Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Thông báo Hội nghị lần thứ 8: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX
 20/06/2005

         Từ ngày 2 đến ngày 12-7-2003, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IX). Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

         Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể, Hội nghị đã dân chủ thảo luận và thông qua Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cho ý kiến về đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. Hội nghị cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

        I. VỀ CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

        “Dựng nước đi đôi với giữ nước” là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật đó được biểu hiện tập trung trong hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Thực hiện chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị Trung ương lần này đã kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng đến nay; trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

        1. Hội nghị khẳng định, thành tựu cơ bản bao trùm trong hơn 10 năm qua là: Chúng ta đã giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới; tạo lập được mối quan hệ đối ngoại; không ngừng tăng cường thế và lực của đất nước. Tuy còn có những khuyết điểm, yếu kém không nhỏ cần quyết tâm phấn đấu khắc phục, nhưng chúng ta hoàn toàn có khả năng giữ vững hoà bình, ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

        2. Hội nghị xác định: kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lấy việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Hội nghị nêu rõ những nhiệm vụ cơ bản bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới:

        Một là, giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, duy trì nền hoà bình lâu dài; bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

        Hai là, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ; giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đảng, Nhà nước, toàn bộ hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân; bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

        Ba là, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, chú trọng nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm công bằng xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

        Bốn là, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ xã hội đi đôi với tăng cường trật tự, kỷ cương, thực hiện tốt chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo của Đảng; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

        Năm là, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Củng cố, hoàn thiện thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng các cơ quan nội chính, bảo vệ pháp luật trong sạch, vững mạnh.

        Sáu là, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế theo tinh thần “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, ổn định chính trị - xã hội, đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao vị thế của nước ta ở khu vực và trên thế giới.

        3. Để thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Hội nghị nhất trí đề ra một số giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực: xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác chính trị - tư tưởng, kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại,…

        II. VỀ ĐỀ ÁN “CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG”

        1. Hội nghị đánh giá: nhìn chung, chính sách hiện hành về tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đã từng bước thể chế hoá những quan điểm của Đảng đề ra về tiền lương và trợ cấp xã hội, cơ bản xoá bỏ được chế độ trả lương bằng hiện vật, thực hiện chế độ trả lương và trợ cấp bằng tiền, khắc phục một bước tính bình quân trong tiền lương, khuyến khích người lao động làm việc ở những ngành, vùng khó khăn, quan trọng; góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi.

        Quá trình thực hiện đã bảo đảm được các yêu cầu ổn định các cân đối vĩ mô của nền kinh tế, tăng chi cho đầu tư phát triển, kiểm soát được lạm phát, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

        Tuy nhiên, tiền lương của cả người đang công tác và người nghỉ hưu, người hưởng trợ cấp ưu đãi nhìn chung còn thấp; đời sống của một bộ phận đối tượng này còn khó khăn; chính sách tiền lương chưa bảo đảm tốt nguyên tắc phân phối theo lao động, hệ thống thang bảng lương phức tạp, còn nhiều bất hợp lý, chưa khuyến khích người có tài, người làm việc giỏi. Chưa kiểm soát được thu nhập ngoài lương của các đơn vị hưởng lương từ ngân sách.

        2. Hội nghị đã thảo luận những quan điểm, nguyên tắc và các nội dung chủ yếu của việc tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong thời gian tới, nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau đây:

        Một là, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công phải gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm các nguyên tắc cân đối vĩ mô của nền kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Việc điều chỉnh tiền lương phải trên cơ sở tăng năng suất lao động, tăng thu nhập quốc dân và sự phát triển của nền kinh tế. Coi việc trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển, tạo động lực để tăng trưởng kinh tế, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước, nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

        Hai là, chính sách tiền lương phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần hình thành thị trường lao động lành mạnh, thu hút được lao động có chất lượng cao và lao động kỹ thuật vào những khu vực quan trọng của Nhà nước và của xã hội, khuyến khích người lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp, ưu đãi lực lượng vũ trang, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật, những người công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; thực hiện chính sách phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ các ngành kiểm sát, toà án, thanh tra, kiểm tra.

        Ba là, cải cách chính sách tiền lương phải thực hiện từng bước và đồng bộ với cải cách hành chính, đổi mới cơ chế quản lý tài chính, biên chế và trả lương ở các đơn vị sự nghiệp; tách dần chính sách tiền lương với chính sách bảo hiểm xã hội; điều chỉnh chính sách trợ cấp ưu đãi người có công.

        3. Việc cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công cần đạt được những mục tiêu cơ bản sau:

        - Phải khắc phục được bao cấp, giảm bớt tính bình quân; thực hiện tốt hơn nguyên tắc phân phối theo lao động và theo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

        - Từng bước tách rõ giữa chính sách tiền lương của cán bộ, công chức hành chính với cán bộ, công chức ở khu vực sự nghiệp trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá các hoạt động sự nghiệp, thực hiện quyền tự chủ về tài chính, về sử dụng biên chế và trả lương trong các đơn vị sự nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển lành mạnh các hoạt động sự nghiệp.

        - Chú trọng nâng thêm mức lương trung bình và các mức lương thấp. Đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả công tác.

        - Thực hiện công khai, minh bạch về thu nhập, kiểm soát và hợp thức hoá các khoản thu nhập hợp pháp ngoài lương, làm rõ và xoá bỏ những loại thu nhập ngoài lương không hợp pháp và không hợp lý, để tiền lương trở thành nguồn thu nhập chính đảm bảo cuộc sống cán bộ, công chức và người hưởng lương.

        - Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc mức hưởng trên cơ sở mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm an toàn và phát triển quỹ bảo hiểm xã hội. Ưu tiên giải quyết một số bất hợp lý về lương hưu đối với người về hưu trước tháng 9 năm 1985 và trước tháng 4 năm 1993. Mở rộng phạm vi, đối tượng, loại hình bảo hiểm xã hội (thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp).

        - Sớm xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội.

        - Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi để bảo đảm đời sống của người có công bằng mức sống trung bình của xã hội.

        4. Hội nghị đã xác định các nội dung chủ yếu và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.

        Những kết luận trên đây của Hội nghị Trung ương sẽ là cơ sở để Chính phủ hoàn chỉnh đề án trình kỳ họp thứ tư của Quốc hội khoá XI quyết định.

        Nhận rõ ý nghĩa quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, trước mắt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003 - năm “bản lề” của kế hoạch 5 năm 2001-2005.

 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,900,951


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs