Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 06/04/2007
Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Trị ngày càng phát triển.
Năm 2006 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết lần thứ XIV của Tỉnh Đảng bộ và các cấp. Năm có nhiều thời khắc quan trọng mang tính mở đường và tạo đà, tạo thế cho sự đột phá đi lên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Trong năm qua công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh đã góp phần quan trọng làm cho tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng ổn định và giữ vững; tình đoàn kết giữa các dân tộc trong vùng ngày càng được củng cố và tăng cường, tình làng nghĩa xóm phát huy; quy chế dân chủ cơ sở ngày có tiến bộ, được đông đảo đồng bào hưởng ứng; lòng tin đối với Đảng và Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố. Kết quả đầu tư nhiều năm qua đã tăng đáng kể năng lực sản xuất của nền kinh tế, cải thiện ngày càng tốt hơn về điều kiện tinh thần và vật chất cho nhân dân. Đạt được những kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao của cả hệ thống chính trị, là sự đầu tư và lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn như: Chương trình 135, 134; dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, dự án định canh định cư, chính sách trợ giá trợ cước và các chương trình, dự án khác… đã làm tăng và thay đổi tích cực về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh; khả năng tiếp cận và quản lí của cán bộ cơ sở được nâng lên. Trong sản xuất nông nghiệp nhiều nơi đồng bào đã chuyển qua làm lúa nước năng suất cao, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, góp phần ổn định tình hình, không để xảy ra nạn đói giáp hạt như những năm trước. Nhiều nơi phát triển trồng cây công nghiệp hình thành vùng sản xuất chuyên canh như cao su, hồ tiêu, cà phê, sắn nguyên liệu góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp có những chuyển đổi tích cực. Xuất hiện nhiều mô hình trang trại VAC, VACR của đồng bào dân tộc thiểu số. Những chính sách thực hiện trên địa bàn triển khai đồng bộ, hiệu quả ngày một tăng. Đời sống của đồng bào ngày càng được cải thiện, hưởng thụ về văn hoá ngày càng được nâng cao, đồng bào yên tâm sản xuất và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các dự án đầu tư hàng năm là khá lớn, nhưng tỷ lệ hộ đói nghèo vẫn còn cao so với các vùng khác trong tỉnh, xã đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm 75%, nhiều thôn, bản xa trung tâm xã còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần. Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đã góp phần tạo điều kiện để các hộ gia đình khó khăn vươn lên xoá đói giảm nghèo, nhưng vẫn còn một số hộ chậm hoàn thành việc che thưng vách, cửa để vào ở. Công tác vận động dòng họ, anh em và các đoàn thể quần chúng còn yếu, giá cả vật liệu tăng, vận chuyển xa do đó tiến độ thực hiện có xã còn chậm, chất lượng một số nhà chưa đáp ứng yêu cầu gây ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách của dự án. Chính sách trợ giá, trợ cước đã có tác dụng tích cực đến đời sống và sản xuất, sinh hoạt của đồng bào. Tuy nhiên còn nhiều bản lẻ ở vùng sâu, vùng xa hưởng thụ chính sách này còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu. Nguyên nhân của những yếu kém là mặt bằng dân trí thấp, hạn chế khả năng tiếp thu và áp dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Một bộ phận còn trông chờ ỉ lại sự trợ giúp của Nhà nước, chưa tự mình vượt khó đi lên. Đội ngũ cán bộ chỉ đạo, quản lí điều hành ở cơ sở còn hạn chế nhiều mặt do đó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình đổi mới đi lên. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhiều vùng trong quá trình chuyển đổi còn lúng túng, chưa theo hướng chuyên canh sản xuất hàng hoá có giá trị cao. Nhiều dự án đầu tư còn chồng chéo. Cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh - kinh tế chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những lợi thế trên địa bàn trong năm 2007 tập trung xây dựng và hoàn thiện chính sách theo hướng ưu tiên trực tiếp đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức quản lí chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ bản, vấn đề bức xúc và tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp các ngành thực hiện các đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 39/TW đảm bảo mục tiêu yêu cầu đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đề nghị Chính phủ bố trí đủ ngân sách như đề án báo cáo Trung ương; Phối hợp Sở Nội vụ hoàn thành tập sách dạy chữ Bru - Vân Kiều cho cán bộ; Phối hợp các ngành, huyện đào tạo, tập huấn cho cán bộ xã, thôn bản; Tổ chức quán triệt và thực hiện Quyết định số 1277/QĐTTg ngày 07/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Nội dung nhiệm vụ chủ yếu của quản lí Nhà nước và phương thức công tác Dân tộc giai đoạn 2006-2010”; Triển khai kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định 260/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây đường Hồ Chí Minh; Phối hợp các ngành, huyện tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, nội dung, đối tượng địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về công tác dân tộc; Quyết định 134; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan thực hiện công tác tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2007 cho con em đồng bào dân tộc thiểu số; Tăng cường công tác quản lí giám sát các chính sách, chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, vận động đồng bào tham gia quản lí, sử dụng khai thác có hiệu quả các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ phát triển sản xuất và đời sống.

 Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, phát huy tính dân chủ trong các đoàn thể ở cơ sở, tuân thủ sự quản lí điều hành của chính quyền; Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, khơi dậy phong trào xây dựng và bảo vệ quê hương trong tình hình mới, góp phần vào công cuộc xây dựng công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất nước.

Lê Minh Lý

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,894,850


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs