Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/05/2005
Bám sát thực tiễn nhiều đặc thù - Tập trung nâng cao tính lý luận và tổng kết kinh nghiệm, mô hình, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc vào cuộc sống


Nguyễn Phương Thảo

 

Tạp chí Dân tộc là Tạp chí lý luận của công tác dân tộc, là diễn đàn trao đổi, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong thực hiện đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh... ở vùng dân tộc và miền núi. Trong năm 2004 - năm tiếp tục quán triệt, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về công tác dân tộc, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, chương trình hành động của các Bộ, ngành các địa phương nhằm đưa Nghị quyết vào vùng dân tộc và miền núi địa bàn nhiều đặc thù và khó khăn nhất của cả nước, làm cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện, đi lên. Đối tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ từ cấp xã trở lên. Yêu cầu trên đòi hỏi các bài viết trên Tạp chí phải bám sát thực tiễn, nâng cao tính lý luận và chất lượng tổng kết kinh nghiệm, mô hình tiêu biểu, thiết thực góp phần vào kết quả  thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc. Do vậy, yêu cầu cụ thể trên các chuyên mục:

-Trên chuyên mục “Nghiên cứu - Trao đổi” thường xuyên có những bài mang tính nghiên cứu, tập trung vào những vấn đề được Nghị quyết Đại hội Đảng IX và nhất là Nghị quyết Trung ương 7 về công tác dân tộc đề ra, đó là: “Thực hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”, mà cụ thể là: Thực hiện công bằng xã hội giữa các dân tộc, giữa miền núi và  miền xuôi; Đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc và miền núi; tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở vùng dân tộc và miền núi; phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; chống kỳ thị, chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc... đi sâu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, những nội dung cơ bản cùng những giải pháp thực hiện. Đồng thời tiếp tục làm rõ tính chất đặc trưng mang tính lý luận của công tác dân tộc theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tập trung phân tích, làm rõ tính chiến lược, cơ bản lâu dài và tính cấp bách hiện nay của vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới. Và, như Nghị quyết Trung ương 7 về công tác dân tộc đã chỉ ra đó là phải “xem việc quán triệt và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương”.

Cùng những bài viết trên là các bài phản ánh có tính chất trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện và kết quả thực hiện công tác dân tộc của các Bộ, Ban, ngành, các địa phương, nhất là tại các tỉnh dân tộc và miền núi, đi sâu vào những cách làm mới, có hiệu quả cùng những bài học kinh nghiệm được đúc kết.

Những bài viết trên, địa chỉ Tạp chí hướng tới là các nhà khoa học, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu ở các Học viện, Trường Đại học, các Viện chuyên ngành; các cán bộ lãnh đạo ở các Bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác của các đồng chí. Và, để có những bài viết sâu sắc, thiết thực, chắc chắn là cần có những trao đổi thật cụ thể, những “tiểu hội thảo” sâu và kỹ hơn.

- Chuyên mục “Thực tiễn - kinh nghiệm - mô hình” bao gồm: thực tiễn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho vùng dân tộc và miền núi trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; những kinh nghiệm, mô hình tiêu biểu được khẳng định trong quá trình thực hiện cần được nhân rộng. Trong đó có cả những “Gương sáng giữa cộng đồng” - những người tốt việc tốt trong đồng bào các dân tộc thiểu số; những bất cập cần xem xét, những thực tiễn đã và đang đặt ra đòi phải sửa đổi, phải ban hành ngay những chính sách đáp ứng. Ví như: bảo tồn bản sắc và những di sản văn hoá trước nguy cơ mất văn hoá truyền thống của một số dân tộc. (Không chỉ với những dân tộc hiện đặc biệt khó khăn mà cả những dân tộc có trình độ phát triển cao). Bảo tồn, phát triển dân số với những dân tộc hiện có số dân dưới một nghìn người, như 4 dân tộc: Brâu: 350, Ơ đu: 370, Pu Péo: 900 và Rơ măm: 418. Hay đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học cho 10 dân tộc hiện chưa có cán bộ có trình độ Đại học và 5 dân tộc chưa có cán bộ có trình độ Trung học chuyên nghiệp. Rồi chính sách khuyến khích đầu tư vào vùng dân tộc miền núi, bảo trợ quá trình chuyển giao kỹ thuật canh tác, công nghệ bảo quản tiên tiến cho đồng bào để tạo sự phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội...

Đây là mảng lớn, hết sức phong phú. Phong phú bởi bình diện phản ánh đó là các mặt của đời sống xã hội vùng dân tộc và miền núi. Phong phú bởi tính đặc thù, đặc thù của vùng miền, của dân tộc, của phong tục tập quán và của cả những phức tạp bởi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đối với vùng “phên dâu” có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của cả nước.

Những bài viết phản ánh thực tiễn, kinh nghiệm, mô hình hẳn phải từ thực tiễn quản lý, theo dõi, chỉ đạo hết sức sát sao của cơ quan quản lý hoạch định chính sách, của những cán bộ quản lý gắn bó với quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Và phải từ các cơ quan làm công tác dân tộc miền núi ở các địa phương. Chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí chuyên viên của Vụ Chính sách dân tộc (UBDT), các cơ quan đảm trách công tác dân tộc ở các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, của các cán bộ cơ sở - những nhà thực tiễn hết lòng vì đồng bào, vì sự đi lên của vùng dân tộc và miền núi.

Để đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, địa bàn trọng điểm và những vấn đề nổi lên trong thực tiễn công tác dân tộc và trong thực hiện chính sách dân tộc, thời gian qua Tạp chí đã chọn những nội dung, những vấn đề thiết thực để mở diễn đàn trao đổi. Các diễn đàn: Vấn đề chiến lược trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn vùng dân tộc miền núi; Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường dân tộc miền núi và gần đây là Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi, đã nhận được bài viết của nhiều đồng chí lãnh đạo ở Trung ương và địa phương, của những cán bộ ở một số viện nghiên cứu chuyên ngành. Các bài viết đã góp phần làm rõ nội dung, bước đi, cách làm, cùng cả những bất cập đặt ra trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi... Nội dung của những diễn đàn trên là những vấn đề hết sức cơ bản đang giành được sự quan tâm của nhiều đồng chí cán bộ chủ trì các tỉnh, huyện dân tộc miền núi. Chúng tôi rất mong trong năm 2004 này, Tạp chí tiếp tục nhận được nhiều bài viết tham góp vào những vấn đề trên.

- Các chuyên mục: “Văn hoá- xã hội”, “Từ trong lịch sử”, “Nhìn ra nước ngoài”, “Pháp luật và đời sống”, “ý kiến địa phương”... đã làm cho nội dung của Tạp chí cập nhật và nhân văn hơn.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khoá IX về một số chủ trương chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 9 của Đảng phần nói về những tồn tại, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết của nửa đầu nhiệm kỳ, viết: “Còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết như thiếu việc làm, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân ở một số vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; các gia đình nghèo gặp nhiều khó khăn về chữa bệnh và học hành; chất lượng giáo dục thấp; tệ nạn xã hội đặc biệt là ma tuý, mãi dâm, lây nhiễm HIV/AIDS và tình trạng phạm tội chưa ngăn chặn có hiệu quả...”

Chúng tôi mong nhận được những bài viết đi sâu phân tích, làm rõ những bức xúc về văn hoá xã hội ở vùng dân tộc và miền núi; những mô hình, kinh nghiệm, giải pháp đẩy mạnh sự nghiệp xoá đói giảm nghèo, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn; xây dựng nếp sống văn hoá, lối sống bao dung, giàu lòng nhân ái vốn có trong đồng bào các dân tộc thiểu số và những mô hình, kinh nghiệm trong xoá bỏ cây thuốc phiện, phòng chống các tệ nạn xã hội nhất là nghiện hút thuốc phiện ma tuý rất tiềm ẩn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Những kinh nghiệm quản lý, vận hành xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của cha ông trong lịch sử, cùng những bài học thành công và chưa thành công trong tổ chức, quản lý công tác dân tộc, trong đầu tư phát triển vùng dân tộc miền núi của các quốc gia trên thế giới nhất là ở các nước trong khu vực cũng được Tạp chí trân trọng bởi tính thiết thực của nó.

Là cơ quan lý luận của Uỷ ban Dân tộc, Tạp chí Dân tộc lấy nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban Dân tộc làm tôn chỉ mục đích. “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài đồng thời cũng là vấn đề cấp bách”, hết sức nhạy cảm. Viết về vấn đề chiến lược, cấp bách ấy thật không dễ. Và, để có được những bài viết phản ánh kịp thời kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho vùng dân tộc và miền núi cùng những kinh nghiệm, mô hình tiêu biểu để nhân rộng lại càng mất công mất sức, đòi người viết không chỉ có “tài” mà còn phải có “tâm”. Tâm, ấy là tấm lòng luôn trăn trở day dứt trước những thiếu khó trong cuộc sống thường nhật của đồng bào; day dứt, trăn trở trước những bất cập của những chính sách. Cái tâm ấy còn ở sự đồng cảm, chia sẻ với Tạp chí Dân tộc, một Tạp chí bao cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong một cơ chế hoạt. Hơn ai hết, chúng tôi vô cùng trân trọng tấm lòng cùng sự đồng cảm, sẻ chia của các đồng chí. Chúng tôi rất mong trong năm 2004 này và các năm tiếp theo sự cộng tác của các cộng tác viên với Tạp chí thường xuyên, hiệu quả. Và theo thời gian, đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí Dân tộc ngày càng đông đảo và gắn bó.  

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,917,643


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs