Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 23/05/2011
Một số vấn đề trong việc cải thiện sinh kế phù hợp với văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số


Sinh kế trong điều kiện kinh tế thị trường tác động mạnh mẽ đến văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với phát triển. Đời sống văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải có hệ thống giải pháp mang tính chất đồng bộ và toàn diện về kinh tế, xã hội, văn hoá.

Từ những đặc điểm và loại hình sinh kế của đồng bào các dân tộc thiểu số rất phong phú qua nghiên cứu, chúng tôi xin nêu một số vấn đề nhằm khắc phục những tồn tại, giải quyết những vấn đề cấp bách về ăn, ở, phong tục, tập quán, ổn định dân cư, phát triển kinh tế, văn hoá, con người và nguồn lực vùng đồng bào các dân tộc thiểu số như sau:

1. Thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số:

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng chỉ rõ: “Thực hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, giữ gìn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các dân tộc thiểu số, chống kỳ thị chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc”. Trong chiến lược phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước có những chính sách đặc biệt để phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo hướng sản xuất hàng hóa với một số nội dung cụ thể:

- Thâm canh trên diện tích gieo trồng lương thực bằng tiến bộ kỹ thuật như gieo trồng giống mới, tăng vụ…

- Nghiên cứu mở rộng vùng trồng cây hàng hóa thích hợp với từng tiểu vùng như vùng trồng thảo quả, vùng trồng chè, trồng cây ăn quả, trồng rừng nguyên liệu giấy, trồng dược liệu.

- Khôi phục và phát triển một số nghề thủ công truyền thống, hướng tới việc sản xuất hàng xuất khẩu, hàng lưu niệm phục vụ du lịch (nhất là nghề sản xuất thổ cẩm). Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, gieo trồng và chăn nuôi các loại cây con có thế mạnh… Phát triển sản xuất hàng hoá không chỉ nhằm nâng cao đời sống vật chất của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hoá. Tổ chức sản xuất theo cơ chế thị trường, gieo trồng giống cây mới… đòi hỏi các biện pháp kỹ thuật mới. Do đó tạo ra nhu cầu dùng chữ, nâng cao dân trí, góp phần xóa bỏ tận gốc nạn mù chữ, bỏ học.

- Mở các hội chợ làng nghề vùng dân tộc thiểu số để quảng bá rộng rãi hình ảnh và sản phẩm hàng hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Từ đó, kết nối và khai thông đường đi và điểm đến cho hàng hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm mở rộng sản xuất và giới thiệu được những giá trị văn hoá qua các sản phẩm hàng hóa với dấu ấn tộc người đặc sắc.

2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh:

Theo V.I.Lê-nin thì chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế, cho nên việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị để tạo dựng sinh kế phát triển bền vững. Mục tiêu trước mắt là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để đồng bào nhận thức rạch ròi cái phải, cái trái, đâu là phi nghĩa lừa gạt, đâu là sự quan tâm của Nhà nước, từ đó thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính quyền từ thôn bản, các đoàn thể quần chúng vững mạnh. Có kế hoạch và chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số để đảm nhiệm có hiệu quả công tác từ thôn bản trở lên. Thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ, tăng cường những cán bộ có năng lực về vùng cao công tác. Chính quyền mạnh, cán bộ thôn bản mạnh sẽ củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, là bức rào vững chắc, chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” phá hoại về tư tưởng văn hoá của địch.

3. Đẩy mạnh công tác giáo dục xoá mù chữ cho đồng bào các dân tộc thiểu số:

Để vấn đề sinh kế của đồng bào vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam phát triển bền vững gắn với bảo tồn được các giá trị văn hoá truyền thống thì việc nâng cao dân trí là một đòi hỏi cấp bách. Vì vậy, công tác giáo dục trở thành nhiệm vụ hết sức quan trọng, là giải pháp cơ bản. Thực hiện vấn đề này gặp không ít khó khăn, trước mắt phải tạo được nhu cầu học tập trong đồng bào, xóa bỏ suy nghĩ “không làm thì đói, không học không sao” còn tồn tại khá phổ biến trong các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, cần phải huy động được 100% trẻ em đến tuổi đi học, tích cực thực hiện xóa mù chữ, xây dựng trường lớp khang trang, xóa bỏ trường lớp tạm. áp dụng nhiều hình thức học tập: tập trung, bán trú, đặc biệt nên áp dụng phương pháp song ngữ (Tiếng Việt và ngôn ngữ tộc người), đào tạo giáo viên có địa chỉ là con em đồng bào dân tộc thiểu số trở về thôn bản nơi mình sinh ra để dạy học. Hàng năm, tiến hành nhiều đợt tuyên truyền ánh sáng văn hoá về các thôn, bản để thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ. Nhà nước và các địa phương cần có chính sách cụ thể ưu tiên phát triển giáo dục ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tổ chức tốt đời sống văn hoá cơ sở:

Đổi mới phương thức xây dựng đời sống văn hoá ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, coi trọng vấn đề khơi nguồn văn hoá dân gian phát triển kết hợp với việc phổ biến các loại hình văn hoá chuyên nghiệp và thông tin đại chúng. Thực hiện sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số phải biết kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế, ổn định dân cư, nâng cao dân trí đi đôi với việc phát huy những di sản văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đẩy mạnh giao lưu tiếp thu giá trị văn hoá tiến bộ và tiếp thu tinh hoa văn hoá của các dân tộc khác trong nước và thế giới để không ngừng làm giàu thêm vốn văn hoá của mỗi dân tộc.

Khuyến khích tạo điều kiện để đồng bào tổ chức hoạt động văn hoá lành mạnh trong các khu dân cư như: tổ chức lễ hội, hoạt động văn hoá văn nghệ, xây dựng các đội văn hoá văn nghệ ở xã hoặc thôn bản của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm hiện thực hóa, làm sống động một bước việc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào. Khơi nguồn, tạo điều kiện cho văn hoá dân gian phát triển, hỗ trợ cho đồng bào phát triển các nghề thủ công truyền thống như: rèn, đúc, trồng lanh, nuôi tằm, dệt vải, làm các mặt hàng thổ cẩm, mỹ nghệ…

Sinh kế bền vững luôn luôn gắn với tính cộng đồng cao và tinh thần dân tộc, do đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư là một trong những yếu tố cần phải được coi trọng. Để thực hiện có kết quả, cần xây dựng các tiêu chí gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá phù hợp với phong tục tập quán và yêu cầu xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Xây dựng quy ước, hương ước thôn bản phù hợp với phong tục, tập quán và yêu cầu xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Phát huy vai trò của già làng, trưởng họ, trưởng bản. Làm tốt công tác tuyên truyền để đồng bào thực hiện tốt những quy định của Nhà nước về việc cưới, việc tang, lễ hội…

5. Đáp ứng nhu cầu phát triển văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số:

Một trong những yêu cầu sinh kế bền vững gắn với bảo tồn văn hoá truyền thống vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam là phải hướng vào việc đáp ứng nhu cầu phát triển văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự tiếp nhận thành tựu khoa học kỹ thuật phát triển, các phương tiện nghe nhìn ngày càng phổ cập đến quảng đại quần chúng. Tuy nhiên, hiệu quả của việc đưa phương tiện thông tin đại chúng về vùng đồng bào các dân tộc thiểu số chưa cao. Các chương trình truyền thông bằng tiếng dân tộc còn nghèo nàn, thiếu sự hấp dẫn và chưa tải được hơi thở cuộc sống của đồng bào, chưa thỏa mãn được nhu cầu nhận thức và giải trí của đồng bào.

Để sinh kế vùng đồng bào các dân tộc thiểu số vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển văn hoá, vừa đáp ứng được nhu cầu kinh tế, thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần ngày càng cao của đồng bào, Nhà nước cần có chính sách đầu tư thỏa đáng, xây dựng các chương trình về công tác thông tin tuyên truyền, sản xuất các ấn phẩm văn hoá, các chương trình phát thanh, truyền hình bằng ngôn ngữ mỗi tộc người ở Việt Nam. Chú ý mở các cuộc liên hoan, sáng tác văn học nghệ thuật, những bài dân ca, bài hát đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tại chỗ của đồng bào. Tổ chức tốt đời sống văn hoá cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ và tiếp nhận tinh hoa văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

TS. Lò Giàng Páo

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,277,941


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs