Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 06/12/2006
Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc thời kỳ hội nhập và phát triển


Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân tộc trong giai đoạn mới là yêu cầu đối với cán bộ trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt là đối với cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Bởi công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Mặt khác, công tác dân tộc là hoạt động thực tiễn nhằm đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc. Để nhiệm vụ đó được thực hiện có hiệu quả thì phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập và phát triển, công tác dân tộc ở Việt Nam được quan tâm không chỉ ở phạm vi đối nội mà cả đối ngoại. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc với mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta định cư ở nước ngoài. Để làm tốt công tác dân tộc, cần nghiên cứu toàn diện các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; những vấn đề lịch sử để lại. Thông qua việc thực hiện chính sách dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc: Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; công tác dân tộc là một lĩnh vực đóng góp trực tiếp vào việc khẳng định vai trò của “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.

Chỉ có thể xác định được đầy đủ nhiệm vụ của công tác đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc trong giai đoạn mới trên cơ sở quán triệt và nhận thức sâu sắc, toàn diện về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong điều kiện cụ thể của chúng ta.

Nước ta có trên 50 tỉnh, thành với trên 200 huyện có cơ quan công tác dân tộc. ở cơ sở xã thuộc trên 200 huyện có cán bộ theo dõi về công tác dân tộc. Trong thời gian vừa qua (giai đoạn 2000-2005) nhà nước đã đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho gần 3.000 xã ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, căn cứ cách mạng. Để đảm bảo nguồn đầu tư của nhà nước đến được với cơ sở, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ có trình độ, thực sự có tâm huyết, gắn bó với người dân.

Trước yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác dân tộc, Trường Đào tạo nghiệp cụ công tác dân tộc nghiên cứu xây dựng hệ thống chương trình phục vụ đội ngũ cán bộ không chỉ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; mà phục vụ đội ngũ cán bộ trong cả hệ thống chính trị; đặc biệt là cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc là một lĩnh vực mới, đòi hỏi phải đầu tư với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhiều nhà quản lí có kinh nghiệm nhưng trước hết phải xác định được căn cứ để xây dựng chương trình.

Đại hội X của Đảng đã xác định: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta”. Đồng thời Đảng ta cũng xác định rõ vai trò của Đảng với việc giải quyết vấn đề dân tộc, bởi vì Đảng là đại biểu lợi ích của cả dân tộc.
Dân tộc ở đây với ý nghĩa là Tổ quốc chung của các dân tộc - quốc gia thống nhất của nhiều dân tộc. Vấn đề dân tộc ở đây đặt ra yêu cầu chính sách phải đảm bảo các nguyên tắc: Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chính sách đó xuất phát từ tình hình thực tiễn; nó quy định chức năng, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong từng giai đoạn cụ thể, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Xuất phát từ trong điều kiện cụ thể, trên cơ sở nhận thức rõ mối quan hệ giữa các vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc và công tác dân tộc để xác định các nhiệm vụ của công tác dân tộc. Đồng thời thông qua đó để nghiên cứu xây dựng nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc.

Một vấn đề rất quan trọng trong chương trình, trước hết phải giải quyết vấn đề nhận thức về công tác dân tộc. Lâu nay không ít cán bộ của chúng ta hiểu về công tác dân tộc còn đơn giản. Vì vậy, việc làm rõ về công tác dân tộc có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Cũng thông qua đó giúp nhà trường nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình đào tạo toàn diện.
Thực tiễn đã cho chúng ta lời giải đáp ngày càng rõ hơn về công tác dân tộc, thể hiện ở những điểm cơ bản: Công tác dân tộc ở Việt Nam bao hàm cả 54 dân tộc; công tác dân tộc gắn với các vấn đề về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường sinh thái; công tác dân tộc gắn với việc giải quyết mối quan hệ giữa các dân tộc, các quốc gia trong khu vực và thế giới; công tác dân tộc gắn với việc giải quyết các vấn đề lịch sử, vấn đề tôn giáo; nhiệm vụ chính trị của công tác dân tộc là nhiệm vụ đặc biệt, nhằm giữ gìn, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của cả cộng đồng dân tộc. Nhiệm vụ này chi phối tất cả các nhiệm vụ khác. Một khi nhiệm vụ này không đạt được mục tiêu của nó thì cần phải kiểm tra lại các chính sách cụ thể và quá trình tổ chức thực hiện các chính sách đó.

Từ cách đặt vấn đề như vậy, trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cần đáp ứng các yêu cầu:

Thứ nhất, làm rõ về công tác dân tộc. Nội dung này cần có một số chuyên đề mang tính lý luận để nâng tầm nhận thức của cán bộ về công tác dân tộc. Thông qua đó để xác định rõ vị trí và phạm vi của công tác dân tộc; giúp cán bộ các cấp, các ngành và đặc biệt là cán bộ cơ sở xác định được đầy đủ trách nhiệm đối với công tác này.

Thứ hai, xác định được các môn học cần thiết để đưa vào chương trình đào tạo, trang bị cho cán bộ làm công tác dân tộc có kiến thức để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, hoặc tham gia vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở các dân tộc trong phạm vi quốc gia; có thể ở phạm vi khu vực và thế giới.

Thứ ba, xây dựng chương trình có nội dung cụ thể về quản lí nhà nước và nghiệp vụ công tác dân tộc.

Tóm lại, công tác đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay phải phục vụ cán bộ trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương. Trong đó đối tượng trực tiếp là cán bộ thuộc hệ thống cơ quan công tác dân tộc. Vấn đề cơ bản trong đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc hiện nay là xây dựng nội dung chương trình đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức cho cán bộ; đồng thời trang bị cho họ có nghiệp vụ để làm tốt công tác dân tộc. Trên thực tế, Trường Đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc đang tích cực triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương và cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, song để có một chương trình đào tạo, bồi dưỡng khoa học, chính quy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình hình mới thì đòi hỏi phải có thời gian đầu tư nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn với sự hợp tác giúp đỡ của các nhà nghiên cứu khoa học, nhà quản lí tâm huyết với chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

TS. Nguyễn Hữu Ngà
Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,663,861


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs