Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 15/11/2006
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La
Đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước bao gồm nhiều cấp; tuy nhiên, cán bộ cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ cấp xã) có tầm quan trọng bậc nhất. Lý do là mặc dù cấp xã là cấp đơn vị hành chính nhỏ nhất nhưng lại là nơi gần dân nhất, nơi mà mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trực tiếp đi vào cuộc sống, đồng thời là nơi tiếp thu những ý kiến của dân để phản ánh lại cho Đảng và Nhà nước kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trên thực tế, cán bộ cấp xã hàng ngày phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng và phức tạp, liên quan đến tất cả mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; vì vậy, nếu đội ngũ này thiếu phẩm chất và năng lực sẽ gây những hậu quả tức thời và nghiêm trọng về nhiều mặt cho các địa phương nói riêng và cho cả nước nói chung.

Nhận thức rõ vai trò và sự cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết Trung ương V khoá IX ngày 3/ 3/2002 về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, Nghị quyết này là tiền đề để Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 31/2006/QĐ-TTg ngày 06/2/2006 của Thủ tướng về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng chủ tịch hội đồng nhân dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010 và Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 08/2/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010. Các văn bản, quy định trên đã tạo lập một khuôn khổ pháp lý và chính sách hoàn chỉnh cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã, khắc phục được những trở ngại, vướng mắc trước đó; đồng thời, đáp ứng được những yêu cầu đặc thù về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở ở các tỉnh miền núi. Đây là những văn bản pháp luật và chính sách rất quan trọng, tạo tiền đề cho việc xây dựng một đội ngũ cán bộ cấp xã vững mạnh, cả ở miền xuôi và miền núi của nước ta trong thời gian tới.

Đối với các tỉnh miền núi như Sơn La, do địa hình rộng, khó đi lại, dân cư thưa thớt, điều kiện giao thông, cơ sở hạ tầng về thông tin, liên lạc hạn chế, trong khi bọn tội phạm ma tuý, buôn bán người, phá rừng và kể cả những thế lực phản động, thù địch luôn tìm cách lợi dụng những khó khăn đó để tăng cường hoạt động tội phạm và chống phá nhà nước ta thì vai trò của cán bộ cấp xã càng quan trọng. Nếu đội ngũ cán bộ cấp xã không mạnh, không gần dân, sát dân thì sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực về an ninh, quốc phòng và những khó khăn lớn cho việc hoạch định và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn.

Nhận thức được điều này, trong thời gian qua, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số luôn được coi là một công tác có tầm quan trọng đặc biệt đối với đảng bộ và chính quyền tỉnh Sơn La. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII tháng 1 năm 2006 đã khẳng định: “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn giữa đào tạo lý thuyết với thực hành, kết hợp nhiều loại hình đào tạo; tăng cường đào tạo cán bộ theo địa chỉ sử dụng, nhất là đối với cán bộ cấp xã”.

Tỉnh Sơn La hiện nay có 201 xã, phường, thị trấn, trong đó có 19 xã biên giới và 86 xã đặc biệt khó khăn. Hiện tại, đội ngũ cán bộ cấp xã của tỉnh có 3.892 người, trong đó 3.471 người (chiếm 91,75%) thuộc các dân tộc Thái, Mông, Dao, Mường... và một số dân tộc khác. ở các xã vùng cao có 100% cán bộ xã là người dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, vấn đề nổi cộm và cũng là hạn chế lớn nhất của đội ngũ này là sự hạn chế về tư duy lý luận và năng lực chuyên môn, nhất là cán bộ các xã ở vùng sâu, vùng cao (đại đa số mới đạt trình độ văn hoá tiểu học, trung học cơ sở, trên 70% chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ). 

Để khắc phục những hạn chế trên trong thời gian qua, các cấp uỷ Đảng và chính quyền tỉnh Sơn La luôn quan tâm và đầu tư toàn diện cho công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cấp xã, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ cấp xã đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về phương diện tổ chức, phương thức, nội dung, chương trình và số lương, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Về phương diện tổ chức, ngày 18-12-2001, Ban Thường vụ tỉnh uỷ đã thông qua Nghị quyết số 11-NQ/TU về quy hoạch đào tao và xây dựng đội ngũ cán bộ theo tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ cấp xã, phường thị trấn tỉnh Sơn La đến năm 2005 và năm 2010. Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, sau đó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 103/2003/QĐ-UB phê duyệt. Các văn bản này là cơ sở pháp lý để các cấp uỷ đảng, chính quyền trên toàn tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ cấp xã, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lựa chọn những cán bộ trẻ, có kiến thức, phẩm chất và năng lực đưa vào quy hoạch, gắn quy hoạch với việc đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện đào tạo cán bộ dự nguồn gắn quy hoạch đào tạo và sử dụng cán bộ tại chỗ... Phương châm đặt ra trong vấn đề này là duy trì đội ngũ cán bộ dân tộc có kinh nghiệm công tác, có uy tín với nhân dân địa phương, tiếp tục bố trí những cán bộ này đảm nhận các chức danh chủ chốt, đồng thời tuyển chọn con em dân tộc thiểu số ở địa phương để tổ chức đào tạo theo quy hoạch nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận vững mạnh. Nhờ vậy, tỷ lệ cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh đã được nâng cao dần qua từng năm.

Trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã là người dân tộc thiểu số, hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo như: trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường dân tộc nội trú của tỉnh được giao nhiệm vụ và đóng vai trò nòng cốt. Hệ thống này đã phối hợp với cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp ở trong tỉnh mở các khoá đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã phù hợp với đặc thù và yêu cầu của từng chức danh cán bộ. 

Về phương thức đào tạo, bồi dưỡng, xuất phát từ thực tế địa bàn của tỉnh rất rộng, phức tạp và từ thực tế đa dạng về trình độ của đội ngũ cán bộ cấp xã, Sơn La đã thực hiện nhiều phương thức đào tạo, bồi dưỡng khác nhau như: tập trung dài hạn, tập trung ngắn hạn, tại chức, bồi dưỡng ngắn ngày...Đồng thời, để tạo thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học viên, tỉnh đã thực hiện lồng ghép chương trình đào tạo giữa chuyên môn nghiệp vụ với trung cấp lý luận, giữa lý luận với quản lý nhà nước. Ngoài ra, tỉnh còn mở rộng mô hình đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số thông qua hệ thống các trường dân tộc nội trú của tỉnh, theo phương thức đưa con em người dân tộc thiểu số vào học các lớp văn hóa ở các trường này, sau đó căn cứ vào năng lực, kết quả học tập để tiếp tục đưa đi đào tạo chuyên môn thích hợp để trở về công tác tại cơ sở. Hiện nay được sự uỷ quyền của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trường Chính trị tỉnh đang liên kết với các trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Đại học Nông nghiệp I, Trường trung học Nông lâm tỉnh mở các lớp: Đại học kinh tế Nông nghiệp - Trung cấp lý luận chính trị (3 lớp) với 268 học viên tham gia, Lớp trung cấp nông lâm - Trung cấp lý luận chính trị (2 lớp) với 154 học viên tham gia đều là những con em của các xã, phường trong tỉnh, phần lớn là người dân tộc thiểu số, đã học hết phổ thông hoặc những cán bộ cấp xã tuổi đời còn trẻ, chưa qua đào tạo chuyên môn được xã đưa vào diện quy hoạch cử đi đào tạo và quay trở về phục vụ cho địa phương. 

Về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tỉnh Sơn La đã xác định phải tập trung đào tạo, bồi dưỡng về năng lực chuyên môn cho cán bộ người dân tộc thiểu số trong đó tỉnh tập trung đào tạo theo hai ngành chính là nông nghiệp và lâm nghiệp, đây là những ngành thích hợp và cần thiết nhất cho hoạt động quản lý, lãnh đạo và thực hiện việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, bên cạnh đó phải thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế cho cán bộ cấp xã đặc biệt là cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã. 

Trong việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, trên cơ sở chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo Đảng, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở của Học viện CTQG Hồ Chí Minh và dựa trên cơ sở trình độ của học viên, Trường chính trị tỉnh đã xây dựng nội dung chương trình, bài giảng cụ thể cho các lớp trung cấp lý luận, bồi dưỡng quản lý nhà nước và chính quyền cơ sở. Các chương trình, bài giảng này có nội dung cơ bản thống nhất của các giáo trình mà Học viện biên soạn, nhưng liên hệ chặt chẽ đến những kế hoạch, chương trình và nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Để gắn kết lý luận với thực tế ở địa phương, trong quá trình học tập, học viên đều được nghe các báo cáo viên trực tiếp làm công tác thực tiễn báo cáo và được đi tham quan các mô hình, gặp gỡ những điển hình về kinh tế, xã hội, văn hoá... của tỉnh. ở các khoá đào tạo tập trung hoặc các lớp dự nguồn, tỉnh không chỉ đặt tiêu chí cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn kết hợp với rèn luyện đạo đức, tác phong lãnh đạo, quản lý,... tạo ra môi trường rèn luyện, sinh hoạt tập thể cho các học viên, từ cách ăn, ở, thể dục thể thao, sinh hoạt ngoại khoá, tham quan thực tế, giao lưu gặp gỡ với các lãnh đạo, nghe nói chuyện thời sự hay giao lưu giữa các học viên với kỹ thuật viên khuyến nông bàn về cách trồng cây, nuôi gia súc hợp lý và cho năng xuất chất lượng cao ở xã, bản cụ thể... Thông qua cách tổ chức như vậy, ngoài kiến thức chuyên môn, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, chưa được đi xa có thêm sự tự tin trong phong cách quản lý lãnh đạo, có hiểu biết sâu hơn, rộng hơn về tình hình thực tế của tỉnh.
Về số lượng, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, nhờ có cách tiếp cận đúng hướng và sự đầu tư tập trung của các cấp uỷ Đảng, chính quyền của tỉnh nên trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã ở tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

- Từ năm 1996 đến 2005 đã có nhiều lượt cán bộ các dân tộc thiểu số của tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng trong đó: Dân tộc Thái: 3.324 lượt người; dân tộc Mông: 2.953 lượt người; dân tộc Dao: 2.067 lượt người; dân tộc Khơ Mú: 701 lượt người; dân tộc Xinh Mun: 504 lượt người; dân tộc La Ha: 320 lượt người; dân tộc Lào: 619 lượt người.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đương chức và dự nguồn cấp xã trong 5 năm (2001-2005) cũng đạt được kết quả cao: Trình độ đại học: 500; trình độ trung cấp: 1.385; trình độ trên đại học: 75; bồi dưỡng nghiệp vụ: 18.638.

Về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, theo báo cáo của các ngành được ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ giúp đỡ các xã vùng sâu, vùng cao của tỉnh và tổng hợp kết quả đại hội đảng bộ các xã trong tỉnh, trong những năm qua, hầu hết học viên tốt nghiệp các khoá học của Trường chính trị tỉnh hay các Trung tâm giáo dục chính trị huyện, thị đều được tái cử hoặc trúng cử vào các cương vị lãnh đạo chủ chốt của xã như: Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân... Với sự đầu tư đúng mức của các ngành, các cấp đối với công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ đã vận động phát triển với xu hướng tích cực, điều này đã phần nào được biểu hiện ở chất lượng, cơ cấu của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2004 - 2009. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân so với nhiệm kỳ 1999 - 2004: số đại biểu tăng 759 người, cán bộ nữ tăng 4,3%, trình độ học vấn trung học cơ sở trở lên tăng 8,24%, trình độ chuyên môn trung cấp trở lên tăng 3,54%, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên tăng 4,94%, và đã điều chỉnh được một bước về cơ cấu dân tộc hợp lý hơn. Tất cả những điều trên đã chứng tỏ các đồng chí học viên sau khi học xong trở về địa phương đã có uy tín và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Bên cạnh những thành tích và thuận lợi kể trên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã người dân tộc thiểu số ở Sơn La hiện vẫn còn những tồn tại, khó khăn như sau:

Do trình độ văn hoá của cán bộ cấp xã người dân tộc thiểu số, đặc biệt ở vùng sâu, vùng cao thấp hơn đáng kể so với cán bộ ở các khu vực khác, khiến cho việc lựa chọn cán bộ nguồn có đủ tiêu chuẩn để bố trí đi đào tạo theo quy định hiện hành gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, nếu áp dụng đúng các quy định pháp luật hiện hành thì ở nhiều xã sẽ không thể tìm đủ số lượng người đạt yêu cầu để có thể tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn. Công tác quy hoạch, đào tạo luân chuyển cán bộ người dân tộc thiểu số của tỉnh chậm đổi mới, ở một vài nơi, việc bố trí sử dụng cán bộ chưa thực sự khách quan, cơ cấu cán bộ chưa hợp lý, một số cán bộ được đào tạo về nhưng chưa được bố trí công việc đúng chuyên môn gây lãng phí. Chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo cán bộ nguồn cấp xã của hệ thống các trường chính trị và trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh tuy đã được đổi mới nhưng chưa mang tính đồng bộ, nhìn chung vẫn còn xem nặng mục tiêu giáo dục lý luận, còn nặng về lý thuyết, chưa có sự đồng đều giữa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn với rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp xã của tỉnh chưa tương xứng với quy mô và yêu cầu, nhất là kinh phí phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học viên đi thực tế ở cơ sở, kinh phí hạn chế nên cơ sở đào tạo chưa hoặc không muốn đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Việc sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng học viên còn chưa có sự thống nhất, chậm ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ được cử đi học. Chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã được cử đi học trên cả nước nói chung, ở tỉnh Sơn La nói riêng còn nhiều bất cập, chưa khuyến khích cán bộ đi học nâng cao trình độ. Hiện nay, đội ngũ cán bộ cấp xã đã có lương công chức song số tiền đó còn rất hạn chế trong khi điều kiện đi lại ở các tỉnh miền núi rất khó khăn, giá cả sinh hoạt leo thang, cả nhà chỉ có một lương...nên nhiều cán bộ ngần ngại không chịu đăng ký tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ. Bên cạnh đó chính sách đối với giảng viên giảng dạy ở hệ thống các trường chính trị còn chưa thoả đáng không tạo được sự hứng khởi trong công việc. Trước năm 2002 giảng viên ở các trường chính trị được hưởng mức phụ cấp là 30%, nhưng theo QĐ 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 thì mức hưởng phụ cấp đã giảm xuống chỉ còn 25%; Cơ sở vật chất của hệ thống đào tạo của tỉnh nhất là ở trung tâm chính trị, trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, thị còn rất nghèo nàn. Các phòng học còn thiếu, phương tiện tối thiểu ghế, bàn, bảng, phòng ở của học viên chất lượng quá kém, phương tiện kỹ thuật cho học tập, giảng dạy còn đơn sơ, lạc hậu, hệ thống thư viện cung cấp thông tin chưa được đầu tư tương xứng...đã ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện đi lại, ăn ở, học tập của giảng viên và học viên.

Những tồn tại, khó khăn kể trên không chỉ của riêng tỉnh Sơn La, mà cũng là những tồn tại, khó khăn chung của các tỉnh miền núi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cấp xã người dân tộc thiểu số. Vì vậy, giải pháp để giải quyết những tồn tại, khó khăn kể trên trước tiên cần tập trung vào một số vấn đề sau: 

1. Đối với các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, thì phải có đội ngũ cán bộ cấp xã mạnh, gần và sát dân, các cán bộ cấp xã phải được lựa chọn, bồi dưỡng từ con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Việc lựa chọn, tuyển chọn đội ngũ cán bộ nguồn cấp xã người dân tộc thiểu số phải được tiến hành công khai, minh bạch, dựa trên một chương trình, kế hoạch tổng thể. Tiêu chuẩn tuyển chọn ngoài trình độ văn hoá, cần đặc biệt chú ý đến đạo đức, lối sống; kiên quyết loại trừ những trường hợp có biểu hiện không lành mạnh về đạo đức lối sống như rượu chè say xỉn, nghiện hút ma tuý, mê tín dị đoan (mời thầy mo về cúng bái, chữa bệnh) hoặc còn có tính cục bộ địa phương, tư tưởng dòng họ lớn...nhằm tránh những tiêu cực, làm giảm lòng tin của nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

2. Cần xác định rõ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số nói riêng là để tạo ra một đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của tình hình nhiệm vụ mới. Cụ thể, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cấp xã không chỉ hiểu rõ các phong tục tập quán của địa phương mà phải là những người hiểu biết và nắm rõ các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phải là những người đi đầu trong sản xuất, biết áp dụng những tiến bộ kỹ thuật, là những người biết làm giàu một cách hợp pháp trên chính mảnh đất của mình, để từ đó giúp đỡ bà con dân bản về kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tìm ra những hướng đi mới có hiệu quả trong sản xuất để nâng cao đời sống của mọi người dân trong xã.

3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với đội ngũ cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở chương trình đào tạo về lý luận và văn hoá hiện có, phải xây dựng những chương trình đào tạo, bồi dưỡng riêng cho cán bộ người dân tộc thiểu số, trong đó không chỉ tính đến yếu tố về trình độ văn hoá, mà còn phải lưu ý đến các yếu tố tác động khác như phong tục tập quán, điều kiện sinh hoạt, làm việc... của họ. Không coi nhẹ bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng quản lý và phẩm chất đạo đức cho cán bộ. Xác định những ưu tiên về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh kinh tế, xã hội của tỉnh, nhằm bảo đảm những chuyên môn được cung cấp cho cán bộ là hữu ích với họ trong công tác tại địa phương.

4. Cần có quyết tâm, có sự nhất chí cao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thêm vào đó, cần có sự đầu tư đúng mức cho công tác này, cụ thể như trong việc xây dựng cơ sở vật chất, tăng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, có chế độ phụ cấp đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ giảng dạy và cán bộ cấp xã được cử đi học. Thực hiện phương châm ưu tiên cho hoạt động ‘trồng người’, tạo nguồn cán bộ, cần quán triệt quan điểm là đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt là đầu tư có hiệu quả nhất cho tương lai phát triển của địa phương và của toàn đất nước. 

5. Cần tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống các trường chính trị và trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ cấp xã người dân tộc thiểu số nói riêng. Đồng thời, cần tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống này với cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao về số lượng và chất lượng.

Cầm Thị Lai
Học viện HCQG Hồ Chí Minh

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,664,251


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs