Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 04/05/2006
Tăng cường đoàn kết các dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã kiên trì những nguyên tắc về đại đoàn kết các dân tộc; đồng thời đã vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người cho phù hợp với thời đại. Tại Đại hội lần thứ IX, Đảng ra tiếp tục khẳng định: Đại đoàn kết là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX khẳng định: Mục tiêu chung là củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc,… thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Đắc Lắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xác định đại đoàn kết dân tộc là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với cách mạng Việt Nam nói chung, đối với Tây Nguyên và Đắc Lắc nói riêng.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng và Chính phủ, Đảng bộ, quân, dân các dân tộc Đắc Lắc đã kiên trì phấn đấu, khắc phục khó khăn, thường xuyên tổ chức các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, qua đó củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của nhân dân ta.

Qua năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nền kinh tế của tỉnh liên tục phát triển, tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đạt 8,05%; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu đầu tư chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp đã cơ bản chuyển sang sản xuất hàng hoá; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đã có bước phát triển khá nhanh, phát huy được lợi thế của địa phương; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, bình quân hằng năm tăng thu 14,63%. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, hoạt động có hiệu quả.

Văn hoá, xã hội có tiến bộ, trình độ dân trí, đời sống của các tầng lớp nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27% năm 2000 xuống còn 10% năm 2005 (theo tiêu chí cũ). Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đạt được những kết quả trên, Đắc Lắc đã tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục nhân dân về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và thành quả cách mạng to lớn mà Đảng và Bác Hồ đã đem lại cho nhân dân, đặc biệt là thành tựu đạt được qua 20 năm đổi mới đất nước, ở ngay trên buôn, làng quê hương Đắc Lắc. Đồng thời, phê phán một số người nhẹ dạ, cả tin, nghe theo lời xấu, làm mất ổn định ở nông thôn, không yên tâm sản xuất, dẫn đến đời sống khó khăn; nói rõ âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền lừa bịp, xuyên tạc của các thế lực thù địch, để đồng bào hiểu được bản chất thâm độc của kẻ thù, không mơ hồ địch ta, không nghe, không làm theo lời bọn phản động; củng cố niềm tin vào Đảng và chế độ, từ đó thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động cách mạng.

Cùng với phát triển kinh tế, Đắc Lắc luôn coi trọng và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, coi văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, tập trung chỉ đạo phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, phát thanh, truyền hình, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Không gian văn hoá cồng chiêng, di sản văn hoá phi vật thể, kiệt tác của nhân loại vừa được quốc tế công nhận, có phần đóng góp của đồng bào các dân tộc Đắc Lắc, các lễ hội truyền thống được duy trì và phát triển, tỷ lệ học sinh dân tộc đến trường tăng nhanh, năm học 2005 - 2006 chiếm 31,4% tổng số học sinh toàn tỉnh, 97% số xã có trạm y tế, 80% số xã có bác sĩ, 100% thôn, buôn có nhân viên y tế; đã phủ sóng phát thanh - truyền hình trên toàn tỉnh.

Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà khoảng cách chênh lệch về kinh tế giữa các gia đình, các cộng đồng dân cư đã dần được thu hẹp, tạo điều kiện để đoàn kết dân tộc, bình đẳng dân tộc được thể hiện trong thực tế và chỉ có trên cơ sở phát triển bình đẳng về kinh tế mới củng cố khối đoàn kết vững chắc, đúng như Bác Hồ đã dạy: Đoàn kết phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của dân tộc và quyền lợi cơ bản của toàn dân.

Đắc Lắc đã quan tâm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng được tôn trọng, các cấp chính quyền luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con có đạo được tự do sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cũng kiên quyết đấu tranh, vạch mặt bọn lợi dụng tôn giáo hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Với tinh thần tự phê bình và phê bình tại Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh vừa qua, chúng tôi đã nghiêm túc kiểm điểm về những yếu kém còn tồn tại đó là:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất công nghiệp chưa phát triển; nông nghiệp lệ thuộc nhiều vào tự nhiên, thương mại - dịch vụ và du lịch phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Phát triển mở rộng quan hệ sản xuất chưa gắn với trình độ của lực lượng sản xuất. Còn có sự chênh lệch lớn về kinh tế, đời sống xã hội giữa các cộng đồng dân cư. Do đó, các thế lực phản động đã triệt để lợi dụng, kích động gây mất ổn định chính trị ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hệ thống chính trị ở cơ sở tuy đã được kiện toàn, củng cố nhưng còn có mặt yếu kém, chưa phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động của quần chúng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Nhằm tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn các tỉnh và cả nước, tôi xin kiến nghị một số giải pháp sau:

Cần phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức đa dạng, linh hoạt, phong phú, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thông tin, tuyên truyền, giáo dục để cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy rõ truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đặc biệt là thành tựu sau 20 năm đổi mới đất nước, nhằm củng cố vững chắc lòng tin tuyệt đối vào Đảng, vào chế độ. Không mơ hồ mất cảnh giác, chủ động đấu tranh và tự đề kháng với mọi âm mưu, thủ đoạn lừa phỉnh, xuyên tạc của kẻ thù; giữ vững sự ổn định chính trị, lấy ổn định chính trị làm điểm tựa vững chắc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Phát huy sức mạnh nội lực của địa phương, các thành phần kinh tế, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và từng hộ gia đình đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thuỷ điện, công trình công cộng, đặc biệt là hệ thống thuỷ lợi để phát triển sản xuất. Đồng thời, đề nghị Trung ương, Chính phủ có quy hoạch, ưu tiên đầu tư để các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc sớm trở thành vùng có cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của toàn vùng và cả nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, gắn chặt với nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Để đồng bào có điều kiện tổ chức sản xuất hàng hoá, phải tập trung giải phóng một cách cơ bản đất ở, đất sản xuất, tạo điều kiện về nhà ở, nước sinh hoạt và thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nòng cốt là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề ra giải pháp cụ thể đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp lãnh đạo của cả hệ thống chính trị. Đề nghị Trung ương nghiên cứu, sửa đổi những bất hợp lý hiện nay về tổ chức bộ máy, về biên chế, chính sách, công tác cán bộ theo hướng tất cả cho cơ sở, vì cơ sở.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy vai trò của các đội công tác vận động quần chúng, duy trì có hiệu quả hoạt động kết nghĩa của các cơ quan, đơn vị với buôn, thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao vai trò, năng lực, chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân. Thực hiện tốt hương ước thôn, thôn, tổ dân phố; phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gắn với xây dựng thôn, buôn văn hoá, gia đình văn hoá.

Vấn đề đoàn kết các dân tộc vừa là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của cả nước nói chung, Tây Nguyên và Đắc Lắc nói riêng. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo của nhân dân các dân tộc anh em, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, Đắc Lắc, Tây Nguyên sẽ phát triển ở nhịp độ mới nhanh và bền vững, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tham luận của đồng chí Niê Thuật
Đại biệu Đảng bộ tỉnh Đắc Lắc

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,454,710


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs