Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Cung cấp các luận cứ khoa học góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc
 20/06/2005

        Nghị quyết BCH TƯ khoá IX về công tác dân tộc là một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo công tác dân tộc hơn 70 năm qua của Đảng ta. Đây là lần đầu tiên, Đảng ta có một nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực công tác dân tộc. Nghị quyết ra đời đã đáp ứng được đòi hỏi khách quan của tình hình thực tiễn trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay về vấn đề dân tộc.

       Để Nghị quyết về công tác dân tộc đi vào cuộc sống, biến thành sức mạnh vật chất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Trung ương đề ra đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó cơ quan công tác dân tộc có nhiệm vụ rất nặng nề. Ngoài nhiệm vụ quản lý Nhà nước thường xuyên, trực tiếp và để thực hiện được đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết, Uỷ ban Dân tộc còn phải đầu tư, coi trọng và thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học - cơ sở hoạt động mang tính chiều sâu, bền vững cho công tác dân tộc. Nói cách khác, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) có một vị trí lâu dài và thiết thực đối với chất lượng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương và các ngành hữu quan.

Nghị quyết của Trung ương về công tác dân tộc trên tinh thần nhận định, đánh giá tình hình các dân tộc thiểu số và công tác dân tộc thời gian qua với những thành tựu và yếu kém đã đề ra công tác dân tộc trong thời kỳ mới. Công tác dân tộc trong thời kỳ mới đã đề cập đến các vấn đề quan trọng: Một số quan điểm cơ bản, Mục tiêu cụ thể đến năm 2010, Những nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách. Có thể nói, nội dung Nghị quyết đã đề cập ngắn gọn và đầy đủ các vấn đề về lý luận và thực tiễn của Đảng ta về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc. Đó là thuận lợi song cũng đặt ra cho hoạt động NCKH của Uỷ ban Dân tộc nhiều vấn đề cần được quan tâm trong việc thực hiện chức năng cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ cho quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Đây là vấn đề lớn cần phải có thời gian nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Trung ương, song để góp phần phục vụ Uỷ ban Dân tộc thực hiện tốt Nghị quyết dưới góc độ NCKH, chúng tôi cho rằng cần tập trung nghiên cứu, cung cấp các luận cứ khoa học về các nội dung, lĩnh vực sau đây:

Nghiên cứu, góp phần làm cho các cấp các ngành và đội ngũ cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc nâng cao nhận thức về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc - cơ sở quan trọng và không thể thiếu để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Đây là vấn đề tưởng chừng quen thuộc không có gì mới đối với cán bộ làm công tác dân tộc song thực tiễn mấy chục năm công tác dân tộc vừa qua đây có thể là một trong những nguyên nhân tạo nên hạn chế, yếu kém về công tác dân tộc. Việc nhận thức về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, tính đặc thù của lĩnh vực công tác dân tộc, mối quan hệ với chiến lược phát triển quốc gia… như thế nào; việc quán triệt các nội dung công tác dân tộc trên thực tế chưa được hiểu sâu sắc và được đưa vào chương trình hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và địa phương cho đúng với yêu cầu khách quan và tầm vóc của vấn đề dân tộc của các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan còn rất nhiều hạn chế. Đó là nguyên nhân chủ quan tạo nên hạn chế, yếu kém của công tác dân tộc thời gian qua như Nghị quyết đã nêu “Nhận thức của các cấp, các ngành và của nhiều cán bộ, đảng viên về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc chưa sâu sắc, chưa toàn diện”. Chúng tôi coi đây là một hoạt động cần thiết quan trọng về lĩnh vực NCKH nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết về công tác dân tộc. Câu hỏi đặt ra là, bằng kênh NCKH phải làm gì và làm như thế nào để góp phần khắc phục tình trạng đó? Cần phải nghiên cứu, biên soạn tài liệu gì, phải cung cấp những kiến thức gì nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc cho cán bộ không chỉ các ngành các cấp liên quan mà còn cho chính cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc? Viện Dân tộc cùng với các Vụ, đơn vị trong và ngoài Uỷ ban Dân tộc như: Bộ Giáo dục - Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng… thông qua các hoạt động khoa học (hội thảo khoa học, biên soạn các tài liệu bằng nhiều hình thức; tuyên truyền bằng nhiều hình thức…) nhằm cung cấp các thông tin cơ bản tới các đối tượng liên quan đến công tác dân tộc và các đối tượng cán bộ đảng viên, quần chúng khác.

Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học góp phần vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ đổi mới của Đảng và Nhà nước ta bước đầu đã đạt được thành quả quan trọng ở vùng dân tộc và miền núi. Tuy nhiên dưới góc độ công tác dân tộc, việc nghiên cứu đánh giá thành tựu và hạn chế của nhiệm vụ trên dưới góc độ hoạch định, đầu tư, quản lý, tổ chức thực hiện ở từng vùng, từng nhóm tộc người hay tộc người cụ thể, với đặc điểm phát triển không đồng đều của các tộc người… là câu hỏi đặt chưa được trả lời một cách có hệ thống. Việc tiếp cận từ phương pháp khoa học để nhìn ra các nguyên nhân chủ quan và khách quan của các thành tựu và yếu kém; việc nhìn vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trước nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã và đang đặt ra vấn đề gì để chỉ ra cơ sở khoa học cho bước đi của các vùng và từng địa phương là một yêu cầu nghiên cứu lớn mà hoạt động NCKH cần quan tâm… Câu hỏi thứ hai liên quan đến vấn đề này là: Bằng phương thức hoạt động và quản lý kinh tế nào để góp phần nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tình hình hiện nay và trong xu thế phát triển từ nay đến năm 2010? Khái niệm nâng cao mức sống trong trường hợp này được hiểu mềm dẻo chứ không cứng nhắc vì đối với 53 tộc người thiểu số trong tình hình hiện nay không thể đưa ra một tiêu chí chung vì tình hình phát triển kinh tế rất không đồng đều giữa các tộc người, các vùng, thậm chí giữa các nhóm địa phương trong nội dung nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc. Nâng cao mức sống tức là nâng cao so với mức hiện có ở từng tộc người, từng địa phương… Tuy nhiên đây là vấn đề vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài trong chiến lược phát triển đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây đồng thời là đối tượng nghiên cứu quan trọng trong hoạt động NCKH nhằm góp phần cung cấp các luận cứ cho một hoạch định và chiến lược phát triển bền vững không sa vào chủ nghĩa thành tích, mùa vụ, phong trào. Nghị quyết Trung ương đã nêu cụ thể về vấn đề này như: “Đến năm 2010 các vùng dân tộc và miền núi cơ bản không còn hộ đói; giảm hộ nghèo xuống dưới 10%; giảm dần khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng; trên 90% hộ dân đủ điện, nước sinh hoạt; xoá tình trạng nhà tạm, nhà dột nát; 100% số xã có đường ôtô đến trung tâm xã…”. Câu hỏi đặt ra cho hoạt động NCKH của Uỷ ban Dân tộc và các cơ quan chức năng là để đi đến mục tiêu đó bằng cách nào và trên cơ sở nào?

Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học góp phần cùng Uỷ ban Dân tộc và các cơ quan chức năng thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương về công tác dân tộc, vấn đề nâng cao dân trí được đặt trong một hệ thống mục tiêu đến 2010 và nhiệm vụ cấp bách cần được thực hiện thể hiện sự quan tâm sâu sắc, cụ thể của Đảng và Nhà nước ta trước vấn đề chiến lược trong vị trí đặc thù trong sự nghiệp cách mạng chung của toàn dân tộc. Đây là dịp nhìn lại thời gian vừa qua, trong thời kỳ đổi mới chúng ta đã làm được gì, làm được đến đâu về vấn đề nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ, nâng mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào các dân tộc thiểu số? Đây cũng là nội dung lớn có ý nghĩa trước mắt và lâu dài trong sự phấn đấu chung của toàn Đảng, toàn dân. NCKH của Uỷ ban Dân tộc có nhiệm vụ cùng các cấp các ngành, các cơ quan khoa học Trung ương và địa phương góp phần vào việc đánh giá và tìm ra định hướng nội dung, giải pháp thiết thực để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng trên. Việc nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều vấn đề đặt ra về nội dung và tổ chức thực hiện, khác xa vùng đồng bằng, đô thị; một xã, một phường ở đồng bằng. Tính đa dạng về thành phần tộc người trong một địa bàn dân cư, tính phân tán về dân cư trên một địa bàn rộng và phức tạp của địa hình cư trú của đồng bào các dân tộc thiểu số; tính đa dạng về trình độ phát triển kinh tế là vấn đề mà NCKH cần góp phần trả lời.

Nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của địa phương; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chính sách dân tộc. Vấn đề cán bộ làm công tác dân tộc nói chung và cán bộ người dân tộc thiểu số trong chiến lược công tác dân tộc của Đảng ta được quan tâm từ rất sớm. Tuy nhiên hiện nay đây là vấn đề trăn trở của những người làm công tác dân tộc, của những người chăm lo đến sự phát triển của đồng bào các tộc người thiểu số hiện nay. Câu hỏi đặt ra là: làm gì và làm như thế nào để khắc phục được tình trạng hụt hẫng vừa thiếu, vừa yếu về cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay? Đào tạo cán bộ là một vấn đề dày công cần được nghiên cứu để tìm ra phương thức thích hợp vừa đáp ứng được nhu cầu cán bộ trước mắt vừa tạo nguồn cán bộ có trình độ và phẩm chất để đáp ứng yêu cầu ngày một cao trong nay mai… Hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc và miền núi cũng là vấn đề bức xúc đặt ra trên nhiều phương diện vừa có tính đặc thù của hiện trạng vừa có yếu tố nguyên nhân về lịch sử. Trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá IX, việc đổi mới, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở đòi hỏi hoạt động NCKH cần chú trọng đúng mức, đúng tầm để góp phần trả lời câu hỏi quan trọng: Vấn đề đổi mới, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số đặt ra vấn đề gì cần khắc phục đầu tư trước mắt và về lâu dài cần có giải pháp gì để có một hệ thống chính trị cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng dân tộc thiểu số?… Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc. Hoạt động NCKH cần góp phần trả lời câu hỏi: làm gì và làm như thế nào để hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát huy vai trò trong việc góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc? Việc thực hiện chính sách dân tộc có đặc thù khác nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Khác vì nó tác động đến các cộng đồng tộc người thiểu số ở những trình độ phát triển không đồng đều, đa dạng về văn hóa, địa bàn cư trú… Chính Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân là một “kênh” quan trọng chuyển tải, góp phần thực hiện, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc phù hợp với trình độ dân trí và phong tục tập quán nên hiệu quả có thể cao hơn các “kênh” khác. Đây là vấn đề Nghị quyết quan tâm, chỉ ra và có ý nghĩa quan trọng cần được nghiên cứu đúng mức.

Nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học góp phần thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh, quốc phòng, giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc. Vấn đề an ninh, quốc phòng vùng dân tộc và miền núi có vị trí và ý nghĩa chiến lược và quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của toàn quốc gia. Tình hình tôn giáo, tình hình di chuyển cư bất bình thường không đúng pháp luật diễn ra trong khu vực này… là những dấu hiệu không bình thường về an ninh và quốc phòng, ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị và tác động đến tình hình xây dựng phát triển đất nước. Trước mắt cũng như lâu dài đây là vấn đề thu hút sự nghiên cứu của nhiều cấp, ngành, cơ quan khoa học. NCKH của Uỷ ban Dân tộc cần có tiếng nói riêng đưa ra được các luận cứ, cơ sở khoa học cùng với các cơ quan khoa học khác góp phần ổn định an ninh, củng cố về quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo cho một chiến lược với mục tiêu lâu dài, bền vững… Bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa tác động không nhỏ đến tình hình môi trường quốc gia. Việc nghiên cứu để đồng bào các dân tộc phát huy tập quán và thực hiện Luật bảo vệ môi trường đã ban hành; việc làm cho các cơ quan kinh tế - xã hội… đưa các nội dung về môi trường trong các chương trình, dự án quốc gia hay dự án khác có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay cũng như sự phát triển bền vững, lâu dài của địa bàn và của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học góp phần đổi mới công tác dân tộc: Đổi mới công tác dân tộc là yêu cầu bức xúc, khách quan đặt ra hiện nay đối với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng về công tác dân tộc. Đổi mới công tác dân tộc là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên hiệu quả của Nghị quyết trong cuộc sống. Đổi mới công tác dân tộc là việc nhận thức và tìm ra các nhiệm vụ cốt yếu nằm trong hệ thống các vấn đề đã và đang đặt ra để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề khác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trên tinh thần đó hoạt động NCKH vừa phải tiếp tục tìm ra các nội dung nghiên cứu vừa phải cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ các nhiệm vụ đổi mới chủ yếu sau: a) Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện bổ sung một số chính sách đặc thù cho vùng dân tộc và miền núi; b) Đổi mới nội dung quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc; c) Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở… Có thể nói đây là một trong những nội dung quan trọng và chủ yếu, trực tiếp của hoạt động NCKH phục vụ đắc lực cho Uỷ ban Dân tộc trên tinh thần Nghị quyết Trung ương về công tác dân tộc.

Hoạt động NCKH góp phần quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX là một vấn đề lớn và quan trọng đặt ra cho cho các cơ quan hữu quan trong đó Uỷ ban Dân tộc có vai trò đặc biệt với tư cách là cơ quan của Chính phủ quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Vấn đề dân tộc và công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW của Trung ương về công tác dân tộc và Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc, đã mở ra trang mới về lĩnh vực công tác dân tộc và NCKH về dân tộc ở nước ta. NCKH và quản lý, hoạch định chính sách dân tộc là hai mặt của một vấn đề. Tính khoa học càng cao, tính ứng dụng càng lớn thì công tác dân tộc và hiệu quả công tác dân tộc càng đúng hướng, con đường đạt tới mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương đề ra càng được rút ngắn.

PGS.TS Lê Ngọc Thắng
Quyền Viện Trưởng Viện Dân tộc

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,901,080


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs