Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Trích - Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 03/07/2006

. . . . . . . . . . . . . . .

2. Chánh sách cai trị của đến quốc Pháp trong chiến tranh đế quốc:

. . . . . . . . . . . . . . .

Khủng bố, lừa gạt chưa đủ, đế quốc Pháp còn dùng chính sách chia rẽ. Chia rẽ dân Việt-nam với các dân tộc Miên-Lào và các dân tộc thiểu số khác (chúng lợi dụng người dân tộc này bắn người dân tộc kia).

. . . . . . . . . . . . . . .

7. Vấn đề dân tộc:

Xứ Đông-dương gồm có nhiều dân tộc: Việt-nam, Miên, Lào, Thượng, Mường, Chàm, Mán v.v. trong đó có 3 dân tộc Việt-nam, Miên, Lào ở riêng ba xứ khác nhau và đã từng có một lịch sử, một văn hoá riêng. Còn những dân tộc thiểu số Thổ, Mán, Mường, Thượng đều là những bộ lạc sơ khai sống trên miền rừng núi xứ Bắc và Trung-kỳ. Ngoài các dân bổn xứ ra trong đám kiều dân ngoại quốc ở Đông-dương cần đặc biệt chú ý đền người Hoa kiều. Hoa kiều ở Đông-dương kể đến số ức số triệu, trong ấy tuy có một số tư bản và ít tay địa chủ, song đại đa số là tiểu công nghệ, tiểu thương gia buôn gánh bán bưng và công nhân. Tuy là người ngoại quốc song là con cháu của một dân tộc bán thuộc địa nên họ không được đối đãi như kiều dân ngoại quốc khác, mà lại bị đế quốc Pháp áp chế đủ đường. Cho nên trừ một nắm đại tư bản ra, Hoa kiều ở Đông-dương là đồng minh tốt của cách mệnh Đông-dương. Vượt qua những thành kiến dân tộc và sự chia rẽ của đế quốc tư bản, những thợ thuyền Trung-quốc đã nhiều lần tranh đấu bên cạnh thợ thuyền Việt-nam, nhất là mấy năm sau này trong cuộc vận động ủng hộ cuộc kháng chiến của dân tộc Trung-hoa, hai dân tộc Hoa-Việt đã tỏ ra những cảm tình thân ái và liên lạc mật thiết.

Mối liên quan về kinh tế và chánh trị giữa các dân tộc Đông-dương: Tuy bị đế quốc tìm cách chia rẽ cho dễ cai trị, tuy có điều kiện lịch sử và văn hoá khác nhau, các dân tộc Việt-nam, Miên, Lào và các dân tộc thiểu số khác cùng sinh hoạt trên giải đất chữ S, đều có liên quan về kinh tế và chánh trị, tất cả đều bị đế quốc áp bức, tất cả đều bị bóc lột bởi những độc quyền tư bản tài chính, tất cả đều nằm dưới một bộ máy đàn áp thống nhất về chánh trị và quân sự của đế quốc Pháp. Phong trào giải phóng các dân tộc vì vậy có mật thiết quan hệ với nhau và phải dựa lẫn nhau.

Chánh sách áp bức và chia rẽ dân tộc của đế quốc Pháp: Đế quốc Pháp coi dân bản xứ như trâu ngựa, như cỏ rác. Nó lại kích thích những thù hằn dân tộc kéo lính dân tộc này đến đàn áp dân tộc khác (đưa lính Miên, lính Thượng ra đàn áp phong trào dân tộc Việt-nam).

Chính mình, dân tộc Việt-nam cũng bị chặt làm ba khúc Trung-Nam-Bắc và đế quốc xúi giục cho dân ba xứ kỳ thị lẫn nhau nữa.

Đế quốc Pháp tìm hết cách giấu bịt và xoá nhoà những trang lịch sử oanh liệt của các dân tộc bị áp bức, đồng thời chúng lại dùng bọn chó săn đem những tiếng "quốc gia", "dân tộc" ra lừa gạt mong dìm giam mãi các dân tộc bị trị dưới ách nô lệ tối tăm.

Phong trào dân tộc: Phong trào dân tộc ở Đông-dương từ khi bị đế quốc Pháp cai trị đã trải qua nhiều đoạn tranh đấu vẻ vang. Khi ôn hoà, khi đổ máu, tất cả các dân tộc Đông-dương từ Việt-nam, Miên, Lào đến các dân tộc thiểu số Thổ, Thượng, v.v. đã nhiều lần nổi dậy chống chính sách cướp bóc tàn ác và ách thống trị nặng nề của đế quốc. Trên miền rừng núi Trung-kỳ và Bắc-kỳ tới nay vẫn còn nhiều bộ lạc dân thiểu số chưa chịu quy phục hẳn đế quốc và vẫn còn kịch liệt chống lại đế quốc cùng bọn thực dân cướp bóc (như cuộc xung đột của dân Thượng ở Công-tum hồi đầu năm 1938 với đế quốc). Con cháu của Trưng-vương, Triệu-Ẩu, Lý-thường-kiệt, Trần-hưng-Đạo, Lê-thái-Tổ, Nguyễn-Huệ, Phan-đình-Phùng, dân tộc Việt-nam đã nêu cao nhiều gương tranh đấu đòi giải phóng. Từ khi thuộc Pháp, phong trào giải phóng dân tộc Đông-dương đã trải qua 4 giai đoạn:

1. Từ lúc đế quốc Pháp đến xâm chiếm đến cuộc chiến tranh đế quốc 1914-1918, phong trào dân tộc do phong kiến và các bậc văn thân cầm đầu đều có tính chất đánh đổ đế quốc, lập lại nước độc lập quân chủ.

2. Từ sau đại chiến 1914-1918 đến 1925-1926 là lúc tư bản bổ xứ bắt đầu phát triển ở Đông- dương, phong trào dân tộc do giai cấp tư sản cầm đầu và có tính chất quốc gia cải lương.

3. Từ 1926 đến cuộc bạo động Yên bái (2-1930) phong trào dân tộc do giai cấp tiểu tư sản bổn xứ cầm đầu và có tính chất quốc gia cách mạng.

4. Từ năm 1930-1931 trở lại đây phong trào dân tộc do giai cấp vô sản, do Đảng cộng sản lãnh đạo đòi hoàn toàn giải phóng dân tộc, nhưng không có tính chất quốc gia hẹp hòi, chủ trương tất cả các dân tộc bình đẳng như anh em.

Vị trí của vấn đề dân tộc: Vấn đề dân tộc ở Đông-dương phải xét theo hai mặt: một mặt là các dân tộc Đông-dương hoàn toàn độc lập và các dân tộc được quyền tự quyết; một mặt nữa là phong trào dân tộc giải phóng ở Đông-dương phải liên lạc khăng khít với cách mệnh thế giới (là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới) để đánh đổ kẻ thù chung là tư bản đế quốc và xây dựng một thế giới không có dân tộc bị áp bức, không có ranh giới quốc gia và chia rẽ dân tộc, nghĩa là thế giới cộng sản.

Trong thời đại tư bản chủ nghĩa đã phát triển đến giai đoạn cuối cùng là chủ nghĩa đế quốc, nhất là lúc đó đã dùng đến chuyên chính phát-xít, muốn xét đoán một phong trào dân tộc cần hiểu thấu nội dung của nó: phong trào dân tộc nào thuận và giúp ích cho cách mạng thế giới là phong trào tiến bộ và cách mạng, còn phong trào dân tộc nào do một đế quốc nào lợi dụng gây nên, để chia lại thị trường thuộc địa, nghịch với cách mạng thế giới tức là phản động. Ví dụ cuộc vận động trở lại hiệp ước 1884 của bọn Quỳnh, Bổng tự xưng là "thống nhất quốc gia" mà kỳ thực là tay sai của đế quốc Pháp, hay cuộc vận động của phe Đảng Cường để thân Nhật nói là đòi "độc lập", "tự trị" mà kỳ thực là tay sai của đế quốc Nhật. Cả hai phong trào gọi là "dân tộc" ấy đều có tính chất phản động, cần phải đập tan. 

Thái độ các giai cấp đối với vấn đề dân tộc: 1) Giai cấp phong kiến đã hoàn toàn phản bội quyền lợi dân tộc, dù là bọn tượng gỗ làm tay sai cho đế quốc Pháp ở trong xứ hay bọn bù nhìn làm tay sai cho đế quốc Nhật ở ngoài. 2) Giai cấp tư sản bổn xứ và địa chủ chủ trương quốc gia cải lương, một bộ phận đã làm tay sai cho đế quốc, phản dân tộc, còn đám đông tuy bất bình đế quốc song rất dễ thoả hiệp. 3) Giai cấp tiểu tư sản chủ trương quốc gia cách mạng nhưng thường là óc quốc gia hẹp hòi cũng không nhìn nhận quyền dân tộc tự quyết của các dân tộc Đông-dương. Họ lại không nhìn nhận sự phân hoá giai cấp trong xã hội Đông-dương, không cương quyết bênh vực quyền lợi cho giai cấp thợ thuyền và nhân dân bị bóc lột. Như thế họ không thể lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng Đông-dương và họ không thể đi xa hẳn (1) được cuộc cách mệnh phản đế.

Đảng cộng sản tranh đấu cho sự thống nhất dân tộc Việt-nam không phải bằng cách quỵ luỵ hay mặc cả với đế quốc, xin đế quốc ban cho một "hiến pháp". Trái lại bằng cách liên hiệp tất cả các dân tộc, các giai cấp, các đảng phái phản đế, để đánh đổ đế quốc, làm cách mệnh giải phóng dân tộc. Đảng cộng sản luôn luôn chú ý bênh vực quyền lợi của vô sản và quần chúng lao động và Đảng sẽ lãnh đạo cuộc cách mạng tới triệt để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp vô sản và dân chúng lao động.

. . . . . . . . . . . . . . . 

PHẦN CÔNG TÁC ĐẢNG

Phải chú ý gây dựng cơ bản Đảng ở... và tổ chức những Đảng bộ tự trị của các dân tộc thiểu số: ta đã thấy vận mệnh và sự giải phóng của các dân tộc Đông-dương có liên quan mật thiết thì ta phải đặc biệt chú ý sự vận động các dân tộc... và các dân tộc thiểu số phải nghiên cứu những phương pháp cụ thể để thực hành nhiệm vụ ấy, đừng có nói rồi bỏ đấy như trước. Bây giờ Ban Chấp hành trung ương cũng như Xứ uỷ phải tổ chức ban chuyên môn về vấn đề dân tộc thiểu số, phải cho người học chữ, học tiếng các dân tộc ấy để tuyên truyền vận động họ, phải tìm đủ mọi cách tìm mối liên lạc và gây cơ sở ở các dân tộc thiểu số như Thổ, Thượng... Dù cho vì sự rút bớt cán bộ để phụ trách công tác này mà đình trệ ít nhiều công tác ở địa phương cũng phải làm. Phải tổ chức cho được những phần tử hăng hái của các dân tộc thiểu số vào Đảng và các đảng bộ... cũng như Thổ, Thượng... vẫn nằm trong hệ thống duy nhất toàn Đảng, dưới một trung tâm chỉ huy duy nhất, vẫn theo đúng tinh thần chủ nghĩa Quốc tế, nhưng được tổ chức thành những đảng bộ tự trị để chỉ huy cho sát với những điều kiện đặc biệt của các dân tộc họ và lôi kéo được quảng đại quần chúng trong các dân tộc ấy tranh đấu đánh để đế quốc Pháp, giải phóng dân tộc.

Ngày 6,7,8 tháng 11 năm 1939
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG-DƯƠNG


(1) - Xa hơn.
-------------------------
Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 15-20.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,170,573


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs