Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 26/12/2005
Lực lượng vũ trang quân khu 5 - lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn


Tuần tra bảo vệ đường biên ở Tây Giang - Quảng Nam

Địa bàn Quân khu 5 bao gồm 11 tỉnh, thành phố, có 732 km đường biên giới với Lào và Cămpuchia, và 922 km bờ biển. Với diện tích 81.649 km2, tổng dân số khoảng trên 10,5 triệu người với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống (dân tộc thiểu số chiếm 15,24%). Là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh của khu vực và cả nước; hiện nay là trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên. Nhận thức rõ điều đó, cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Quân khu luôn quan tâm về mọi mặt, tích cực đổi mới công tác quản lí huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chất lượng tổng hợp, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện thật sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta trên địa bàn Quân khu.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Quán triệt quan điểm đó, Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hằng năm. Trong thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội góp phần xoá đói giảm nghèo, giữ vững sự ổn định về chính trị trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 62/CT-TW ngày 12/2/2001 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân” và Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 1/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng, chất lượng và hiệu quả giáo dục của các địa phương trên địa bàn Quân khu đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc. Nhiệm vụ quan trọng này được tiến hành thường xuyên, rộng rãi, cơ bản hệ thống cho mọi đối tượng, trong đó tập trung trước hết là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đoàn thể địa phương, các chức sắc tôn giáo và trong học sinh, sinh viên; chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng trong quần chúng nhân dân, tạo chuyển biến sâu rộng về ý thức quốc phòng an ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác của toàn dân trước âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trong 5 năm qua, tại Trường quân sự Quân khu đã tổ chức được 13 khoá cho 1.174/1380 cán bộ, đạt 85,7%; các tỉnh, thành phố tổ chức được 127 lớp cho 8.693 cán bộ tại trường quân sự các tỉnh, thành phố. Đối với các đồng chí là Bí thư chi bộ, các trưởng thôn, bản, già làng, tổ trưởng dân phố và các chức danh tương đương, Quân khu đã tổ chức được 390 lớp cho 34.307 người và giáo dục quốc phòng cho 31.307 học sinh, sinh viên. Ngoài ra, Hội đồng giáo dục quốc phòng Quân khu chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Phú Yên phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng chương trình và tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 433 chức sắc các tôn giáo trên địa bàn, nhằm rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh ở các tỉnh, thành còn lại trên địa bàn Quân khu trong những năm tiếp theo. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương, chức sắc các tôn giáo và giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức và trách nhiệm của mọi công dân đối với công tác quốc phòng địa phương nói chung, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung; tạo thuận lợi để kinh tế - xã hội ở các địa phương tiếp tục phát triển, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, thế trận lòng dân được tăng cường, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Khoá IX “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 58/TTg và theo nội dung Công văn số 04/TCXP, góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở các cơ sở. Trong đó, nổi bật là tập trung xây dựng chi bộ quân sự ở các xã, phường, thị trấn đạt 97,02%. Các chi bộ quân sự đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương và quản lí Nhà nước về quốc phòng; trực tiếp chăm lo xây dựng nâng cao sức chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, bảo đảm cho lực lượng này thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân ở địa phương; chăm lo giáo dục xây dựng lực lượng dân quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm và ý thức sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Đến nay, đội ngũ cán bộ xã, phường đội trưởng được kiện toàn đạt 99,79%, đảng viên đạt 99,17%, có 74,39% là cấp uỷ viên, 100% thành viên Hội đồng nhân dân. Nhờ làm tốt công tác phát triển và xây dựng nên lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng, các ban ngành đoàn thể và các lực lượng đứng chân trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an, phòng chống thiên tai địch hoạ, tích cực vận động quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và qui định của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị cơ sở. 

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 34/CT-BQP ngày 9/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các tỉnh thành phố đã tổ chức đào tạo được 799 chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, trong đó có 145 là cán bộ dân tộc thiểu số, đã bổ sung kịp thời việc thiếu cán bộ cơ sở nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Đây là nguồn cán bộ đào tạo cơ bản, có đủ năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và là nhân tố tích cực xây dựng thực lực chính cơ sở vững mạnh.

Thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên, công tác đăng kí, quản lí thực lực quân dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân từng bước đi vào nề nếp; tổ chức đủ đầu mối đơn vị dự bị động viên theo qui định. Lực lượng dự bị động viên ngày càng được chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và trình độ sẵn sàng động viên. 

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu đã hướng vào trọng tâm tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, phức tạp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Thông qua việc vận dụng rộng rãi các nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận, các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thấy rõ và tích cực đấu tranh với âm mưu thủ đoạn chống phá của bọn phản động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trên địa bàn Quân khu.

Hoạt động dã ngoại làm công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang giúp địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xói đói giảm nghèo, củng cố mối đoàn kết quân dân, góp phần quan trọng cùng cấp uỷ, chính quyền các địa phương, đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Quân khu. Trong năm 2005, đã có 1.114 lượt đại đội với trên 10.000 lượt cán bộ chiến sĩ đến 117 xã, phường tham gia xây dựng, giúp nhân dân 37.000 ngày công phát triển sản xuất, tu sửa và làm mới 133 km đường liên thôn, 51 công trình thuỷ lợi nhỏ, sửa và làm mới 353 ngôi nhà cho hộ nghèo, xây dựng 10 cầu, 61 trường học, 43 giếng nước và nhiều công trình công cộng khác. Hoạt động của các đội công tác 123 đã thu được nhiều kết quả, cùng cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cơ sở. Đặc biệt những năm qua, trên địa bàn Quân khu thiên tai thường xuyên xảy ra; xác định việc phòng chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của lực lượng vũ trang Quân khu nên các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống lụt, bão và phối hợp cùng các lực lượng khác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong thiên tai bão lụt, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” lại càng bừng sáng trong lòng nhân dân các địa phương trên địa bàn Quân khu. Công tác kết hợp quân dân y trong chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng đã đạt được kết quả thiết thực và có giá trị. Từ năm 2002 đến nay, thực hiện Dự án 1026/TTg về việc nâng cao năng lực y tế đã triển khai giúp đỡ trang bị y tế cho 17 xã; thực hiện Chỉ thị 55/CT-QK của Tư lệnh Quân khu, các đơn vị trong lực lượng vũ trang đã giúp đỡ về y tế cho 34 xã trên địa bàn Quân khu; tổ chức xây dựng bệnh viện huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và bệnh xá xã đảo Tân Hiệp Cù Lao Chàm (Quảng Nam) đã đi vào hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo, góp phần giải quyết khó khăn trong khám, chữa bệnh ở vùng sâu, vùng xa, đem lại niềm tin của nhân dân.

Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng nước ta, nhưng có sự thay đổi về thủ đoạn và sách lược, đồng thời điều chỉnh lại lực lượng và biện pháp tiến hành. Mục tiêu nhất quán xuyên suốt của chúng là xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, chúng đang tìm cách thúc đẩy nhanh tiến trình “tự diễn biến” tìm mọi cách để chống phá cách mạng với cường độ cao hơn; lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo” để can dự sâu hơn, toàn diện hơn vào nội bộ của ta, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển hoá Việt Nam. Trên địa bàn Quân khu, tình hình kinh tế - xã hội ở các địa phương sẽ tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố. Song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định về chính trị, trọng tâm là địa bàn Tây Nguyên. Tình hình tranh chấp về chủ quyền biển Đông thềm lục địa còn nhiều phức tạp; thiên tai, dịch bệnh có thể gây thiệt hại lớn không thể lường hết được.

Trước tình hình trên, trong thời gian tới để thật sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn, đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân khu phải có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, thực sự trở thành một lực lượng chính trị trung kiên, một công cụ bạo lực sắc bén, tin cậy của Đảng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, đập tan mọi hành động chống phá, bạo loạn lật đổ và tiến công xâm lược của các thế lực thù địch. Đồng thời, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý phù hợp đối với mọi tình huống phức tạp đúng với quan điểm, đường lối của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường khả năng phòng thủ sẵn sàng chiến đấu trên cả 3 tuyến (biển - đảo, nội địa, biên giới), nhất là xây dựng 3 tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; chú trọng xây dựng thế trận lòng dân và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là động lực, sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vận hành đồng bộ cơ chế Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị từ Quân khu đến cơ sở xã, phường, thị trấn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, các “điểm nóng” trên địa bàn Quân khu, giữ vững sự ổn định về chính trị, phòng chống thắng lợi “diễn biến hoà bình” và gây bạo loạn lật đổ của địch, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược của địch trong mọi tình huống.

Trung tướng: Huỳnh Ngọc Sơn
Tư lệnh Quân khu V

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,463,207


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs