Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 20/01/2009
Đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2009
Năm 2008 đối với nước ta là một năm có nhiều biến động về kinh tế-xã hội do những tác động của kinh tế thế giới cùng với thiên tai, dịch bệnh; đợt rét đậm, rét hại, rồi mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và đồng bào các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Song được sự chỉ đạo trục tiếp của Chính phủ, sự phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương, Uỷ ban Dân tộc đã có các giải pháp kịp thời khắc phục khó khăn, đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình, dự án đầu tư có hiệu quả, nhờ vậy kinh tế-xã hội và đời sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện; Công tác xoá đói, giảm nghèo đã đạt được những kết quả nhất định; văn hoá dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy; tình hình chính trị và an ninh ở vùng dân tộc, miền núi được giữ vững, lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước ngày càng được tăng cường và củng cố.
 
 Công tác quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban Dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Tinh thần và thái độ làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc tiếp tục được giữ vững. Sự phối hợp giữa các cơ quan công tác Dân tộc từ Trung ương đến địa phương đã đi vào nền nếp hơn.
 
 Cơ quan công tác dân tộc các địa phương đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và xã hội tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với xoá đói giảm nghèo ở địa phương, đồng thời chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị vùng dân tộc, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để tharn mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Dân tộc; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác dân tộc ngay tại cơ sở.
 
 Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số cán bộ trực tiếp làm công tác dân tộc ở địa phương được quan tâm; đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng và thực hiện tốt công tác tharn mưu cho cáp uỷ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc.
 
 Có được những kết quả trên là nhờ nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có sự đóng góp không thể thiếu của hệ thống cơ quan làm công tác Dân tộc. Đây là sự biểu hiện sinh động về sự tiến bộ và trưởng thành của chúng ta trong công tác quản lý và điều hành công tác Dân tộc trong năm 2008 của các cấp từ Trung ương đến địa phương. Nhiều cơ chế, chính sách và biện pháp được ban hành và triển khai có hiệu quả. Vai trò của cấp uỷ và chính quyền cơ sở được nâng lên, phát huy được vai trò của tổ chức đoàn thể, dân chủ cơ sở và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc thực tiến công tác dân tộc.
 
 Tuy nhiên trong năm 2008, việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục: nguồn lực đầu tư để thực hiện chính sách còn dàn trải, chưa tập trung; chưa lồng ghép các chính sách thực hiện trên cùng địa bàn, định mức vốn của các chương trình, dự án chưa đủ lớn để là động lực thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Một số chính sách ban hành chưa gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, chưa gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội.
 
 Việc nghiên cứu, tổ chức xây dựng và ban hành chính sách có tính chiến lược và đặc thù cho các khu vực, các ngành còn chậm.
 
 Văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành để tham mưu xây dựng chính sách, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện còn hạn chế, tình hình kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao, nhiều nơi trên 50% thậm chí có nơi trên 90%. Một số chính sách, chương trình, dự án triển khai ở một số địa phương chậm, chưa thật sự phát huy hiệu quả. Tình trạng di dân tự do vẫn xảy ra ở một số địa phương.
 
 Nhận thức của các cấp, các ngành của một số cơ quan, đơn vị về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc chưa thật sự sâu sắc, chưa toàn diện; một số chính sách dân tộc chưa được cụ thể hoá và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của địa phương. Một bộ phận cán bộ quản lý và chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chính sách dân tộc từ cấp Trung ương đến địa phương còn thiếu về số lượng và kinh nghiệm công tác tại vùng dân tộc. Việc sát nhập cơ quan Dân tộc cấp huyện theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP đã làm cho công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc gặp nhiều khó khăn. Sự phối hợp công tác giữa các Bộ, ngành trong tổ chức xây dựng thực hiện các chính sách dân tộc, các phương trình, dự án thực hiện tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi còn nhiều bất cập.
 
 Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2009
 
 Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy của cơ quan Uỷ ban Dân tộc nhiệm kì 2007-2011. Thực hiện có hiệu quả. Chương trình hành động công tác Dân tộc nhiệm kỳ 2007-2011 của Uỷ ban Dân tộc.
 
 Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Uỷ ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn; phối hợp và tham gia với các Bộ, ngành chức năng xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến công tác dân tộc. Khảo sát, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội ở một số vùng trọng điểm về nghèo đói và an ninh quốc phòng (Tây Bắc; Tây Thanh Hoá; Nghệ An; Tây Nam bộ); lập Bản đồ phân bố các dân tộc Việt Nam làm cơ sở xây dựng và hoạch định các chính sách, giải pháp đặc thù của các vùng trọng điểm và vùng dân tộc.
 
 Hoàn chỉnh và ban hành Thông tư liên tịch của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chúc của hệ thống cơ quan công tác dân tộc ở địa phương.
 
 Xây dựng các Đề án, chính sách trình các cấp có thẩm quyền trong năm 2009:
 
 - Xây dựng Nghị định về công tác Dân tộc.
 - Xây dựng Đề án Xây dựng bộ dữ liệu cơ sở về các dân tộc thiểu số Việt Nam.
 - Xây dựng Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số đến năm 2010 và 2020.
 
 - Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tiêu biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc năm 2010.
 
 - Xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất và an ninh xã hội cho đồng bào vùng dân tộc miền núi do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.
 
 - Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chính sách, chương trình, dự án được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.
 
 - Ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2008-2011 của Uỷ ban Dân tộc.
 
 - Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội.
 
 - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thức hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại vùng dân tộc.
 
 - Thực hiện công tác đối ngoại, ưu tiên các hoạt động quan hệ quốc tế với các nước láng giềng và khu vực, phối họp quản lý địa bàn biên giới, ngăn chặn sự tác động của bọn phản động từ nước ngoài. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối ngoại chủ động tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, chính sách dân tộc, dân chủ, nhân quyền tới các quốc gia và các tổ chức quốc tế; tuyên truyền, vận động thu hút sự tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đối với phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
 
 - Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệrn, chống lãng phí, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của Uỷ ban.
 
 Đối với công tác dân tộc ở địa phương:
 
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân các huyện nhanh chóng kiện toàn và củng cố bộ máy tổ chức làm công tác dân tộc có đủ năng lực và trình độ đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc để làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc.
 
 - Các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi, ưu tiên cho các vùng đặc biệt khó khăn; công khai, minh bạch và thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở trong việc triển khai, giám sát thực hiện chính sách.
 
 - Tổ chức triển khai thực hiện việc giao kế hoạch, nguồn vốn chương trình, dự án, chính sách dân tộc ngay từ đầu năm, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ và đẩy mạnh phân cấp quản lý các chương trình, dự án, chính sách dân tộc cho cơ sở, nhất là việc giao xã làm chủ đầu tư các dự án trên địa bàn và đầu tư theo đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung đã được phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách từ cơ sở.
 
 - Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ trực tiếp làm công tác dân tộc ở địa phương; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ trong cơ quan làm công tác dân tộc.
 
 - Các địa phương cần tăng cường thực hiện thông tin về các vấn đề dân tộc và quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc theo chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất đảm bảo về thời gian, nâng cao chất lượng của nội dung báo cáo để có cơ sở giúp công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp có hiệu quả, sát thực, đồng thời là cơ sở để xây dựng sửa đổi, bổ sung chính sách dân tộc.
 
 - Các cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành theo dõi, tổng hợp tình hình vùng dân tộc về kinh tế, đời sống văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, chú trọng đến vùng sâu vùng xa và biên giới... báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Dân tộc; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đoàn thể tích cực đi công tác cơ sở để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, tìm hiểu điều kiện thực tế của đồng bào các dân tộc, qua đó tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có những giải pháp, cơ chế phù hợp trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án ở vùng dân tộc đạt hiệu quả cao; phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến dân tộc, công tác dân tộc ngay từ cơ sở.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,912,989


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs