Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Vấn đề dân tộc và tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên

 16/08/2011
Dân tộc và tôn giáo là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm luôn được các thế lực thù địch khai thác, lợi dụng trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng Việt Nam. Với địa bàn Tây Nguyên, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xem đây là những “ngòi nổ” để kích động tư tưởng ly khai, tự trị trong âm mưu thành lập một “Nhà nước Đề ga độc lập” ở Tây Nguyên.

Từ năm 2000 đến nay, bọn phản động FULRO và các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, tăng cường tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết Kinh- Thượng, đoàn kết lương - giáo, kích động đồng bào các dân tộc biểu tình gây ra các sự kiện tháng 2 năm 200 1 và tháng 4 năm 2004 trên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên.

Về phương thức: Chúng thường xuyên sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại di động, intemet, các trang Web để liên lạc, chỉ đạo trực tiếp, tuyên truyền tác động. Các đài phát thanh của các tổ chức phản động từ nước ngoài liên tục phát sóng các chương trình tiếng Việt, tiếng dân tộc lôi kéo, kích động đồng bào, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Các thế lực thù địch đưa ra các nghị quyết xuyên tạc “Vấn đề người Thượng”, làm cho nhiều nước hiểu sai tình hình Tây Nguyên.

Về nội dung tuyên truyền: Chúng triệt để lợi dụng và xoáy sâu vào vấn đề dân tộc, tôn giáo; tăng cường tuyên truyền chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, vu cáo chính quyền đàn áp, phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số và những người theo tôn giáo, đàn áp tôn giáo và tịch thu nhà thờ, coi thường phong tục, tập quán của đồng bào. Đặc biệt nguy hiểm, chúng truyền bá tư tưởng kỳ thị, chia rẽ dân tộc, kích động tư tưởng ly khai với ý đồ thành lập một “Nhà nước Đề ga độc lập” ở Tây Nguyên.
Về đối tượng tuyên truyền: Chúng lấy số FULRO cũ ở bên trong, số cầm đầu cốt cán trong “Tin lành Đề ga” làm nòng cốt, từ đó tuyên truyền, tác động, lôi kéo một bộ phận đồng bào người dân tộc thiểu số, chú trọng vào số tín đồ đồng bào dân tộc theo đạo Tin lành. Đáng chú ý, chúng chỉ đạo phải tập trung tác động, lôi kéo cho được một số trí thức, cán bộ cơ sở và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, tán phát tài liệu từ bên ngoài đưa vào.

Về thủ đoạn: Các thế lực phản động triệt để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc chính sách, chủ trương phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Đảng, Nhà nước dành cho khu vực Tây Nguyên.

Bọn phản động FULRO luôn tuyên truyền “Tin lành Đề ga” là quốc đạo của “Nhà nước Đề ga độc lập”; chủ trương phát triển “Tin lành Đề ga” rộng khắp ở các địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lợi dụng các buổi sinh hoạt đạo để tuyên truyền hoạt động FULRO. Để lôi kéo và nắm giữ tín đồ, ngoài việc khống chế tại chỗ, chúng thường sử dụng những lợi ích vật chất nhằm dụ dỗ, khống chế thân nhân bên trong không được quay lại Tin lành Việt Nam (miền Nam); nếu ai bỏ “Tin lành Đề ga” thì sẽ không được nhận tiền gỉn về. Chúng tìm cách tiếp cận, tác động, lôi kéo số mục sư, truyền đạo Tin lành thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) ủng hộ chủ trương đòi tách Tin lành người Thượng ra khỏi Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) để thành lập “Tin lành Đề ga” là tổ chức Tin lành của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chúng cũng triệt để lợi dụng sự chênh lệch về kinh tế, xã hội; sự khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo giữa các dân tộc; những vấn đề do lịch sử để lại để tuyên truyền chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, tự trị.

Thực tiễn cho thấy, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên là một quá trình lâu dài, gay go, phức tạp, quyết liệt diễn ra trên tất cả các lĩnh vực: tư tưởng, chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại. Trong cuộc đấu tranh này, cần chú ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật, giúp đồng bào hiểu rõ tính chất đúng đắn trong mỗi chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.

Có một thực tế đáng suy nghĩ là, mặc dù Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nhưng đồng bào coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà nước. Trong khi đó, bọn phản động lại tuyên truyền gạo trợ cấp, cứu đói của Nhà nước là “gạo của Chúa”, “điện, đường là của Chúa” mang đến cho đồng bào.

Nhiều đồng bào dân tộc thiểu số chưa biết hoặc nhận thức còn mơ hồ về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chính sách về đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo. Một bộ phận đồng bào chưa nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá thâm độc, xảo quyệt của kẻ thù; về các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các phần tử FULRO; về bản chất phản động của tổ chức Đề ga.

Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, có nguyên nhân công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới trên địa bàn Tây Nguyên còn hạn chế, thiếu hiệu quả. Nội dung tuyên truyền chưa sát thực tế, chưa phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng tôn giáo. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền chủ yếu nói theo sách vỡ, đường lối chung, chưa am hiểu tiếng nói, phong tục, tập quán đồng bào, do đó chưa chuyển tải hết được tính đúng đắn, ưu việt trong các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; về chủ trương đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Tây Nguyên. Trong khi đó, các thế lực thù địch biết cách khai thác các đặc điểm lịch sử, tập quán, tâm lý, tín ngưỡng và những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào đề tuyên truyền, kích động, lôi kéo, nhất là với tầng lớp thanh thiếu niên. Điều này cho thấy, trong một thời gian khá dài, chúng ta đã để lộ những “khoảng trống” về văn hoá tinh thần, tư tưởng trong một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tầng lớp thanh, thiếu niên khiến cho kẻ địch triệt để lợi dụng và thực hiện ý đồ của chúng.

Thứ hai, tăng cường tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Công tác tuyên truyền về chính sách tín ngưỡng, tôn giáo còn thiếu hiệu quả nên nhận thức của đồng bào chưa phân biệt được đạo Tin lành chính thống với tổ chức “Tin lành Đề ga”. Nhiều tín đồ cho rằng theo “Tin lành Đề ga” là theo Chúa nên dễ dàng bị các đối tượng cầm đầu, cất cán “Tin lành Đề ga” tuyên truyền, lôi kéo tham gia. Một bộ phận đồng bào dân tộc bị tuyên truyền, lôi kéo vẫn còn ngộ nhận “Tin lành Đề ga” là của riêng người dân tộc Tây Nguyên; ảo tưởng về cái gọi là “Nhà nước Đề ga”; cho rằng có “Nhà nước Đề ga” vẫn hơn.

Thực trạng trên đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nhận rõ bản chất phản động của FULRO và “Tin lành Đề ga” để đồng bào tự giác không tin, không nghe theo. Cần tăng cường tuyên truyền để đồng bào có nhận thức đúng đắn, phân biệt rõ giữa Tin lành Việt Nam (miền Nam) với “Tin lành Đề ga”, giữa nhu cầu tín ngưỡng thuần tuý và hoạt động truyền đạo bình thường với những hoạt động truyền đạo trái phép, núp bóng truyền đạo nhằm mục đích chính trị, giữa những tín đồ chân chính với những kẻ lợi dụng Tin lành để hoạt động chính trị. Phải giúp đồng bào thấy rõ thực chất “Tin lành Đề ga” và “Nhà nước Đề ga” là một tổ chức phản động nhằm thực hiện âm mưu phá hoại khối đoàn kết thống nhất ở Tây Nguyên, tách Tây Nguyên ra khỏi Tổ quốc Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở Tây Nguyên.

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 01/2005/CT-TTg, ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Về một số công tác đối với đạo Tin lành”, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Tây Nguyên đã từng bước đưa sinh hoạt của đạo Tin lành vào quản lý bằng pháp luật, góp phần làm thất bại âm mưu tuyên truyền, xuyên tạc, lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch. Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục xoá bỏ tư tưởng dân tộc hẹp hòi, kỳ thị dân tộc, tư tưởng ly khai, tự trị còn tồn tại trong một bộ phận đồng bào cần xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các hoạt động nhen nhóm hình thành các tổ chức “Tin lành Đề ga”. Các cơ quan, ban ngành cần chủ động tổ chức và tạo mọi điều kiện để các đoàn ngoại giao, phóng viên nước ngoài đến làm việc, gặp gỡ các chức sắc, tín đồ để họ có thông tin chính xác, khách quan về chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

Thứ ba, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các đơn vị, tổ chức trên địa bàn kiên quyết đấu tranh xoá bỏ tư tưởng ly khai, tự trị; xoá bỏ cơ sở xã hội của bọn phản động FULRO; đập tan âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch; đánh sập uy thế của cái gọi là “Nhà nước Đề ga độc lập”.
Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc phải được gắn liền với cuộc đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động. Các cấp uỷ đảng, chính quyền phải gắn xoá bỏ “Tin lành Đề ga” với việc đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO; kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp giữa công tác tổ chức giáo dục, thuyết phục, công tác tuyên truyền vận động với đấu tranh trấn áp để thu hẹp dần phạm vi ảnh hưởng của “Tin lành Đề ga”. Yêu cầu đặt ra là xây dựng khu vực Tây Nguyên đủ “sức miễn dịch” với mọi tác động từ bên ngoài, có “sự đề kháng” cao trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nhiê các thế lực thù địch, phản động.

Để chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân. tộc thiểu số; đặc biệt cần chỉ đạo hoàn thành cơ bản việc giải quyết đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn theo Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ.

Với những đặc điểm về lịch sử, điều kiện tự nhiên, dân tộc, dân cư, văn hoá, xã hội, sự chống phá nhiều mặt của các thế lực thù địch, vấn đề xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ở Tây Nguyên có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Thực tiễn cho thấy, phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng thế trận quốc phòng, thế trận an ninh vững mạnh từ các buôn làng là kinh nghiệm và bài học quan trọng để xây dựng thế trận “quốc phòng toàn dân” gắn với “thế trận lòng dân” trên địa bàn Tây Nguyên. “Thế trận lòng dân” ở Tây Nguyên phải được xây dựng trên nền tảng kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cách mạng của đồng bào các dân tộc thiểu số, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ; tính hiệu quả của việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Những thành quả về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết, hình thành thế trận quốc phòng toàn dân gắn với “thế trận lòng dân” trên địa bàn Tây Nguyên là vũ khí hiệu quả nhất trong cuộc đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chống những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

ThS.Lê Nhị Hoà

[ Quay lại ]
Các tin khác

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,901,297


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs