Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) ở Lào Cai: Phát huy nguồn lực của dân vào công tác xây dựng Đảng

 10/05/2012

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Lào Cai đã có nhiều chương trình, hoạt động rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Báo Dân tộc và Phát triển có cuộc trao đổi với Đ/c Sùng Chúng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về vấn đề này.

Xin Đ/c cho biết mục tiêu và phương châm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 của Tỉnh ủy Lào Cai?
 
 Ông Sùng Chúng: Đảng bộ tỉnh Lào Cai xác định rõ việc thực hiện Nghị quyết TW 4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2012. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 03 về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
 
 Quá trình triển khai Kế hoạch 03 bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở để công tác kiểm điểm tạo nề nếp làm việc nghiêm túc, khách quan, không lợi dụng phê bình để đả kích, nói xấu, hạ uy tín của nhau. Cùng với đó là ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
 
 Các cấp ủy phải chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm đạt kết quả thực chất; tránh việc lợi dụng thực hiện để "đấu đá", trù dập, vu cáo lẫn nhau. Phương châm cơ bản trong công tác kiểm điểm là phát huy dân chủ trong Đảng, người đứng đầu phải gương mẫu, phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình đúng đắn.
 
 Đ/c đánh giá thế nào về chất lượng cán bộ, đảng viên, cũng như việc sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Lào Cai hiện nay?
 
 Đ/c Sùng Chúng: Đảng bộ tỉnh Lào Cai có hơn 32.160 đảng viên, 27.288 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, cán bộ người dân tộc thiểu số có hơn 7.000 người (chiếm gần 27%); cán bộ nữ có gần 16.000 người (chiếm trên 57%).
 
 Về cơ bản, cán bộ, đảng viên của tỉnh được bố trí công tác đúng chuyên môn đào tạo, phát huy được năng lực, sở trường. Trong những năm qua, Lào Cai thực hiện luân chuyển hàng ngàn lượt cán bộ từ tỉnh xuống huyện, từ huyện xuống xã. Đây là điều kiện tốt để cán bộ được bồi dưỡng về nghiệp vụ và rèn luyện, thử thách, phấn đấu vươn lên trong công tác. Thông qua thực tiễn công tác, những cán bộ có triển vọng phát triển sẽ đưa vào quy hoạch, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm yêu cầu trước mắt và lâu dài.
 
 Để khắc phục tính hình thức, Lào Cai đã có giải pháp như thế nào, thưa Đ/c?
 
 Đ/c Sùng Chúng: Sau khi cá nhân và tập thể cán bộ tự phê bình và phê bình, Lào Cai sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm rồi mới đề bạt, bổ nhiệm hoặc bình xét cán bộ. Năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức của cán bộ là cơ sở bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt và thực hiện chính sách khác đối với cán bộ, công chức trong những năm tiếp theo.
 
 Lào Cai luôn xem xét kỹ hoàn cảnh, điều kiện công tác cụ thể của từng công chức, viên chức, đánh giá hiệu quả hoàn thành chức trách cá nhân và đóng góp của cá nhân vào sự lãnh đạo của tập thể cấp ủy, lãnh đạo chính quyền. Đánh giá công chức, viên chức cũng đòi hỏi phải phát huy những mặt tốt, tích cực, đồng thời chỉ ra những yếu kém, hạn chế để cán bộ có phương hướng phấn đấu vươn lên.
 
 Trong quá trình đánh giá, cũng cần khắc phục tư tưởng bè phái, ê kíp, thiên vị hoặc tư tưởng trung bình chủ nghĩa, tâm lý yên vị của không ít cán bộ, nhất là những người không còn tuổi phát triển hoặc không giữ cương vị chủ chốt.
 
 Theo Đ/c, Lào Cai phải làm gì để phát huy tốt nguồn lực của dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh?
 
 Đ/c Sùng Chúng: Điều này được thể hiện rõ qua việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra 7 chương trình công tác trọng tâm và các đề án cụ thể. Đề án về “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng, giai đoạn 2011 - 2015” đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm:
 
 Thứ nhất, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của dân, bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đường lối của địa phương đều được thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân, có sự tham gia xây dựng của nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng.
 
 Thứ hai, chính quyền các cấp phải đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân lên trên hết, đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân, năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của nhân dân. Có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp.
 
 Thứ ba, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, thực hiện phương châm gần dân, hiểu dân, nắm chắc tình hình nhân dân, dành nhiều thời gian tiếp xúc với nhân dân; lắng nghe, tập hợp các ý kiến và nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung chủ trương, chính sách cho phù hợp.
 
 Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Chú ý đến đội ngũ già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong dòng tộc, trong cộng đồng xã hội. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng, chú trọng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất thanh niên, phụ nữ, DTTS.
 
 Thứ năm, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao nhận thức cho cán bộ trong hệ thống chính trị và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra các công trình, dự án được triển khai ở cơ sở.
 
 Thứ sáu, quan tâm mở rộng mặt trận tập hợp quần chúng đối với các tôn giáo, các dân tộc, phát triển đoàn viên, hội viên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cuộc vận động cải tạo xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây chia rẽ giữa các dân tộc, làm mất ổn định chính trị và chống phá cách mạng.
 
 Là một tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vậy công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở Lào Cai đã và đang được triển khai như thế nào, thưa Đ/c?

 Đ/c Sùng Chúng: Dân số Lào Cai có trên 60 vạn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 64%. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng bộ tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm, tập trung vào phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào DTTS.
 
 Các đảng bộ huyện, thành phố đều quan tâm chỉ đạo phát triển đảng viên mới là người dân tộc thiểu số bằng nhiều cách làm cụ thể như: Cử đảng viên về thành lập các chi bộ ở thôn, bản chưa có chi bộ hoặc còn ít đảng viên để phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng; phương hướng kết nạp đảng viên tập trung vào những quần chúng ưu tú trẻ tuổi, phụ nữ, người dân tộc thiểu số; đặc biệt coi trọng công tác kết nạp đảng viên ở những thôn bản vùng cao có ít đảng viên; đối với những thôn, bản thuộc xã vùng 3 có vận dụng tiêu chuẩn về trình độ giáo dục phổ thông, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số chỉ cần tốt nghiệp tiểu học trở lên.
 
 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ tỉnh Lào Cai kết nạp được 2.407 đảng viên mới, trong đó đảng viên là người DTTS có 784 người, đạt 32,5%.
 
 Cảm ơn đồng chí!

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Xây dựng chính sách dân tộc trong giai đoạn mới: Cần nhìn nhận một cách đa chiều, đa lĩnh vực (05/2012)
 •  
 • “Đồng bào mình còn nghèo, còn khổ thì mình còn phải đi thôi…” (05/2012)
 •  
 • Sóc Trăng: Hiệu quả của những nguồn vốn hỗ trợ vùng DTTS (05/2012)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,851,243


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs