Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 04/05/2006
Thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng là cơ sở phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X vào cuộc sống


Các đại biểu DTTS dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

Cộng đồng các dân tộc ở nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số là 53 dân tộc với số dân gần 11 triệu người chiếm 13% dân tộc cả nước, cư trú trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trình độ phát triển giữa các dân tộc, giữa các vùng dân tộc trong cả nước không đồng đều, cơ sở hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục còn nhiều bất cập, văn hoá bị mai một…

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương và chính sách đúng đắn đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những nguyên tắc cơ bản là: “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển”.
Những nguyên tắc cơ bản đó được Đảng, Nhà nước thể hiện một cách nhất quán trong các văn kiện của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và cụ thể hoá bằng những chính sách phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của nước ta. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những nguyên tắc cơ bản đó của Đảng lại càng được thể hiện rõ hơn, Đảng, Nhà nước đã cụ thể hoá ra hàng loạt những chính sách cụ thể nhằm đảm bảo cho nhân dân các dân tộc thực sự thực hiện được sự bình đẳng về mọi mặt, nhiều chính sách đã thực sự vào cuộc sống của đồng bào, được đồng bào dân tộc thiểu số đồng tình ủng hộ.

Những kết quả, thành tựu đã đạt được trong những năm qua là Nhà nước đã đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng cho 2.410 xã đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa miền núi dân tộc thiểu số, đã xây dựng được 20.311 công trình các loại gồm: giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm xá xã, trụ sở xã, bưu điện văn hoá xã, điện thắp sáng cho dân, các đài thu phát pa-ra-pôn phục vụ dân nghe, nhìn… đến nay rất nhiều công trình đã phát huy được hiệu quả, 97,42% số xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã, 98% điện lưới đến huyện, 84% số xã đã có điện lưới, 64% số hộ dân được sử dụng điện, 100% số xã có trạm y tế xã, 100% số xã có trường tiểu học xây kiên cố, 76% xã có bưu điện văn hoá xã, đã có trên 20 chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện trên địa bàn dân tộc thiểu số chiếm 44% tổng số vốn của các chương trình mục tiêu cả nước, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện một bước quan trọng, những chính sách của Đảng, 

Nhà nước đã tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa từng bước vươn lên hoà nhập với sự phát triển của cộng đồng cả nước.

Song do điều kiện tự nhiên, xã hội ở vùng miền núi dân tộc và điểm xuất phát thấp, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vẫn trong tình trạng chậm phát triển, chậm chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá, tiếp cận với cơ chế thị trường còn rất lúng túng, chất lượng, sản phẩm hàng hoá thấp, sản phẩm làm ra sức cạnh tranh còn thấp, tình trạng du canh, du cư, di cư tự do vẫn đang bức xúc ở nhiều nơi, kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu và còn nhiều khó khăn, dân số ngày càng tăng lên, môi trường sinh thái bị suy giảm, rừng bị phá, đất bị bạc màu, tỷ lệ đói nghèo còn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước (36% số hộ cả nước 23%) thậm chí có nơi, có vùng tỷ lệ đói nghèo còn rất cao (62%), khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, giữa các dân tộc ngày càng lớn.

Chất lượng giáo dục, đào tạo chưa đáp ứng được mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền núi dân tộc thiểu số.

Hệ thống y tế còn nhiều bất cập, mức hưởng thụ văn hoá của đồng bào còn thấp, hệ thống chính trị ở cơ sở, vùng dân tộc miền núi còn yếu, công tác cán bộ chậm đổi mới nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ hiện nay. Miền núi vùng dân tộc thiểu số vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định chính trị và an toàn xã hội, truyền đạo trái pháp luật không bình thường ở nhiều nơi trái với thuần phong mỹ tục của đồng bào dân tộc.
Tất cả những vấn đề trên đây có nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan là địa hình phức tạp, khó khăn vốn có của vùng miền núi dân tộc thiểu số, những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không từ bỏ dã tâm lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại công cuộc xây dựng đất nước ta. Nguyên nhân chủ quan là sự nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước chưa đầy đủ, chưa sâu sắc, việc tổ chức thực hiện thiếu cụ thể, đồng bộ, còn không ít cán bộ đảng viên còn mang nặng tư tưởng ỷ lại, bao cấp của Nhà nước, đội ngũ tri thức của dân tộc thiểu số vừa thiếu vừa yếu nhiều mặt.

Để khắc phục những yếu kém trên đây, từ nay đến năm 2010 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 của Đảng, chúng ta cần thực hiện tốt mấy vấn đề sau đây:

1. Phải quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đã có, đẩy mạnh đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giải quyết cơ bản những bức xúc về lương thực, nước sinh hoạt, nhà ở, tư liệu sản xuất đối với đồng bào vùng dân tộc đặc biệt khó khăn. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, giải quyết cơ bản tình trạng tranh chấp đất đai ở vùng đồng bào dân tộc, nhất là các trọng điểm không để tạo điểm nóng về trật tự an toàn xã hội, quy hoạch sắp xếp lại dân cư nơi cần thiết, tạo sự ổn định, không còn du canh du cư và di dịch tự do.

2. Cần phải tiến hành ngay quy hoạch và đào tạo cán bộ theo từng vùng, từng dân tộc cụ thể, bổ sung, luân chuyển cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt, tâm huyết với đồng bào dân tộc đến công tác ở vùng dân tộc thiểu số miền núi, nhất là vùng trọng điểm về chính trị, an ninh quốc phòng, đồng thời Nhà nước có chính sách thoả đáng đối với cán bộ công tác ở vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, chính sách sử dụng những người có uy tín trong từng dân tộc, từng vùng dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thôn, bản, phum, sóc ở vùng đồng bào dân tộc miền núi có trình độ năng lực nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, biết tổ chức, hướng dẫn, lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước ở ngay từng thôn, bản, phum, sóc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Các ngành, các cấp cần phải rà soát cụ thể lại các chính sách, kịp thời bổ sung những chính sách, sát hợp đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo các loại vốn đầu tư thực sự có hiệu quả, tạo điều kiện cho đồng bào thoát khỏi đặc biệt khó khăn, thoát đói nghèo một cách bền vững, vươn lên cùng hoà nhập chung với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục - đào tạo, hoàn thành phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển mạng lưới trường dạy nghề cho đồng bào, tổ chức trường mẫu giáo công lập ở vùng đồng bào dân tộc.

Chăm sóc sức khoẻ đồng bào, giảm thiểu các bệnh truyền nhiễm, giảm thiểu tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em vùng đồng bào dân tộc, tăng cường hoạt động văn hoá thông tin, đưa sách, báo về đến thôn bản, đưa truyền hình về từng gia đình đồng bào, hướng dẫn đồng bào, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc, tạo ra sự phong phú về văn hoá của các cộng đồng trong cả nước, nghiên cứu tăng thêm thời lượng phát thanh và bằng nhiều thứ tiếng các dân tộc ở từng vùng phù hợp với điều kiện của đồng bào.

5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chủ động phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng truyền đạo trái pháp luật và lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do tín ngưỡng để phá hoại sự đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, không để xảy ra “điểm nóng” về trật tự xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để kẻ xấu lợi dụng sơ hở của ta để kích động đồng bào gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các ngành, các cấp và các cán bộ đảng viên thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước chính là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Bài tham luận của đồng chí Tráng A Pao
Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,445,670


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs