có ý thức về việc rà soát lại hệ thống cơ chế chính sách nhằm xem xét, bổ sung, sửa đổi hoặc phải xây dựng chính sách mới cho vùng dân tộc và miền núi.

Ba là, coi công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chính sách dân tộc của các cấp các ngành là nhiệm vụ quan trọng.

Bốn là, cần thiết phải xây dựng được nhiều điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong từng dân tộc, ở từng vùng địa bàn; tiến hành nhân rộng các điển hình tiên tiến thành phổ biến trong các dân tộc.

Năm là, sau khi có Luật Dân tộc cần xây dựng được một hệ thống văn bản dưới Luật để thực hiện tốt hơn chính sách dân tộc.

Sáu là, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc cần được chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá và có tiêu chuẩn công chức riêng cho ngành, có chế độ chính sách riêng nhằm tạo ra một hệ thống tổ chức làm công tác dân tộc ngày càng tốt hơn.

Quản lý nhà nước đối với vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, một vấn đề tuy đã có lịch sử gần 60 năm nhưng cũng còn mới theo yêu cầu đổi mới. Đây cũng là vấn đề rất rộng lớn cần có đầu tư của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý; nhiều nhà khoa học; nhiều người kinh qua hoạt động thực tiễn, có như vậy việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc mới dần dần được hoàn thiện.

Trần Thị Cẩm Tú

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,900,889


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs