Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

 24/08/2006
Trên cơ sở kết quả cuộc họp Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng như sau:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Đ/c Ksor Phước, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng, Chủ nhiệm - Trưởng BCĐ:
- Phụ trách chung, phê duyệt các Quyết định, Kế hoạch của Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
- Duyệt các báo cáo Ban bí thư, Thủ tướng Chính phủ theo quy định;
- Chủ trì các cuộc họp Qúy, hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí của UBDT;
- Quyết định triệu tập những cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu.

 2. Đ/c Sơn Song Sơn, Bí thư Đảng Ủy, PCNTT - Phó trưởng BCĐ:
- Giúp việc Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Thường trực chỉ đạo theo sự phân công, ủy nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
- Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra đối với  những vụ, việc, hành vi có biểu hiện sai về phạm về tham nhũng, lãng phí báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm - Trưởng ban chỉ đạo xin ý kiến xử lý đối với tổ chức, cá nhân phạm vi;
- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban chỉ đạo. Duyệt các báo cáo thông báo định kỳ của Ban chỉ đạo. Trong trường hợp đồng chí Trưởng Ban đạo đi vắng từ 03 ngày trở lên, do yêu cầu cấp thiết của công việc được thay mặt đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ký báo cáo đột xuất gửi Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương theo quy định;
- Chủ trì các cuộc họp định kỳ hàng tháng của Ban chỉ đạo.

 3. Đ/c Nguyễn Hữu Giảng, Chánh Thanh tra - Ủy viên thường trực:
- Chịu trách nhiệm tham mưu trực tiếp giúp Ban chỉ đạo ban hành các Chương trình, Kế hoạch, quy chế, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ;
- Thông báo, phối hợp với Văn phòng UB tổ chức, chuẩn bị nội dung, phương tiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị về phòng, chống tham nhũng.  Trực tiếp viết biên bản cuộc họp của Ban chỉ đạo;
- Chịu trách nhiệm tham mưu trực tiếp giúp Ban chỉ đạo ban hành các Chương trình, Kế c vụ cho các cuộc họp, hội nghị về phòng, chống tham nhũng. Trực tiếp viết biên bản cuộc họp của Ban chỉ đạo;
- Cùng với thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức, cá nhân chấp hành những quy định, quy chế, Kế hoạch hành động của cơ quan UBDT về phòng, chống tham nhũng;
- Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo qui định;
- Trực tiếp tổ chức thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra các vụ, việc nghi có dấu hiệu (hoặc đã rõ) có vi phạm về tham nhũng trong Ủy ban Dân tộc do Ban Cán sự hoặc đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo giao;
- Chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo tham mưu đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo biểu dương khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, đề xuất xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

 4. Đ/c Lê Kim Khôi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài Chính - Ủy viên:
- Giúp Ban chỉ đạo chủ trì ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan UBDT;
- Chủ trì soạn thảo kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng về tài chính, ngân sách, sử dụng tài sản công;
- Tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Ủy  ban hành quy chế, quy trình về quản lý, kiểm tra chỉ tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công. Phát hiện những hành vi lập quỹ đen, sử dụng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách;
- Phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng do Trưởng Ban chỉ đạo giao;
- Phối hợp với thanh tra Ủy ban tăng cường, thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng đối với tổ chức, cá nhân, đơn vị trực thuộc Ủy ban.

 5. Đ/c Đinh Quế Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ TCCB - Ủy viên:
- Tham mưu cho Đảng ủy cơ quan tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo công tác kiểm tra đảng của Đảng ủy về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Hàng năm hướng dẫn, kiểm tra cán bộ, công chức bổ sung kê khai minh bạch tài sản theo quy định của nhà nước. Bổ sung lý lịch cán bộ, công chức phần quan hệ gia đình (Bố, mẹ, vợ, chồng, con) đi lao động, học tập, công tác, du lịch, định cư ở nước ngoài;
- Phối hợp với Công đoàn cơ quan xây dựng quy chế phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, công chức tham gia phát hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
- Chủ trì, tham mưu về xử lý cán bộ có sai phạm về tham nhũng, lãng phí.

 6. Đ/c Trần Văn Thuật, Chủ nhiệm UBKT, Vụ trưởng Vụ CSDT - Thành viên:
- Tham mưu cho Đảng ủy cơ quan lập kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy, kết hợp với Thanh tra Ủy ban thực hiện kiểm tra về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Kiểm tra, xác minh, kết luận đề xuất xử lý đối với tập thể cấp Ủy trực thuộc và đảng viên vi phạm về tham nhũng, lãng phí.

 7. Đ/c Hoàng Phương Hoa, Phó Vụ Trưởng Vụ PC, Chủ tịch CĐ - Thành viên:
- Chủ trì tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan học tập, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch hành động của Ủy ban Dân tộc về phòng, chống  tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát về tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí đối với tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trực thuộc Ủy ban Dân tộc;
- Chủ trì rà soát lại toàn bộ những quy định, quy chế, kế hoạch Ủy ban Dân tộc đã ban hành về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức toàn cơ quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên.

 II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:
1. Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với trách nhiệm của cá nhân được phân công. Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và kịp thời về những văn bản đột xuất cho Ban cán sự theo dõi và chỉ đạo; chủ động phối hợp với Đảng ủy cơ quan tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
2. Ban chỉ đạo họp thường kỳ mỗi tháng một lần để nghe các thành viên báo cáo những  nội dung công việc theo lộ trình đề ra; ngoài ra có thể họp đột xuất khi có nhu cầu. Thường trực Ban chỉ đạo tham mưu, đề xuất trưởng Ban chỉ đạo sẽ có quyết định cùng./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO        
TRƯỞNG BAN          

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
Ksor Phước            

[ Quay lại ]
Các tin khác

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 65,600,862


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs