Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Triển khai Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010): "Cần phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân..."

 21/09/2006

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010)

LTS: Trong các ngày từ 13-15/9/2006, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Ban Chỉ đạo Chương trình 135 của Chính phủ, Uy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010). Dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có đồng chí Hoàng Công Dung, Phó Chủ nhiệm UBDT, Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình 135 Trung ương; lãnh đạo các ban Dân tộc, lãnh đạo huyện, trưởng ban quản lý Dự án các huyện, các xã đặc biệt khó khăn (do tỉnh chọn dự tập huấn), từ Thanh Hóa đến các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Đồng chí Ksor Phước, Uy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 135 Trung ương đến dự và có bài phát biểu với Hội nghị tập huấn. 

Báo Dân tộc và Phát triển trân trọng trích đăng giới thiệu cùng bạn đọc (đầu đề của bài do Báo Dân tộc và Phát triển đặt). 

... Qua 7 năm thực hiện Chương trình 135 (1999- 2005), các cấp, các ngành đã khẩn trương triển khai, đồng bào các dân tộc đã tích cực thực hiện có hiệu quả Chương trình: đã hình thành tổ chức và cơ chế quản lý phù hợp, huy động được nhiều nguồn lực cho Chương trình; đầu tư đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có hiệu quả, thất thoát ít nhất, đã xây đựng trên 25.000 công trình hạ tầng và gần 500 Trung tâm cụm xã; tạo ra những chuyển biến tích cực trong quản lý đầu tư và tổ chức thực hiện; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo; làm thay đổi bộ mặt kinh tế- xã hội nông thôn các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK); năng lực sản xuất của đồng bào các dân tộc tại các xã ĐBKK đã có bước chuyển biến tích cực; đời sống sinh hoạt của đồng bào đã được cải thiện, những khó khăn bức xúc lớn về đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục... đã bước đầu được giải quyết; Chương trình 135 đã gắn kết trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của nhân dân địa phương với quá trình đầu tư xây dựng công trình; thu hút được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương hướng về phục vụ vùng khó khăn nhất của đất nước; cùng với các chương trình, dự án khác, Chương trình 135 đã góp phần củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh quốc phòng, tình đoàn kết giữa các dân tộc, tạo niềm tin của đồng bào dân tộc vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nguyên nhân có được những kết quả đáng mừng đó và cũng là những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn vận hành Chương trình gần 7 năm qua là: Chương trình 135 là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đã được Chính phủ chỉ đạo với quyết tâm cao và bằng những quyết sách đặc biệt. Cơ chế quản lý với những nguyên tắc hợp lòng dân, dân chủ công khai, xã có công trình, dân có việc làm, xuất phát từ lợi ích của dân, đã khơi dòng sức dân và được nhân dân tích cực thực hiện; xác định đúng đối tượng, đúng tiêu chí xã ĐBKK được thụ hưởng chương trình là những xã nghèo nhất để tập trung đầu tư, không dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư; xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, phân công phân cấp rõ ràng theo hướng phân cấp mạnh cho cơ sở; các cấp, các ngành thường xuyên đổi mới công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo; hiệu quả thực hiện Chương trình luôn gắn liền với kết quả đào tạo cán bộ cơ sở, nâng cao dân trí cho nhân dân. Việc lồng ghép các Chương trình, dự án nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội tổng hợp.

Tuy nhiên, thực hiện Chương trình 135 trong 7 năm qua còn có những tồn tại khuyết điểm: Một số địa phương còn ỷ lại, trông chờ vào vốn đầu tư bằng ngân sách Trung ương; những nguyên tắc chủ yếu quản lý Chương trình chưa được thực hiện đầy đủ, nặng về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa quan tâm đúng mức tới nhiệm vụ phát triển sản xuất và qui hoạch sắp xếp dân cư; còn có một số công trình có tiến độ xây dựng và giải ngân chậm, chất lượng kém; chưa thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của Chương trình; công tác đào tạo cán bộ cơ sở mới chỉ dừng lại ở việc tập huấn cơ chế quản lý Chương trình 135, chưa thực hiện dự án đào tạo toàn diện về hành chính, kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng; công tác chỉ đạo của một số ngành, một số địa phương chưa thực sự sâu sát, giám sát chặt chẽ; chưa thực hiện đầy đủ nguyên tắc xã có công trình, dân có việc làm, tăng thêm thu nhập từ việc tham gia lao động công trình tại xã; công tác duy tu, bảo dưỡng công trình sau khi nghiệm thu chưa được quan tâm thực hiện.

... Ngày 10 tháng 1 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn II 2006- 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) với mục tiêu tổng quát là: “Tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã, thôn, bản ĐBKK một cách bền vững, giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong cả nước”.

Chương trình 135 giai đoạn II có 4 nhiệm vụ chủ yếu: Hỗ trợ phát triển sản xuất chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng; hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao kiến thức quản lý đầu tư và kỹ năng quản lý điều hành để hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã và trưởng thôn, bản và nâng cao năng lực cộng đồng, tạo điều kiện để cộng đồng tham gia có hiệu quả vào việc giám sát hoạt động về đầu tư và các hoạt động khác trên địa bàn là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng.

Nét mới của Chương trình 135 giai đoạn II là: Tiếp tục kế thừa giai đoạn I nhưng được phát triển cao hơn, toàn diện hơn; phân cấp triệt để cho cơ sở (cấp xã), chú trọng đến phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào; đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ và cộng đồng; ngoài việc đầu tư cho các xã ĐBKK còn đầu tư đến các thôn, bản... ĐBKK ở khu vực II.

Để triển khai Chương trình 135 giai đoạn II một cách có hiệu quả, tôi đề nghị các đồng chí lưu ý một số vấn đề sau: Phát huy vai trò tự lực, tự cường của các hộ nghèo và toàn thể cộng đồng để vươn lên thoát nghèo, gắn trách nhiệm, quyền lợi của người dân vào việc tham gia thực hiện chương trình; xác định đúng đối tượng đầu tư, tập trung nguồn lực, không dàn trải; việc đầu tư cho chương trình được thực hiện bằng nhiều nguồn vốn, trong đó nguồn ngân sách trung ương chỉ là hỗ trợ; việc phân bổ vốn ngân sách trung ương phải đảm bảo tất cả các xã, thôn, bản thuộc Chương trình đều thụ hưởng, thông báo đến từng xã, đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, không để thất thoát; không phân bổ bình quân chia đều mà dựa vào tiêu chí về địa lý, diện tích, số dân, tỷ lệ nghèo... để phân bổ; thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân trong khi thực hiện chương trình; thực hiện Chương trình 135 phải đạt được các lợi ích: xã được đầu tư để phát triển kinh tế-xã hội; đội ngũ cán bộ xã, thôn, bản và cộng đồng được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực; người dân có việc làm, tăng thêm thu nhập từ việc tham gia thực hiện chương trình; củng cố hoàn thiện các cơ quan quản lý điều hành Chương trình 135, trước hết là ban chỉ đạo và cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh.

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ksor Phước thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Trung bộ (09/2006)
 •  
 • Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên: "Người bạn đồng hành" của đồng bào dân tộc... (09/2006)
 •  
 • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự hội nghị Cấp cao lần thứ 14 Phong trào Không liên kết (09/2006)
 •  
 • Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo: Vai trò cơ quan công tác dân tộc trong quản lý, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi (09/2006)
 •  
 • Người có "duyên" với công tác dân tộc (09/2006)
 •  
 • Nhiều hoạt động văn hóa phục vụ Hội nghị SOM III của APEC (09/2006)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,259,379


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs