Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 23/05/2006
Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý Nhà nước về công tác dân tộc

Ngày 7/12/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1277/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lí Nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006-2010” (sau đây gọi tắt là Đề án 1277). Đề án đã chỉ rõ: “Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay, vùng dân tộc thiểu số đã có những bước phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… Quản lí Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc đã đạt được một số kết quả quan trọng… Tuy nhiên, công tác dân tộc còn một số hạn chế và yếu kém cần được khắc phục”. Nội dung Đề án xác định 2 vấn đề lớn là: Quản lí Nhà nước về công tác dân tộc và phương thức công tác dân tộc. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin được trao đổi về “Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lí Nhà nước về công tác dân tộc”.

Quản lí Nhà nước về công tác dân tộc là vấn đề đã được đưa ra bàn thảo từ nhiều năm nay, nhất là trong quá trình soạn thảo Luật Dân tộc (từ năm 1993). Dự thảo Luật Dân tộc lần thứ 23 mới đây đưa “Quản lí Nhà nước về công tác dân tộc” thành 1 chương và có 1 điều quy định về nội dung quản lí Nhà nước về công tác dân tộc (gồm 8 nội dung: - Xây dựng, ban hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số - Quyết định các chương trình, dự án đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số - Xác định và công bố danh mục các dân tộc ở Việt Nam - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc - Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc - Nghiên cứu khoa học về công tác dân tộc - Hợp tác quốc tế về công tác dân tộc - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác dân tộc). Những nội dung trên đây còn đang có nhiều ý kiến khác nhau.

Đề án 1277 đã xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lí Nhà nước về công tác dân tộc, bao gồm:

Về xây dựng hoàn thiện chính sách dân tộc, bao gồm cả về xây dựng, tổ chức thực hiện một số chương trình, đề án, dự án với các nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010);
+ Xây dựng hoàn thiện Dự án Luật Dân tộc;
+ Xây dựng Đề án Phát triển toàn diện các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đến năm 2010 và 2020”, Đề án “Điều tra, nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số làm cơ sở cho việc quản lí Nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước”.
+ Rà soát, tổng kết đánh giá việc tổ chức thực hiện các chính sách hiện hành, trên cơ sở đó bổ sung, sửa đổi, ban hành chính sách mới phù hợp theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành;
+ Bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới một số chính sách để giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số phát huy được nội lực, phấn đấu vươn lên hoà nhập với sự phát triển chung của cả nước; tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực; đào tạo cán bộ cho hệ thống chính trị cơ sở; phát triển văn hoá các dân tộc; giao đất, giao rừng cho cộng đồng làng (bản, buôn, sóc).

- Về vấn đề kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc, trong đó bao gồm cả việc phân công, phân cấp có hiệu quả trong lĩnh vực công tác dân tộc, với các nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Kiện toàn tổ chức, xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các đơn vị (Cục, Vụ, Viện…) của cơ quan dân tộc ở Trung ương và địa phương (tỉnh, huyện) theo Nghị định số 51/2003/NĐ-CP và Nghị định số 53/2004/NĐ-CP của Chính phủ;
+ Quy định cụ thể tiêu chuẩn cán bộ, công chức làm công tác dân tộc của cơ quan công tác dân tộc các cấp theo chức danh; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện chuẩn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc;
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lí Nhà nước, quản lí kinh tế, lý luận chính trị, tin học… cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương.;
+ Bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động thường xuyên cho cơ quan công tác dân tộc các cấp và chính sách lương, phụ cấp… nhằm động viên thu hút cán bộ, công chức về làm việc ở các cơ quan công tác dân tộc và vùng dân tộc thiểu số;
+ Xây dựng quy chế, quy trình phối hợp giữa Uỷ ban Dân tộc với các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong việc thực hiện công tác dân tộc. Phân loại cấp độ về chính sách, chương trình, dự án để hoàn thiện cơ chế quản lí, đầu tư và thanh quyết toán vốn từ ngân sách Nhà nước và cho từng cấp ở địa phương;
+ Xác định cụ thể quyền và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương. Phân định rõ phạm vi trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số theo hướng: Cơ quan Trung ương quản lí, hướng dẫn và kiểm tra; địa phương (tỉnh, huyện, xã) tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm từ khâu kế hoạch đến kết quả cuối cùng và tổng kết.

- Vấn đề huy động các nguồn vốn và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Đa dạng hoá nguồn tài chính; ban hành chính sách khuyến khích các doanh nghiệp; các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào các vùng dân tộc thiểu số; tăng cường khai thác các nguồn vốn từ hợp tác quốc tế, thành lập quỹ phát triển cho vùng dân tộc thiểu số.
+ Tăng ngân sách Nhà nước hàng năm cho việc thực hiện chính sách dân tộc và cho đầu tư phát triển đối với các vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; tăng cường công tác quản lí, thanh tra, kiểm tra nguồn tài chính nhằm chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư và thực hiện chính sách dân tộc.

- Việc hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số được đặt thành nội dung quan trọng của quản lí Nhà nước về công tác dân tộc, với 2 nhiệm vụ chủ yếu:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch và định kỳ kiểm tra, thanh tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án;
+ Xây dựng và ban hành các quy định, quy chế giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp và các tầng lớp nhân dân trong hoạt động giám sát theo phương châm: Công khai, dân chủ, kỷ cương.

- Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện chính sách dân tộc là một trong những nội dung của quản lí Nhà nước về công tác dân tộc, với 4 nhiệm vụ chủ yếu:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng nhiều biện pháp, hình thức để đồng bào các dân tộc hiểu rõ và chủ động tham gia vào quá trình thực hiện chính sách.
+ Hoàn thiện các Đề án tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc và đồng bào Chăm.
+ Thực hiện tốt công tác dân tộc của Đảng ở vùng dân tộc. Cán bộ các cấp nhất là cán bộ cấp cơ sở phải thường xuyên đi sâu, tìm hiểu tâm tư, nắm nguyện vọng của đồng bào các dân tộc; vận động đồng bào đấu tranh chống lại những luận điệu của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.
+ Tổ chức tốt các phong trào tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc trong vùng dân tộc, trong cộng đồng làng, bản…; tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương nhằm tương trợ phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết khó khăn trong cuộc sống.

- Những nội dung mới trong quản lí Nhà nước về công tác dân tộc được xem như những nhiệm vụ chủ yếu của công tác dân tộc hiện nay được đặt ra là: Xây dựng hệ thống thông tin về tình hình dân tộc và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc (với 2 nhóm nhiệm vụ) và nghiên cứu khoa học phục vụ quản lí Nhà nước về công tác dân tộc (với 6 nhóm nhiệm vụ)…

Để triển khai tổ chức thực hiện Đề án 1277 về nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lí Nhà nước về công tác dân tộc, cần làm ngay một số công việc sau:

- Nghiên cứu quán triệt, thống nhất về nhận thức, trước hết là đối với các cơ quan trực tiếp làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Nghiên cứu triển khai và cụ thể hoá các nội dung, các nhóm nhiệm vụ chủ yếu thành các biện pháp tổ chức thực hiện, có phân công trách nhiệm, xác định tiến độ thực hiện với lộ trình hợp lý.

- Phân định rõ trách nhiệm cụ thể nội dung nào, nhiệm vụ gì, do Bộ, ngành nào chủ trì, cơ quan nào phối hợp. Đồng thời tăng cường sự phối hợp liên ngành bằng các chương trình, quy chế phối hợp giữa cơ quan công tác dân tộc với các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Phân cấp quản lí Nhà nước về công tác dân tộc cùng việc phân loại cấp độ về chính sách, chương trình, dự án và hoàn thiện cơ chế quản lí có hiệu lực, hiệu quả cao về mọi lĩnh vực của công tác dân tộc.

- Nghiên cứu bổ sung các chính sách dân tộc hiện hành và các đề án, dự án đang xây dựng hoặc mới triển khai, như Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức dân tộc thiểu số cấp cơ sở”, Dự án Luật Dân tộc, Đề án “Xây dựng chương trình đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc bậc đại học”, Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010)… trên cơ sở đối chiếu, so sánh với nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lí Nhà nước về công tác dân tộc nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới.

TS. Bế Trường Thành
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,259,399


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs