Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
 23/02/2007


Ra Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới và nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X), từ ngày 15 đến ngày 24/1/2007, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ tư, tiếp tục cụ thể hoá, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc, bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo và thảo luận các đề án do Bộ Chính trị trình: về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; về phương hướng bầu cử và chuẩn bị nhân sự Quốc hội khoá XII; về điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng và cơ quan nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương cũng nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội X đến nay; Báo cáo những công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ ba đến Hội nghị Trung ương lần thứ tư; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra các cấp năm 2006; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2006.

Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung thảo luận một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Quan điểm chỉ đạo của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập vì lợi ích đất nước, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hội nhập kinh tế quốc tế là công việc của toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tối đa nội lực, coi trọng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài; gắn tốc độ tăng trưởng với chất lượng và hiệu quả, tăng trưởng kinh tế phải đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để hội nhập kinh tế quốc tế thành công, phải tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế; hình thành nhanh và đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường, phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và của sản phẩm; bổ sung nguồn lực và chăm lo phát triển nông nghiệp, nông thôn; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quản lí của Nhà nước, hoàn thiện các thiết chế dân chủ để bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về Đề án Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, phải phấn đấu để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; có chính sách hấp dẫn nhằm thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế biển; xây dựng các trung tâm kinh tế lớn vùng duyên hải gắn với các hoạt động kinh tế biển làm động lực quan trọng đối với sự phát triển của cả nước. Phấn đến đến năm 2020, kinh tế biển đóng góp khoảng 53-55% GDP, 55-60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống của nhân dân vùng biển và ven biển.

Để thực hiện thắng lợi Chiến lược biển, cần nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân về vị trí, vai trò của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng cơ sở pháp luật và lực lượng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh trên biển; đẩy mạnh điều tra cơ bản và phát triển khoa học - công nghệ biển; triển khai công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng biển và ven biển; tiếp tục xây dựng đồng bộ khung khổ pháp lý về biển và hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển và vùng ven biển; xây dựng cơ quan quản lí nhà nước có hiệu lực, hiệu quả đối với mọi vấn đề liên quan đến biển; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển; phát triển nguồn nhân lực và phát triển một số tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực kinh tế biển. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, quyết định một số vấn đề về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng và cơ quan nhà nước. Từ nhiều năm qua, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các ban đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đã có nhiều đổi mới, đem lại kết quả tích cực nhưng nhìn chung bộ máy vẫn còn cồng kềnh, còn có mặt chưa hợp lý, chất lượng của một bộ phận đội ngũ cán bộ chưa cao, hiệu quả hoạt động trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

Việc đổi mới, kiện toàn tổ chức các cơ quan đảng và cơ quan nhà nước phải phù hợp với đặc điểm của hệ thống chính trị của nước ta do một đảng duy nhất lãnh đạo; với đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; khắc phục tình trạng quan liêu, trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; làm cho bộ máy tinh gọn, đồng bộ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng mọi mặt đội ngũ cán bộ, công chức. Theo hướng này, các ban của Trung ương Đảng sẽ được tổ chức lại thành sáu cơ quan; đảng bộ các cơ quan Trung ương tổ chức thành hai đảng bộ khối; lập ban cán sự đảng, đảng đoàn ở các cơ quan nhà nước và các đoàn thể theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, chủ yếu ở các cơ quan hành pháp, tư pháp và đoàn thể; các ban đảng, đảng uỷ khối, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở địa phương cơ bản giữ ổn định về tổ chức bộ máy như hiện nay. Các uỷ ban và các cơ quan giúp việc của Quốc hội được kiện toàn, hoạt động chuyên sâu, thường xuyên và hiệu quả hơn. Tổ chức bộ máy của Chính phủ và chính quyền địa phương theo tinh thần giảm bớt đầu mối, vận hành thông suốt, bảo đảm tính khoa học, hiệu lực và hiệu quả. Phương án cụ thể về tổ chức bộ máy của Chính phủ khoá XII sẽ được thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương 5 sắp tới. Kiện toàn tổ chức bộ máy viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân các cấp theo hướng đồng bộ, liên tục, hiệu quả. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng ở hai cấp Trung ương và cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hoá; đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở.

Hội nghị thống nhất chủ trương chuyển các doanh nghiệp làm kinh tế đơn thuần hiện có thuộc các cơ quan đảng, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội sang các cơ quan nhà nước quản lí từ năm 2007.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, hoàn thiện cơ chế bầu cử nhằm nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội; tăng hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, phát huy tốt hơn vai trò của đại biểu và đoàn đại biểu Quốc hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Trên tinh thần đó, Ban Chấp hành Trung ương đã xác định phương hướng chuẩn bị nhân sự và lãnh đạo bầu cử Quốc hội khoá XII phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm các yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu, lựa chọn và bầu những đại biểu Quốc hội trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, có năng lực và điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

Do điều kiện lịch sử, việc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp từ ngày thành lập nước đến nay có sự chênh lệch khá lớn về thời gian, do đó cần được điều chỉnh cho hợp lý hơn về thời điểm. Ban Chấp hành Trung ương xác định việc điều chỉnh cần dựa trên nguyên tắc: các sự kiện này tổ chức trong cùng một năm, là năm đầu của mỗi kế hoạch 5 năm; bảo đảm sự đồng bộ, hợp lý của hệ thống chính trị; tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở các cấp; tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức; phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất của đại đa số nhân dân cả nước.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo những công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; Báo cáo kết quả công tác tài chính Đảng năm 2006.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba, triển khai có kết quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; tạo tiền đề cho bước phát triển mạnh mẽ, bền vững của đất nước những năm tiếp theo.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,899,412


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs