Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Kết quả chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2013

 06/12/2012
Ngày 03/12/2012, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 104/BC-UBDT về kết quả chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2013.

Kết quả chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc năm 2012

Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Ủy ban Dân tộc đã tham gia góp ý và lấy ý kiến tham gia các Ban Đảng, một số Bộ, ngành, các địa phương vùng dân tộc và miền núi, các Vụ, đơn vị , cá nhân cơ quan Ủy ban Dân tộc và tiến hành kiểm điểm, hoàn thành kiểm điểm Nghị quyết theo đúng nguyên tắc và quy định của Đảng.

Năm 2012, Ban Cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động kịp thời giải quyết  nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn, nhất là việc rà soát chính sách, sửa đổi, xây dựng chính sách, tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011 - 2016, những vấn đề nổi cộm ở một số vùng dân tộc và miền núi... vì vậy nhiều nhiệm vụ tiến độ hoàn thành nhanh hơn so với năm 2011. Các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi được triển khai kịp thời. Các chính sách dân tộc tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được tăng cường hơn; kịp thời nắm tình hình và phối hợp giải quyết, ngăn chặn có hiệu quả một số vụ việc nổi cộm, phức tạp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến cơ bản, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên. Bộ máy cơ quan công tác dân tộc tiếp tục được kiện toàn phù hợp hơn. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, biên giới cơ bản ổn định, an ninh chính trị - xã hội được giữ vững.

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tập trung, năm 2012 Ủy ban Dân tộc đã cơ bản hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện có hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, việc xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm, chất lượng chưa cao, hầu hết các đề án chưa được phê duyệt. Trong quá trình xây dựng chính sách phải lấy ý kiến tham gia của một số Bộ, ngành, song sự phối hợp chưa chặt chẽ, nhất là ý kiến của Ủy ban chưa được các Bộ, ngành tổng hợp tiếp thu đầy đủ; một số Bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Việc triển khai chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa kịp thời. Một số cơ quan công tác dân tộc địa phương còn thiếu chủ động ở một số lĩnh vực và ở từng thời điểm nhất định nắm vấn đề dân tộc, chưa kịp thời báo cáo, phản ánh xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc về những vướng mắc, khó khăn, những vấn đề phát sinh mới nổi cộm trong vùng dân tộc và miền núi. Chế độ thông tin, báo cáo thực hiện chưa tốt, nắm tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi có việc thiếu kịp thời.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2013

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết, kết luận Hội nghi Trung ương Đảng (khóa XI). Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Công tác dân tộc và Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 03/11/2009; Chiến lược công tác dân tộc; Nghị quyết số 539/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Kiện toàn hoàn chỉnh bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo Nghị định số 84/2012/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện và cán bộ theo dõi công tác dân tộc ở cấp xã.

Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2011 - 2016. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hiện hành nhằm đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa ĐBKK. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách, đặc biệt là Chiến lược công tác dân tộc.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách dân tộc ở các cấp, nhất là cơ sở. Tiếp tục đổi mới phong cách, phương thức làm việc theo hướng linh hoạt, hiệu quả, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình công tác, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ đề ra, các công việc được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của nước ngoài cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực cơ quan làm công tác dân tộc.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua khen thưởng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, để kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Thủy Vân

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng tại cuộc họp ngày 23 tháng 11 năm 2012: Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dứt điểm mọi nhiệm vụ năm 2012 (12/2012)
 •  
 • Nhiệm kỳ 2011 - 2016: Kiện toàn đội ngũ cán bộ công tác dân tộc, bố trí đúng người, đúng việc và phấn đấu đảm bảo tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số. (11/2012)
 •  
 • Chương trình công tác thanh tra năm 2013 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc (11/2012)
 •  
 • Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban nổi bật trong tuần từ 04/11/2012 đến 09/11/2012 (11/2012)
 •  
 • Tình hình vùng dân tộc và công tác chỉ đạo điều hành tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2012 của Ủy ban Dân tộc (11/2012)
 •  
 • Kết luận của Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp ngày 31/10/2012 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc (11/2012)
 •  
 • Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban nổi bật trong tuần từ 29/10/2012 đến 02/11/2012 (11/2012)
 •  
 • Kết luận của đồng chí Giàng Seo Phử, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp ngày 26/10/2012 (11/2012)
 •  
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đề nghị Chính phủ Ai Len tiếp tục tài trợ Chương trình 135 giai đoạn III (10/2012)
 •  
 • Tiếp tục đầu tư thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 (10/2012)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,184,202


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.3 secs