Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 03/02/2005
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số


Cô giáo Nguyễn Thị Huyền hướng dẫn học sinh tiểu học xã Nậm Tý huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

Đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số - một nhiệm vụ trọng yếu của chính sách dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước ta. Thuấm nhuần luận điểm nổi tiếng của học thuyết Mác - Lênin, sau khi đã có đường lối, chủ trương đúng đắn, thì quyết định thắng lợi của Cách mạng là vấn đề cán bộ, tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối Cách mạng Việt Nam nói chung và về chính sách dân tộc của nước Việt Nam đa dân tộc nói riêng đã rất coi trọng nhiệm vụ đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.

        Trong bài nói tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi (31/8/1963) sau khi nêu những thành tích của các loại trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, Người nhấn mạnh: “Đó là trường học để đào tạo cán bộ(1). Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp, phát triển sản xuất kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi (8/10/1961), Người căn dặn: “Phải chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, cân nhắc cán bộ miền núi(2).

        Về nhiệm vụ, mục tiêu của công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số. Nước ta là một nước có nhiều thành phần dân tộc. Mỗi công dân của nước ta đều nuôi dưỡng hai loại ý thức: ý thức quốc gia - dân tộc Việt Nam, và ý thức dân tộc của riêng dân tộc mình. Từ đó mà xác định hai loại nhiệm vụ tương ứng. Trong thư gửi học sinh trường Sư phạm miền núi Trung ương, nhân dịp ngày khai trường (19/3/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Nhiệm vụ của các cháu là thi đua học tập để sau này góp phần vào việc mở mang quê hương của mình và xây dựng nước Việt Nam yêu quý của chúng ta"(3).

        Từ lời căn dặn của Bác ta thấy trong hai nhiệm vụ của cán bộ dân tộc thiểu số, trước tiên Người đề cập nhiệm vụ mở mang quê hương của riêng dân tộc, sau đó mới nói đến nhiệm vụ xây dựng quê hương chung là nước Việt Nam. Viết như vậy cố nhiên không phải Bác Hồ xem quê hương riêng của dân tộc thiểu số trọng hơn là xây dựng nước Việt Nam. Cả hai nhiệm vụ đó đối với công dân nước ta đều quan trọng. Có lẽ, Người nhận thức rằng thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc không ai làm tốt hơn chính con em người dân tộc được chế độ mới đào tạo, cho nên viết như vậy để nhấn mạnh trách nhiệm của bản thân cán bộ dân tộc.

        Trong các bài viết và bài nói của Bác, không phải một lần Người nhấn mạnh đến tư tưởng này. Người đã từng phê phán một số thanh niên nông thôn không thích nông thôn mà muốn đi vào thành thị. Nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Cao Bằng (21/2/1961), Người nói: “Có một số đoàn viên thanh niên không thích ở nông thôn mà muốn đi vào thành thị. Như thế là sai. Thanh niên phải góp sức xây dựng CNXH ở nông thôn"(4). Còn trong bài nói với đồng bào tỉnh Thái Nguyên và công nhân khu gang thép (1/1/1964), sau khi nhắc đến các trường thanh niên lao động XHCN, Người nói: “Nên củng cố tốt và phát triển tốt những trường như thế để đào tạo cán bộ cho nông thôn(5). Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi (8/10/1961) khi nói về quan hệ giữa cán bộ các nơi khác đến với cán bộ địa phương, Người căn dặn: “Cố nhiên người Kinh phải giúp đỡ anh em cán bộ địa phương tiến bộ, để anh em tự quản lấy công việc ở địa phương, chứ không phải là bao biện làm thay(6).

        Về cơ cấu đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Đọc lại các bài viết và nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống hoá các vấn đề Người nêu lên, ta thấy nổi lên bức tranh về cơ cấu đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số nước ta, đó là:

        - Đội ngũ cán bộ dân tộc bao gồm những người thuộc các trình độ học vấn khác nhau từ thấp lên cao: Bổ túc văn hoá, phổ thông và đại học.

        - Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số bao gồm những người thuộc các ngành nghề khác nhau: Cán bộ chính trị, kinh tế, văn hoá, cán bộ khoa học, cán bộ quản lý. Cán bộ khoa học bao gồm các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, giáo dục, y tế…

        - Về thành phần giai cấp, đội ngũ cán bộ bao gồm nhưng người thuộc các giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp lao động trí óc.

        Nước ta là một nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Việc đào tạo và tăng cường thành phần công nhân trong đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số là điều hiển nhiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến vấn đề này.

        Trong bài nói với đồng bào tỉnh Thái Nguyên và công nhân khu gang thép (1/1/1964), Người nói: “Khu gang thép là một đại gia đình với gần 2 vạn 2 ngàn anh chị em công nhân và cán bộ, trong đó người Trung Nam Bắc và các dân tộc đều có. Mọi người đã góp phần vào việc công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, mọi người đã trưởng thành với khu gang thép(7). Còn tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi (31/8/1963), Người nói: “Giai cấp công nhân phát triển trong các dân tộc thiểu số khá nhiều. Ở các mỏ aptit Lào Cai, mỏ thiếc Cao Bằng, khu gang thép Thái Nguyên, công nhân người các dân tộc rất đông. Hồi trước mấy cô bé dân tộc hay xấu hổ. Bây giờ đã lái xe, lái được máy xúc, không kém gì công nhân nam giới. Đó là một tiến bộ rất lớn(8).

        Tại Hội nghị Đảng bộ khu Việt Bắc (8/6/1959), Người chỉ thị: "Kết nạp thêm đảng viên các dân tộc và nữ đảng viên để mở rộng hàng ngũ Đảng đồng thời chú ý củng cố và phát triển Đoàn thanh niên lao động(9).

        Đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số cho nông thôn miền núi là sự quan tâm to lớn và thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì nước ta là một nước nông nghiệp, đại bộ phận nhân dân là nông dân. Muốn xây dựng nông thôn mới, phải có một đội ngũ cán bộ nông thôn hùng hậu. Trong bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Cao Bằng ngày 21/2/1961, cũng như trong bài nói chuyện với đồng bào tỉnh Thái Nguyên và công nhân khu gang thép ngày 1/1/1964, Người đã đề cập đến nhiệm vụ đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số cho nông thôn, và cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn.

        Còn đối với tầng lớp lao động trí óc, qua sự biểu dương các dân tộc thiểu số đã có con em học đại học trong nước và nước ngoài, và đảm nhiệm các cương vị công tác trong các ngành giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật… ta càng thấm thía sự quan tâm của Bác Hồ đối với việc đào tạo và tăng cường cán bộ trí thức trong đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.

        Như vậy, theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cấu tạo đội ngũ cán bộ dân tộc, có đầy đủ các đại diện thuộc các giai cấp và tầng lớp trong liên minh công nông và lao động trí óc, hạt nhân của Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

        - Chăm lo đào tạo cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số của nước ta đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.

        Nói chuyện với cán bộ và học sinh trường Sư phạm miền núi Nghệ An (9/2/1961), khi được biết trong số học sinh người Tày chỉ có một cháu trai mà không có cháu gái, Người đã nói: “Sao lại không có cháu gái? Lần sau phải có cháu gái(10). Trong Hội nghị Tuyên giáo miền núi (31/8/1963) khi biết trong số hơn 200 đại biểu, chỉ có 5 phụ nữ, trong 5 phụ nữ lại không có một phụ nữ dân tộc thiểu số nào, Người không hài lòng và nói: “Trong mọi mặt hoạt động Cách mạng, phụ nữ các dân tộc thiểu số đều có đóng góp lớn lao. Một cuộc họp như thế này mà quên mất vai trò phụ nữ, thì chắc ở các địa phương, các chú cũng quên mất vai trò phụ nữ(11). Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ miền núi (1/9/1962), Người căn dặn: “Ra sức bồi dưỡng cán bộ địa phương, cán bộ phụ nữ và cán bộ xã về mọi mặt(12). Còn tại Hội nghị cán bộ phụ nữ miền núi (19/3/1964), Người chỉ thị: “Đảng uỷ các cấp ở miền núi cần phải ra sức phát triển đảng viên và đoàn viên phụ nữ, cần phải đào tạo và giáo dục phụ nữ các dân tộc. Đó là nhiệm vụ mà Trung ương và Bác giao cho các đồng chí phải làm cho tốt(13).

        Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ cấu đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ta thấy nổi bật lên hai loại cán bộ: cán bộ Trung ương và cán bộ địa phương. Loại cán bộ địa phương được Người nhắc đến nhiều lần.

        Nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tuyên Quang (3/1961), Người nói: “Tất cả cán bộ từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào, ngành nào đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân”(14). Tại cuộc mít tinh ở Thuận Châu (Sơn La) (7/5/1959), Người nói: “Các cán bộ địa phương thuộc các dân tộc phải ra sức công tác học tập văn hoá, chính trị và nghiệp vụ, đoàn kết chặt chẽ với anh em, cán bộ ở nơi khác đến(15). Tại Hội nghị tổng kết cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi (8/10/1961), Người nói: “Cố nhiên cán bộ người Kinh phải giúp đỡ anh em cán bộ địa phương phải làm sao cho cán bộ địa phương tiến bộ, để anh em tự quản lý lấy công việc ở địa phương, chứ không phải bao biện làm thay(16).

        Nhiệm vụ mục tiêu đào tạo cán bộ, cơ cấu đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra trong những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Trong chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về việc xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc có điều ta thực hiện tốt, có điều ta thực hiện chưa đầy đủ, hoặc còn xem nhẹ. Những vấn đề như nguyên lý giáo dục kết hợp lao động sản xuất, nội dung đào tạo toàn diện, công tác đào tạo phải chú trọng thực chất, tránh chạy theo hư danh, vấn đề coi trọng mặt đào tạo về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức Cách mạng, vấn đề khắc phục tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, tự ti dân tộc, vấn đề tiếng và chữ quốc ngữ, vấn đề kết hợp hai loại cán bộ địa phương và các nơi khác đến… là những vấn đề đòi chúng ta phải suy nghĩ để vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh mới./.

 

GS.TS Phan Hữu Dật

----------
(1-16) Hồ Chí Minh: Về các dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.169.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,279,769


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs