Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 19/08/2005
Quân đội với nhiệm vụ vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên 


Bộ đội về giúp dân làm đường buôn làng, chúng em vui lắm

Tây Nguyên là vùng cao nguyên Trung bộ gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với diện tích tự nhiên khoảng 56.129 km2, dân số 4.570.500 người. Đây là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển kinh tế, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Hiện nay ở Tây Nguyên có 43 dân tộc đang sinh sống, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 33,22% dân số toàn vùng.

Cư dân Tây Nguyên được hình thành từ 3 nhóm chính: một là, cư dân bản địa, gồm 13 dân tộc đã sinh sống từ lâu trên vùng đất này: Ba Na, Xơ đăng, Cơ ho, Mnông, Giẻ Triêng, Mạ, Brâu, Rơ măm, Hrê, Gia Rai, Êđê, Raglai và Chu ru; hai là, các dân tộc thiểu số từ nhiều nơi khác di cư đến như: Tày, Nùng, Thái, Dao, Mông, Mường...; ba là, dân tộc Kinh, lên Tây Nguyên qua nhiều luồng khác nhau. 

Tín ngưỡng truyền thống của cư dân Tây Nguyên là thờ đa thần. Các vị thần thường được thờ cúng như thần mặt trời, thần lửa, thần núi, thần sông, thần lúa... Ngoài ra còn có các hình thức lễ hội khác, như lễ bỏ mả, lễ dựng chòi cày, lễ hạ điền, lễ đốt rẫy, cúng cơm mới, xôi mới... Đó là nét đặc thù trong sinh hoạt tín ngưỡng, văn hoá lâu đời của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. 

Ngày nay, qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, những hình thức tín ngưỡng truyền thống của cư dân Tây Nguyên có mai một nhưng cũng có bước phát triển, thích nghi với sự phát triển của xã hội. Những nét đặc trưng trong các hình thức tín ngưỡng ấy vẫn được giữ lại ở nhiều tộc người. Bên cạnh đó có sự du nhập của nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo khác. Hiện nay, ở Tây Nguyên có khoảng 1.457.000 tín đồ các tôn giáo lớn, chiếm gần 32% dân số toàn vùng. Trong đó: Công giáo có khoảng 614.000 tín đồ, Phật giáo có khoảng 522.000 tín đồ, Tin Lành có khoảng 294.000 tín đồ và Cao Đài có khoảng 27.000 tín đồ. 

Đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo ở Tây Nguyên hầu hết là những người lao động, cần cù, chất phát, có ý thức cộng đồng, gắn bó với quê hương, buôn làng, dòng tộc; có truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống ngoại xâm... Trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân Tây Nguyên đã nêu cao truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhất tề đứng dậy cùng cả nước đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, thống nhất cho nước nhà. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhân dân các dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên đang ra sức phấn đấu cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bảo vệ vững chắc vùng đất Tây Nguyên - địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn sự chênh lệch khá lớn về trình độ phát triển giữa các tộc người, sự khác nhau về phong tục, tập quán và sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những khó khăn trong thực hiện chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc làm cho tình hình dân tộc, tôn giáo ở đây có nhiều biểu hiện phức tạp. Các thế lực thù địch ra sức lợi dụng tình hình đó để tuyên truyền kích động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động những phần tử xấu gây rối, xúi dục, tổ chức vượt biên trái phép... làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tình hình trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo ở Tây Nguyên. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Quân đội là một tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng; có chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, đội quân công tác. Thực hiện công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo ở Tây Nguyên là một nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên thuộc chức năng công tác của Quân đội nhằm: tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, thi đua lao động sản xuất, hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, phát huy những giá trị tích cực về đạo đức, văn hoá trong các tôn giáo, chủ động phòng - chống mê tín dị đoan, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế, vững về chính trị, phát triển nhanh về văn hoá - xã hội, mạnh về quốc phòng - an ninh.

Trong tình hình hiện nay các lực lượng Quân đội trên địa bàn Tây Nguyên cần thực hiện tốt những yêu cầu cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức - tư tưởng và năng lực thực hiện công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo cho mọi cán bộ, chiến sĩ.

Phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho bộ đội nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo quan điểm, nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải quyết vấn đề tôn giáo, dân tộc, quan điểm chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; hiểu rõ mục đích, tầm quan trọng của công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay; nhận thức đúng đắn đặc điểm thuận lợi, khó khăn, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị trong công tác này, trên cơ sở đó xây dựng thái độ trách nhiệm đúng đắn, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ theo phạm vi chức trách của mình.

Cùng với tăng cường giáo dục, phải thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ. Làm cho bộ đội hiểu rõ đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội trên địa bàn đóng quân, đặc điểm tâm lý, phong tục, tập quán và sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên để xác định nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền vận động phù hợp. Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân trong sản xuất và đời sống, kỹ năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác này. 

Cần vận dụng linh hoạt và kết hợp nhiều hình thức, phương pháp giáo dục bồi dưỡng như: thông qua các đợt sinh hoạt, học tập chính trị, thông báo thời sự, thông qua các đợt hành quân dã ngoại, hoạt động giao lưu kết nghĩa với địa phương, các hình thức tuyên truyền cổ động..., lấy tuyên truyền giáo dục thuyết phục là chính, cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, cán bộ phải làm gương cho chiến sĩ noi theo. Kết hợp giữa bồi dưỡng thông qua tổ chức các lớp tập huấn ngắn ngày với cử cán bộ, chiến sĩ đi đào tạo tại các học viện, nhà trường Quân đội, lấy bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị thông qua học tập, huấn luyện và công tác dân vận làm phương thức chủ yếu. Nên mở các lớp dạy tiếng dân tộc, bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về khoa học tôn giáo, dân tộc cho cán bộ, nhất là cán bộ chuyên trách công tác dân vận, cán bộ các tổ, đội công tác... Phải biến quá trình giáo dục, bồi dưỡng thành quá trình tự giáo dục, bồi dưỡng của cán bộ, chiến sĩ để nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo.

Phải tạo bước chuyển biến cơ bản, toàn diện, bảo đảm tính linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới về nội dung, lấy tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và hành động chính trị thực tiễn của nhân dân làm trọng tâm, với những nội dung chủ yếu sau:

- Tuyên truyền vận động đồng bào quán triệt và thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, tích cực thực hiện các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Giáo dục chủ nghĩa yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập thống nhất của Tổ quốc, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Quân đội. Động viên đồng bào nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Động viên, hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, góp phần xây dựng nếp sống mới, xây dựng các thôn, bản, gia đình văn hoá, thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo, xoá mù chữ...

- Tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia tích cực các hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương, đấu tranh chống tệ tham nhũng, quan liêu, thực hiện khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

- Làm cho đồng bào nhận rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động gây rối, lừa bịp, xúi dục vượt biên trái phép. Làm cho nhân dân hiểu rõ thực chất cái gọi là “Nhà nước Đề ga” và “Tin Lành Đề ga”, phát động phong trào toàn dân nêu cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của kẻ thù.

Nâng cao tính khoa học, nghệ thuật trong sử dụng các hình thức, phương pháp vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo. Phải căn cứ vào tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, đặc điểm thuận lợi, khó khăn và thực lực của từng đơn vị để lựa chọn hình thức, phương pháp phù hợp. Nâng cao chất lượng các hình thức giao lưu kết nghĩa; hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; tổ, đội công tác và cán bộ tăng cường cho cơ sở địa phương vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo để trực tiếp vận động nhân dân đồng thời giúp đỡ địa phương trong công tác này. Phải kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền vận động với quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, coi trọng giáo dục, thuyết phục, nêu gương phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”...

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ huy của các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận, cán bộ các tổ, đội công tác. 

Các cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động công tác dân vận của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị trong tổ chức các loại hình hoạt động dân vận phù hợp với đặc điểm đối tượng đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo . 

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận, cán bộ các tổ, đội công tác, cán bộ tăng cường cho cơ sở địa phương đủ về số lượng, chất lượng ngày càng cao. Ngoài các tiêu chuẩn chung được xác định trong Nghị quyết 94/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương, những cán bộ này phải đạt được các tiêu chuẩn sau: Có khả năng vận dụng sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn công tác dân vận; có tâm huyết với nghề nghiệp, có tác phong mẫu mực, dân chủ, đoàn kết, gần gũi, thương yêu, kính trọng dân, có ý thức chấp hành kỷ luật dân vận; có hiểu biết cơ bản về vấn đề dân tộc, tôn giáo và tình hình địa bàn, có năng lực nghiệp vụ giỏi... Xây dựng đội ngũ cán bộ phải gắn với xây dựng cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng toàn diện các tổ, đội công tác, xây dựng và thực hiện tốt cơ chế hoạt động, chính sách đối với lực lượng này. 

Bốn là, chủ động phối kết hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo ở Tây Nguyên.
Yêu cầu này bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Phải chủ động phối hợp với địa phương để thống nhất đánh giá tình hình, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác dân vận. Phối hợp và làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống nhân dân, tạo thế ổn định vững chắc trên địa bàn.

Phải giải quyết hài hoà các mối quan hệ với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, xác định rõ đặc điểm, nội dung từng mối quan hệ, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo để có phương thức ứng xử phù hợp, tránh chồng chéo công việc hoặc bao biện làm thay. Thiết lập quan hệ rộng rãi với các tổ chức quần chúng, các đoàn thể xã hội ở địa phương để tuyên truyền vận động đồng bào. Đối với các tổ chức tôn giáo, phải hết sức thận trọng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các chức sắc, nhà tu hành để vận động đồng bào tín đồ. 

Các yêu cầu trên có quan hệ thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm cho các lực lượng Quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay.

Nguyễn Như Trúc
(Học viện Chính trị Quân sự)

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,917,731


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs