Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 15/11/2006
Từ kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã, phường ở Kon Tum: Những vấn đề đặt ra
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X khẳng định: “Chú ý đào tạo cán bộ nữ, cán bộ các dân tộc thiểu số”. Đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên nói chung, ở Kon Tum nói riêng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số càng có ý nghĩa cấp bách. Bởi cán bộ luôn là “cái gốc của mọi công việc”, không chỉ thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, quản lí, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà còn xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay tỉnh Kon Tum có 82 xã, phường, thị trấn, bao gồm 755 thôn, làng. Đời sống của bà con đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa tuy có khởi sắc, nâng lên nhưng nhìn chung còn khó khăn; trình độ văn hoá, dân trí thấp; tình trạng đói nghèo, mù chữ thất học còn chiếm tỷ lệ cao. Bám sát chủ trương của Đảng, ngày 21/6/2000, Tỉnh uỷ đã có quyết định 604-QĐ/TU về ban hành Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đến năm 2010. Nhờ vậy quan niệm, nhận thức về vai trò của cán bộ dân tộc thiểu số trong từng cấp uỷ, cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ nét. Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đã có những tiến bộ về nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, trưởng thành trong hoạt động thực tiễn, có đóng góp to lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; củng cố kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở. Trình độ kiến thức các mặt từng bước được nâng lên, bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của công cuộc đổi mới. Phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ngày càng thể hiện rõ, được đông đảo quần chúng học tập, tín nhiệm. Tuy nhiên so với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì trình độ, kiến thức, năng lực của đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số vẫn còn những hạn chế, bất cập. Trong số 1111 cán bộ dân tộc thiểu số, có 261 người trình độ văn hoá cấp I, chiếm 23,5%; 664 người cấp II, chiếm 59,77%; 186 người cấp III, chiếm 16,7%. Cũng trong số đó chỉ có 6 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng; trung cấp 61; sơ cấp 20; còn 1024 người chưa qua đào tạo về chuyên môn. Một số cán bộ dân tộc thiểu số có tư tưởng tự ti, chưa chịu khó nghiên cứu học tập; còn biểu hiện tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Phong cách làm việc của một bộ phận không nhỏ cán bộ dân tộc thiểu số là không có chương trình, kế hoạch cụ thể. Thậm chí một số cán bộ làm việc theo kiểu cảm tính, bộc phát, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, làm việc không đúng giờ, chất lượng hiệu quả thấp. Số đông cán bộ dân tộc thiểu số khả năng tổ chức cho nhân dân tham gia vào các phong trào hoạt động ở địa phương còn hạn chế, nặng về sự vụ, vụn vặt, tầm khái quát còn thấp, thiếu các chương trình, kế hoạch có tính chất dài hạn…

Ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên dân tộc thiểu số còn hạn chế, ngại va chạm; khi được góp ý dễ bị mặc cảm, nản lòng dẫn đến biểu hiện sao nhãng bỏ trôi công việc.

Tồn tại yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng trước hết khẳng định nguyên nhân khách quan chi phối là cơ sở kinh tế - xã hội của tỉnh còn thấp, tập quán canh tác sản xuất còn nhỏ lẻ lạc hậu nên dù đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số có cố gắng vươn lên nắm bắt kiến thức để làm chủ xã hội, làm chủ bản thân thì vẫn chịu sự tác động chi phối của nền sản xuất nhỏ, chậm phát triển. Về chủ quan, trong thời gian dài, một số cấp uỷ chưa coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ, thiếu hẳn chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc nên dẫn tới hụt hẫng, bất cập về kiến thức, năng lực; một bộ phận cán bộ dân tộc thiểu số tự ty, sớm bằng lòng với học vấn, kiến thức đã có, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên…

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, theo chúng tôi cần thực hiện tốt mấy vấn đề sau:

- Cần xác định rõ tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ dân tộc thiểu số. Tiêu chuẩn cán bộ là những tiêu thức cơ bản phản ánh phẩm chất, kiến thức năng lực của người cán bộ. Đây là căn cứ làm cơ sở để tiến hành tốt các khâu của công tác cán bộ. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung mà Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII, Nghị quyết Đại hội X, cần cụ thể hoá tiêu chuẩn cán bộ dân tộc thiểu số phù hợp với từng chức danh, đặc điểm từng vùng, giới. Khi xây dựng tiêu chuẩn cần có quan điểm biện chứng, lịch sử cụ thể, tránh máy móc, giáo điều. Chẳng hạn, cũng là cán bộ dân tộc thiểu số nhưng công tác ở thị trấn của huyện sẽ khác với cán bộ dân tộc thiểu số công tác ở vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện 40-50 km. Nên chăng sau một nhiệm kỳ Đại hội Đảng cần có sự điều chỉnh tiêu chuẩn (nhất là trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ) cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Khảo sát đánh giá lại đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số hiện có. Tác nghiệp này sẽ giúp cho các cấp uỷ đảng nắm chắc hiện trạng đội ngũ cán bộ, mặt mạnh, mặt yếu, thừa thiếu; năng lực sở trường, xu hướng triển vọng của từng cán bộ. Kết hợp chặt chẽ các kênh để đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ, đó là cấp uỷ nhận xét, đánh giá, cơ quan tổ chức cán bộ, quần chúng trong cơ quan, đơn vị (có thể tham khảo các già làng, trưởng bản), cán bộ tự đánh giá, bởi “bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội”. Không chính xác ở khâu này thì sẽ ảnh hưởng đến các khâu của công tác cán bộ. Khi đánh giá cần “khắc phục những biểu hiện cá nhân, cục bộ, không công tâm, nể nang, tuỳ tiện trong công tác cán bộ”. Cần nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ”.

- Chủ động làm tốt công tác quy hoạch tạo nguồn. Cán bộ nguồn sung mãn, đảm bảo cơ cấu là nhân tố thuận lợi cho việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ kế cận. Quy hoạch cán bộ phải theo hướng động và rộng. Mỗi chức danh cán bộ chủ chốt nên quy hoạch từ 2-3 chức danh dự nguồn, đảm bảo 3 độ tuổi, chú ý đến cơ cấu cán bộ nữ. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã, phường của tỉnh Kon Tum đã có 2237/3747 lượt cán bộ quy hoạch vào các chức danh chủ chốt. Cần hướng vào những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường dân tộc nội trú, bộ đội phục viên, xuất ngũ, sinh viên các trường cao đẳng, đại học để quy hoạch. Định kỳ các cấp uỷ đảng phải kiểm tra, bổ sung quy hoạch tạo nguồn, đánh giá sự phấn đấu rèn luyện của cán bộ dự nguồn. Làm tốt vấn đề này không chỉ nắm chắc được chất lượng quy hoạch, xu hướng triển vọng của cán bộ mà còn bổ sung, thay thế đối với cán bộ nguồn không còn khả năng phát triển. Tích cực, chủ động làm tốt công tác phát triển đảng để tạo nguồn lâu dài sau này.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số. Chất lượng của đội ngũ cán bộ tuỳ thuộc rất lớn ở khâu này. Căn cứ vào đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, thực trạng đội ngũ cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho hợp lý, nhằm nâng cao tính hiệu quả, tránh lãng phí. Coi trọng việc đa dạng hoá trong nội dung, chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng. Tập trung ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, quản lí nhà nước, quản lí kinh tế… cho cán bộ chủ chốt dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành cho cán bộ khối đoàn thể, văn phòng, địa chính, thuế… Vừa coi trọng đào tạo chính quy tập trung, vừa coi trọng đào tạo, bồi dưỡng tại chức, tập huấn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời khơi dậy tính chủ động học tập, bổ sung kiến thức ở mỗi cán bộ. Đối với cán bộ dân tộc thiểu số ngoài lượng kiến thức trên cần trang bị phương pháp biện chứng, năng lực phân tích dự báo, tính năng động sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, đủ sức giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đồng thời coi trọng bồi dưỡng kiến thức năng lực tổ chức thực tiễn cho họ.

- Bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Mỗi cán bộ đều có thế mạnh, năng lực sở trường của mình. Mỗi cán bộ dù tài giỏi đến mấy cũng khó có thể hiểu biết, thành thạo ở nhiều lĩnh vực. Cần khắc phục kiểu sử dụng cán bộ “thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao”. Coi trọng việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng lúc, đúng tầm, khi cán bộ đang sung sức. Theo Bác Hồ khi cất nhắc, đề bạt mà xét thấy cán bộ không có khả năng đảm đương công việc “Cần phải bàn kỹ với cán bộ. Nếu họ gánh không nổi, chớ miễn cưỡng giao việc đó cho họ. Khi đã trao cho họ phải hoàn toàn tin họ”. Khi bố trí, sử dụng cán bộ luôn coi trọng “đức là gốc, tài là quan trọng”; đức định hướng làm thăng hoa tài năng của cán bộ phát triển đúng hướng. Không có đạo đức cách mạng thì không thể lãnh đạo được nhân dân. Tiếp tục thực hiện chế độ luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, để cán bộ có điều kiện rèn luyện, tích hợp thêm kiến thức ở tầm rộng hơn. Những nơi cán bộ chủ chốt năng lực hạn chế, mất đoàn kết kéo dài thì nên luân chuyển cán bộ từ nơi khác về tăng cường cho cơ sở. Đây là nhân tố để tạo ra sự “cộng hưởng” ý thức trách nhiệm, kiến thức các mặt đối với cán bộ dân tộc thiểu số. Cần “bồi dưỡng nhân tài theo định hướng quy hoạch”, “khéo dùng thì nhân tài ngày càng phát triển càng thêm nhiều”.

- Thường xuyên theo dõi, giáo dục, quản lí, kiểm tra uốn nắn những thiếu sót ở cán bộ. Cán bộ cấp trên cần sâu sát cán bộ cơ sở để hiểu biết thêm cán bộ, hiểu rõ những khó khăn vất vả, tâm tư nguyện vọng ở họ. Qua đó khích lệ mặt tốt, uốn nắn những lệch lạc cũng như nắm được xu hướng triển vọng của từng cán bộ. Cần quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, sự tự tin cho cán bộ, kết hợp với việc phê bình, nhắc nhở khi cán bộ có khuyết điểm, sai phạm. Bác Hồ căn dặn: “thương yêu không phải là vỗ về, nuông chiều, thả mặc” mà “phải giúp đỡ họ, khuyên họ, vun trồng lòng tự tin, tự trọng của họ”. Mặt khác có cơ chế để quần chúng giám sát cán bộ, đảng viên - “kênh” thông tin quan trọng để bố trí, sử dụng đúng cán bộ.

- Đổi mới chính sách cả vật chất lẫn tinh thần tạo động lực để cán bộ dân tộc thiểu số yên tâm với nhiệm vụ, cống hiến có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng. Hệ chính sách đó phải từng bước đổi mới, có sự thống nhất trong cả nước, khắc phục sự cào bằng, nhằm kích thích tính độc lập, sáng tạo, tận tuỵ với công việc ở đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.

Thiết nghĩ xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ sở - giải pháp gốc, chiến lược lâu dài để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh, quốc phòng để Kon Tum nói riêng và các tỉnh vùng dân tộc, miền núi của cả nước đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

TS. Nguyễn Thế Tư
Ths. Trần Viết Quân

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,663,924


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs