Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 02/06/2009
Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở huyện Sơn Hòa
Huyện Sơn Hoà là huyện miền núi của tỉnh Phú Yên. Trên địa bàn huyện có 14 xã, thị trấn trực thuộc huyện; 5 ban trực thuộc Huyện uỷ; 13 phòng, ban, 3 Hội trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; 11 cơ quan trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 6 đơn vị trực thuộc khối Mặt trận, các hội, đoàn thể. Dân số của huyện là 52.187 người, trong đó 1/3 là đồng bào các dân tộc: Êđê, Ba na, Chăm H’roi, Hoa, Tày, Nùng, Dao, Thái, Gia rai, Rắc lây, Chu ru, Pa cô… Phần lớn bà con các dân tộc thiểu số sống tập trung ở các xã phía tây của huyện, trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm đây là những xã căn cứ địa cách mạng, có trị ví chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Qua hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) 3 năm thực hiện Nghị định số 79/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào cuộc sống. Các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các xã, thị trấn đã thực hiện công khai để nhân dân biết về phương hướng, nhiệm vụ của cấp uỷ; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; về dự toán thu, chi các khoản huy động đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi… Những nội dung thông báo để dân biết; những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; những việc nhân dân bàn trước khi chính quyền quyết định; những việc nhân dân giám sát, kiểm tra, đã được thực hiện thành nề nếp, mang lại hiệu quả cao.

Phong trào dân tự bàn, quyết định các vấn đề của dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” ở cơ sở đã thu được những kết quả tốt. Hàng chục công trình từ đường bê tông nông thôn, trường học, nhà Rông văn hoá… được nhân dân tích cực tham gia, những đơn vị thực hiện tiêu biểu như thị trấn Củng Sơn, xã Sơn Hà, xã Sơn Long, xã Suối Bạc. Trong 2 năm 2005 và 2006, nhân dân thị trấn Củng Sơn đã đóng góp 50% kinh phí để xây dựng 7 tuyến đường bê tông nông thôn dài trên 2000 mét, góp vốn đối ứng 20% xây dựng Trường Tiểu học Củng Sơn số 1… với tổng số tiền đóng góp là: 2 tỷ, 305 triệu, 419 nghìn đồng, nhân dân xã Sơn Hà đang vận động nhân dân đóng góp mỗi hộ là 906.000 đồng để xây dựng được bê tông nông thôn tại thôn Thạnh Hội với chiều dài 1.280 mét, vận động vốn đối ứng để xoá nhà tạm theo Chương trình 134… với tổng kinh phí nhân dân đóng góp là 137 triệu đồng.

Kết quả của việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt đối với 14 Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn đạt từ 50% trở lên, riêng đối với các trưởng thôn có 57/75 người dành được tỷ lệ tín nhiệm từ 50% trở lên. Đối với những thôn trưởng không đủ số phiếu bầu trên 50%, huyện đã chỉ đạo tiến hành bầu thay thế theo đúng quy định. Nhìn chung đội ngũ trưởng thôn đã phát huy được năng lực, trách nhiệm trong công tác.
Công tác cải cách hành chính được chính quyền các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, đến nay đã có 11/14 địa phương triển khai thực hiện. Qua thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “1 cửa” các thủ tục hành chính cho nhân dân như xin cấp sổ đỏ, công chứng, giấy phép xây dựng và một số thủ tục hành chính có liên quan đến cuộc sống của người dân được chính quyền xã, thị trấn giải quyết nhanh chóng, thuận tiện. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí, đóng góp của dân cũng được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện.

Hàng tuần các đồng chí lãnh đạo của xã, thị trấn dành từ 1 buổi đến 1 ngày để trực tiếp giải quyết những khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Đa số các đơn thư của nhân dân được giải quyết thấu tình, đạt lý và có những chuyển biến tích cực. Song song với việc rà soát sửa đổi, bổ sung các quy ước, hương ước thôn buôn được các ngành ở xã, thị trấn hướng dẫn các thôn buôn triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Hiện nay đa số các thôn buôn đã và đang triển khai họp dân để xây dựng quy ước ở thôn mình theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.
Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 79/NĐ-CP của Chính phủ được các cơ quan, xã, thị trấn và doanh nghiệp nhà nước công khai, thông báo cho nhân dân, cán bộ công chức được biết, được bàn, được giám sát, kiểm tra bằng các hình thức như: Thông qua hội nghị hoặc đại hội công nhân viên chức, các buổi giao ban đầu tuần, các cuộc họp thôn buôn, các buổi tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân xã, Hội đồng nhân dân huyện, các cuộc họp sơ, tổng kết của đơn vị…

Tuy nhiên, kết quả thực hiện giữa các xã, thị trấn còn chưa đồng đều. Việc thực hiện quy chế bảo vệ và sử dụng tài sản công nhà Rông văn hoá, nhà văn hoá thôn buôn, ở nhiều nơi chưa được tốt; việc lấn chiếm đất rừng của một bộ phận nhân dân vẫn còn và chậm được giải quyết, khắc phục, một số cán bộ ở một số xã gây mất lòng tin đối với nhân dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ sở chưa có sự gắn kết với các nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Vấn đề công khai các kết luận thanh, kiểm tra về cán bộ vi phạm, công khai tài chính ở các loại hình còn kéo dài. Việc sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn buôn tiến hành còn chậm.

Trong các nội dung để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì khâu tổ chức để nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra còn yếu. Một bộ phận cán bộ công chức và nhân dân ngại tham gia ý kiến đóng góp với lãnh đạo, chỉ quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của mình mà coi nhẹ nhiệm vụ, trách nhiệm; thậm chí một số người lợi dụng dân chủ gây rối trật tự công cộng, coi thường kỷ luật, kỷ cương phép nước.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ đã có những tác động tích cực, chính quyền cơ sở đã thay đổi phong cách, lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, rèn luyện tác phong, đạo đức phẩm chất, nâng cao năng lực công tác cho cán bộ. Thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Mặt trận, các hội, đoàn thể các cấp đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ Đảng tăng cường vai trò lãnh đạo đối với Mặt trận và các hội, đoàn thể. Mặt trận và các hội, đoàn thể đã phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp uỷ trong việc triển khai tổ chức hoạt động. Giữa chính quyền các cấp và Mặt trận, các hội, đoàn thể đã xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong tổ chức thực hiện, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, đề cao trách nhiệm cá nhân trong điều hành, có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các ngành, các cấp, Mặt trận các hội, đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra.

Để việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới có kết quả, Ban Thường vụ Huyện uỷ Sơn Hoà đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế dân chủ. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng học tập, quán triệt sâu sắc đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, yêu cầu và nội dung của quy chế dân chủ, làm cho tất cả mọi người nắm vững những nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những cơ sở dân còn vướng mắc thì cấp uỷ phải lãnh đạo, chính quyền tập trung giải quyết, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Các cấp uỷ Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, đôn đốc chính quyền tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định thuộc trách nhiệm của chính quyền đối với nhân dân; lãnh đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện các quyền của mình và động viên nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; lãnh đạo và chỉ đạo Mặt trận, các hội, đoàn thể phối hợp với chính quyền trong thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ.

Gắn việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trở thành nề nếp thường xuyên trong mọi hoạt động. Gắn chặt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận, các hội, đoàn thể. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chú trọng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lí ở cơ sở đặc biệt là cán bộ người dân tộc, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức và lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Mỗi cán bộ cơ sở phải hiểu và nắm rõ các nội dung của quy chế dân chủ và nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung đã được quy định. Các phương tiện thông tin đại chúng cần thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, biểu dương những nơi làm tốt, phê phán những biểu hiện lệch lạc, nâng cao nhận thức dân chủ, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nguyễn Chí Thanh

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,673,322


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs