Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Danh mục các nhiệm vụ quy định tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc
 20/06/2005

         (Ban hành kèm theo Quyết định số 122/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2003
của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan phối hợp

Hình thức văn bản/ công việc

Thời gian hoàn thành hoặc trình TTCP

I

Tổ chức quán triệt Nghị quyết

Uỷ ban Dân tộc

UBTW MTTQ VN, Ban Dân vận, Ban TT-VH và các cơ quan hữu quan

Thông tư hướng dẫn

Quý III/2003

II

Tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách

       

1

Phát triển sản xuất đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, làm đổi thay rõ rệt bộ mặt KT-XH vùng dân tộc và miền núi

       

a)

Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng dân tộc và miền núi

       
 

- Dự án cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn

Uỷ ban Dân tộc

Bộ KH&ĐT, TC, NN&PTNT và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý I/2004

 

- Dự án cấp điện đến tất cả các xã

Bộ Công nghiệp

UBDT, Bộ KH&ĐT, TC, và các Bộ, ngành liên quan

Quyết định của TTCP

Quý IV/2003

 

- Đầu tư các công trình hạ tầng ở vùng dân tộc và miền núi

Bộ KH&ĐT

UBDT và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý IV/2003

 

- Dự án đưa điện thoại xuống xã

Bộ

Bưu chính, Viễn thông

UBND tỉnh và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý IV/2003

b)

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hàng hoá

Bộ NN&PTNT

UBDT, Bộ KH&ĐT, TC và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý IV/2003

c)

Thực hiện một số giải pháp, chính sách đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo:

       
 

- Giải quyết các vấn đề: đất đai, giống, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, cấp nước sinh hoạt

Bộ NN&PTNT

UBDT, Bộ KH&ĐT, TC và các Bộ, ngành hữu quan

Thông tư hướng dẫn

Quý IV/2003

 

- Giải quyết vấn đề nhà ở

Bộ LĐTB&XH

UBDT, Bộ KH&ĐT, TC và các Bộ, ngành hữu quan

Thông tư hướng dẫn

Quý IV/2003

 

- Tiêu thụ sản phẩm

Bộ

Thương mại

UBDT, Bộ TC và các Bộ, ngành hữu quan

Thông tư hướng dẫn

Quý IV/2003

 

- Trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách xã hội, hỗ trợ hộ dân tộc đặc biệt khó khăn

UBDT

Bộ TC, TM, LĐTB&XH và các Bộ, ngành hữu quan

Thông tư hướng dẫn

Quý IV/2003

d)

Quy hoạch sắp xếp dân cư ở những nơi cần thiết

Bộ NN&PTNT

UBDT, Bộ KH&ĐT, TC, LĐTB&XH, Quốc phòng

Quyết định của TTCP

Quý I/2004

2

Về văn hóa - xã hội

       

a)

Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực

Bộ GĐ&ĐT

UBDT, Bộ KH&ĐT, TC, LĐTB&XH

Quyết định của TTCP

Quý III/2003

b)

Phát triển y tế vùng dân tộc và miền núi

Bộ Y tế

UBDT, Bộ KH&ĐT, TC

Quyết định của TTCP

Quý II/2003

c)

Phát triển thể dụng thể thao vùng dân tộc và miền núi

 

Uỷ ban Thể dục Thể thao

UBDT và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý IV/2003

d)

Về văn hóa - thông tin

       
 

- Dự án phát thanh, truyền hình vùng dân tộc và miền núi

Đài THVN, Đài TNVN

UBDT, Bộ KH&ĐT, TC và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý IV/2003

 

- Các vấn đề về văn hóa ở vùng dân tộc và miền núi

Bộ VH-TT

UBDT, Bộ KH&ĐT, TC và các cơ quan hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý IV/2003

3

Bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi

Bộ TN&MT

Bộ KH&ĐT, TC, UBDT và các Bộ, ngành hữu quan

Thông tư hướng dẫn

Quý IV/2003

4

Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở

       

a)

Kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở

Bộ Nội vụ

UBDT và các cơ quan hữu quan

Thông tư hướng dẫn

Quý III/2003

b)

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc là người dân tộc thiểu số

Uỷ ban Dân tộc

Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý I/2004

c)

Tăng cường cán bộ xuống địa bàn trọng điểm

Bộ Nội vụ

UBDT và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý III/2003

d)

Xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với tập quán của mỗi vùng

Uỷ ban Dân tộc

Các cơ quan hữu quan

Thông tư hướng dẫn

Quý IV/2003

5

Tăng cường quốc phòng, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và miền núi

       

a)

Tập trung giải quyết những điểm nóng, phức tạp

Bộ

Công an

Bộ Quốc phòng, UBDT, và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý III/2003

b)

Xây dựng quy hoạch và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh quốc phòng

Bộ KH&ĐT

Bộ Quốc phòng, Công an, UBDT và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý IV/2003

c)

Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự khu vực biên giới

Bộ

Công an

Bộ Quốc phòng, UBDT và các cơ quan hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý IV/2003

III

Đổi mới công tác

dân tộc

       

1

Xây dựng Luật Dân tộc

Uỷ ban Dân tộc

Các cơ quan hữu quan của Chính phủ và Quốc hội

Luật Dân tộc

Năm 2004

2

Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện một số chính sách đặc thù cho vùng dân tộc và miền núi

       

a)

Các nhóm chính sách

       
 

- Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Bộ KH&ĐT

UBDT và các cơ quan hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý I/2004

 

- Chính sách xã hội

Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế,

Bộ VH-TT

UBDT, Bộ KH&ĐT, TC và các cơ quan hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý II/2004

 

- Chính sách an ninh, quốc phòng

Bộ

Quốc phòng

UBDT, Bộ KH&ĐT, TC và các cơ quan hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý I/2004

 

- Chính sách bồi dưỡng, sử dụng cán bộ cơ sở là người dân tộc

Bộ Nội vụ

UBDT và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý I/2004

b)

- Rà soát lại địa bàn và đối tượng ưu tiên đầu tư

Uỷ ban Dân tộc

 

Quyết định của TTCP

Quý IV/2003

 

- Dự án dân tộc thiểu số ít người, tổng kết Chương trình 135

Uỷ ban Dân tộc

Bộ KH&ĐT, NV, TC, LĐTB&XH và các cơ quan hữu quan, các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý I/2004

c)

Rà soát hoàn thiện một số chương trình, dự án ở vùng dân tộc và miền núi

Bộ KH&ĐT

UBDT, Bộ TC, NN&PTNT, LĐTB&XH, và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý II/2004

d)

Kiểm tra, đánh giá các chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi, đưa ra Chương trình trọng tâm đến năm 2005

Uỷ ban Dân tộc

Bộ KH&ĐT, TC, NN&PTNT, LĐTB&XH và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý IV/2003

3

Đổi mới nội dung quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc

Uỷ ban Dân tộc

Bộ NV, CA, QP, các cơ quan hữu quan

Quyết định của TTCP

Quý II/2004

4

Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Bộ Nội vụ

UBDT và các cơ quan hữu quan

Nghị định của CP

Quý III/2003

 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,901,264


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs