Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 10/01/2008
Thông báo Hội nghị lần thứ hai - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX


Từ ngày 4 đến ngày 13/7/2005, Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương (khoá IX) đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội X của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010, Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị còn thảo luận phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá X và một số vấn đề quan trọng khác.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều rất tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao, đề cập nhiều vấn đề phong phú, sâu sắc, thảo luận và tranh luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, tập trung vào các vấn đề lớn mà Bộ Chính trị đã trình, làm rõ thêm nhiều vấn đề cơ bản và cấp bách, đồng thời đề ra những giải pháp quan trọng.

I. Về các dự thảo văn kiện
Hội nghị Trung ương nhất trí đánh giá rằng những thành tựu nước ta đã đạt được trong 20 năm đổi mới là to lớn và có ý nghĩa lịch sử; những thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX (2001 – 2005) là rất quan trọng. Những thành tựu đó đã làm thay đổi lớn bộ mặt của đất nước, tạo ra thế và lực mới để nước ta tiếp tục tiến lên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng nhấn mạnh những mặt yếu kém, khuyết điểm và chỉ rõ những nguyên nhân cần khắc phục. 

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, làm rõ những cơ hội và thách thức sắp tới, Hội nghị nhất trí đề ra chủ đề của Đại hội X là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”; xácđịnh mục tiêu phát triển kinh tế trong 5 năm tới là tăng trưởng GDP bình quân 7,5% đến 8% mỗi năm, đồng thời nỗ lực phấn đấu để đạt trên 8%/năm.

Hội nghị chỉ rõ, để đạt được những bước đột phá mới, cần tiếp tục giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cả nguồn lực trong nước và nguồn lực tranh thủ từ bên ngoài; tiếp tục xây dựng đồng bộ và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực; tạo chuyển biển mạnh trong việc xây dựng nền tảng văn hoá của xã hội; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội nghị xác định trong giai đoạn mới công tác xây dựng Đảng vẫn là nhiệm vụ then chốt, coi việc tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn của Đảng và chế độ và là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, cả trước mắt cũng như lâu dài.

Hội nghị đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt, cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và cán bộ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố, tăng cường vai trò, vị trí của các tổ chức cơ sở Đảng và nhiều vấn đề quan trọng khác.

II. Về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá X

Với vị trí then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 cho rằng, việc xây dựng Ban chấp hành Trung ương khoá X đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới là vấn đề đặc biệt quan trọng. Để có một Ban chấp hành Trung ương khoá X mạnh, Hội nghị đã tập trung xác định những vấn đề mang tính quan điểm, nguyên tắc về tiêu chuẩn, cơ cấu cũng như phương hướng và cách thức tiến hành chuẩn bị nhân sự, với tinh thần hết sức coi trọng chất lượng của từng Uỷ viên Trung ương cũng như chất lượng của toàn Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Trung ương có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, các địa bàn và các vị trí công tác quan trọng, bảo đảm sự hài hoà giữa ba độ tuổi, có tỉ lệ cần thiết về cán bộ trẻ, các đồng chí nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, các đồng chí xuất thân từ công nhân, nông dân và trong đội ngũ trí thức. Hội nghị giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp uỷ đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt những quyết định của Trung ương, chuẩn bị đưa ra xem xét cụ thể trong các Hội nghị Trung ương tiếp theo, nhằm chuẩn bị thật tốt vấn đề nhấn sự cho Đại hội X của Đảng.

III. Hội nghị Trung ương 12 đặc biệt quan tâm đến tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, đã đề ra những giải pháp cụ thể nhằm đấu tranh có hiệu quả chống lại các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, kích động bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kiên quyết bác bỏ những luận điệu tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc và vu khống, khắc phục những biểu hiện dao động và thiếu ý thức tổ chức kỷ luật của một số cán bộ, đảng viên, củng cố vững chắc sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng chung quanh Ban chấp hành Trung ương.

Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên hãy phát huy thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới và những thành tựu rất quan trọng trong 5 năm 2001 – 2005, với niềm tin và sức mạnh mới, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao và không khí phấn khởi trong xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2005, tiến hành thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội X của Đảng.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,892,487


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs