Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 22/03/2006
Về vấn đề dân tộc trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng

Trong Văn kiện Đại hội IX của Đảng, nội dung vấn đề dân tộc được thể hiện trong 202 từ, còn trong Dự thảo Văn kiện Đại hội X, số từ là 260. Vấn đề không phải ở số lượng từ được tăng thêm, mà là ở nội dung của số lượng từ ấy.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đọc xong phần Dự thảo về vấn đề dân tộc là sự quan tâm to lớn, thích đáng của Đảng về vấn đề cốt tử này của cách mạng nước ta.

Về nhận thức tổng quát, tôi thấy có thể phân ra 3 nội dung sau:

1. Có những vấn đề bản dự thảo khẳng định lại nội dung của Nghị quyết Đại hội IX về vấn đề dân tộc. Đây là một việc làm hết sức đúng đắn. Vì đường lối của Đảng ta bao giờ cũng là sự tiếp tục các đường lối cơ bản đã có trước đó và đồng thời là sự phát triển đường lối trong tình hình mới của cách mạng nước ta. Những vấn đề cơ bản được khẳng định lại là:

a. Tầm quan trọng chiến lược của vấn đề dân tộc.
b. Các nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc của Hồ Chí Minh và của Đảng: Bình đẳng - Đoàn kết - Giúp nhau cùng phát triển.
c. Những nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở vùng dân tộc.
d. Vấn đề chăm lo đời sống các dân tộc, xoá đói giảm nghèo.
đ. Chính sách ưu tiên trong đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.
e. Vấn đề chống kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc.

2. Có vấn đề được ghi trong Nghị quyết Đại hội IX, nhưng trong Dự thảo văn kiện Đại hội X không nhắc lại, như vấn đề “Động viên phát huy vai trò của những người tiêu biểu có uy tín trong dân tộc và ở địa phương”. Việc lược bỏ vấn đề này trong Dự thảo là hợp lý. Vì đây chỉ là một vấn đề cụ thể, từ sau Đại hội IX, nó đã bắt đầu và tiếp tục được thực hiện. Hơn thế nữa, nó được bao hàm trong nội hàm từ nhân sĩ và nhất là trong vấn đề rộng lớn hơn được ghi trong dự thảo, đó là vấn đề “Củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

3. Trong Dự thảo có những vấn đề mới, rất đúng được đề cập tới.

a. Trong Nghị quyết Đại hội IX và các văn kiện của Đảng, khi nói đến các nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc, có sự trùng lặp trong sử dụng từ ngữ như: đã dùng từ tương trợ, còn dùng thêm từ giúp nhau. Trong Dự thảo lần này, từ ngữ được sử dụng trong sáng hơn: Bình đẳng - Đoàn kết - Giúp nhau cùng phát triển.
b. Lâu nay khi nói về công tác dân vận, các văn kiện của Đảng thường nói 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm). Lần này trong Dự thảo còn thêm: “Cùng nói tiếng của đồng bào”. Việc bổ sung này là thích đáng, đó là nhu cầu của cuộc sống. Trong bài nói tại Hội nghị tuyên giáo miền núi (31/8/1963), Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ đi làm việc chỗ nào phải học tiếng ở đấy”.
c. Trong Dự thảo lần này, có đề cập việc “củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Có thực hiện tốt nhiệm vụ này mới giữ được vững chắc trật tự xã hội, an ninh chính trị ở vùng dân tộc, bảo đảm được đại đoàn kết dân tộc, chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc, trong tiến trình toàn cầu hoá, chống lại có hiệu quả âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.
d. Trong Dự thảo lần này, mục tiêu, nhiệm vụ của các dân tộc nước ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay được đề cập rất nổi bật. Đó là các dân tộc (đa số và thiểu số). “Cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
đ. Vì địa bàn phân bố các dân tộc nước ta có tầm quan trọng chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng, nên Dự thảo đã rất đúng đắn khi đề ra nhiệm vụ quy hoạch, phân bố, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh quốc phòng.

4. Nếu trong Dự thảo lần này có những vấn đề rất đúng, rất phong phú so với Nghị quyết Đại hội IX, thì có những vấn đề đáng lẽ không nên lược bỏ trong nội dung Dự thảo văn kiện trình Đại hội IX về vấn đề dân tộc.

a. Không nên lấy mệnh đề “Đoàn kết các dân tộc” trong dự thảo thay cho mệnh đề “Vấn đề dân tộc” trong Nghị quyết Đại hội IX. Đối với cách mạng nước ta đại đoàn kết dân tộc là một vấn đề cốt tử, tuy nhiên nó chỉ là một bộ phận của vấn đề dân tộc. Mặt khác, giữ lại mệnh đề vấn đề dân tộc trong Nghị quyết Đại hội IX, nhưng chỉ ghi “Vấn đề dân tộc luôn luôn có vị trí chiến lược là đủ” không nên ghi thêm: và đoàn kết dân tộc. Vì nội dung đoàn kết dân tộc sẽ được thể hiện ở các mệnh đề tiếp theo.
Nếu chỉ nói đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược, thì các vấn đề khác trong nội dung bao trùm của vấn đề dân tộc lại không có vị trí chiến lược hay sao?
b. Về các nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc Nghị quyết Đại hội IX ghi: “Giúp nhau cùng phát triển”. Trong Dự thảo lần này ghi: “Giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ”. Về nhận thức, cùng tiến bộ và cùng phát triển có nội dung như nhau. Tuy nhiên, nên dùng từ phát triển, vì dân tộc và phát triển là vấn đề mang tính thời sự toàn cầu, nó đã được ghi vào chương trình nghị sự của Liên hiệp quốc.
c. Về vấn đề văn hoá. Dự thảo không nên lược bỏ cụm từ “làm giàu” đã ghi trong Nghị quyết Đại hội IX. Vì văn hoá dân tộc không phải nhật thành bất biến. Sau khi được hình thành bản sắc cốt lõi, do sự giao lưu văn hoá với các dân tộc khác, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, dân tộc hoá các yếu tố văn hoá tiếp thu, làm giàu cho văn hoá của mình. Nên văn hoá không được làm giàu thêm thì nó sẽ cằn cỗi, không có sức sống mới. Cho nên khi nói đến văn hoá, cần nhận thức đầy đủ nội dung: gìn giữ, làm giàu, phát huy.
d. Về công tác tư tưởng. Trong dự thảo có ghi: “chống kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc”. Tôi nghĩ vấn đề cơ bản này trong Nghị quyết Đại hội IX ghi rất đầy đủ, rất hay, nên giữ lại toàn văn mệnh đề: “Chống kỳ thị, chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc”.

Về vấn đề cốt lõi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói tại Hội nghị tuyên giáo miền núi (31/8/1963), đã chỉ rõ: “Cũng phải khắc phục những tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, tự ti dân tộc”. Người dân tộc lớn dễ mắc bệnh kiêu ngạo, cán bộ địa phương, nhân dân địa phương dễ cho mình là bé nhỏ, tự ti”.

5. Một số đề nghị:

a. Về chính sách cán bộ. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta có 3 khâu then chốt là: Đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng. Vì vậy, nên thêm khâu: sử dụng.
b. Về việc chăm lo đời sống các dân tộc. Nêu xoá đói giảm nghèo là rất đúng. Ta làm tốt thời gian qua, được cộng đồng quốc tế ca ngợi. Nên chăng, cần ghi thêm: ra sức thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong đồng bào các dân tộc.
c. Về chính sách của Đảng trong quốc gia đa dân tộc. Dự thảo ghi: gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng. Cần lấy thêm nội dung Nghị quyết Đại hội IX đưa vào cho hoàn chỉnh hơn: Gắn chính sách kinh tế với chính sách xã hội và chính sách an ninh quốc phòng.
d. Về các nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc, trong Dự thảo lần này, cũng như Nghị quyết Đại hội IX đặt nguyên tắc Bình đẳng lên trước nguyên tắc Đoàn kết. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nên đổi lại trật tự. Để vấn đề đoàn kết lên trên, một mặt nổi lên vị trí chiến lược của đoàn kết, đồng thời nổi lên sự sáng tạo, độc đáo và sự phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc ở nước ta.
đ. Trong dự thảo, lần đầu tiên nêu vấn đề tôn trọng (lẫn nhau giữa các dân tộc). Tôi nghĩ sự tôn trọng dù là cần thiết nhưng về tầm quan trọng, nó không thể đặt ngang hàng với các vấn đề Bình đẳng, Đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển. Thêm nữa, có vấn đề trong quan hệ dân tộc, còn quan trọng hơn sự tôn trọng, đó là sự tin cậy lẫn nhau giữa các dân tộc. Theo tôi, không nên thêm vào 2 chữ tôn trọng khi nói đến các nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc của Đảng.

Tóm lại nội dung vấn đề dân tộc trong Dự thảo là rất đúng đắn, rất cần thiết. Đó là nhu cầu của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới. Cũng là nhu cầu cuộc sống các dân tộc nước ta hiện nay.

Tuy nhiên để cho nội dung gắn với tình hình thế giới hiện nay, cần gắn nó với quá trình toàn cầu hoá. Ví dụ: sau khi nói về “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, có thể ghi thêm: “trong bối cảnh quá trình toàn cầu hoá đang được đẩy nhanh”.

Giáo sư Phan Hữu Dật

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,672,938


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs