Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Nâng tính thiết thực hiệu quả và chất lượng tuyên truyền trên Tạp chí Dân tộc

 28/03/2011

Năm 2010, cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, chuyên viên, biên tập viên, phóng viên, người lao động của Tạp chí là sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc, sự phối hợp, giúp đỡ, động viên của các vụ, đơn vị, của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên và đặc biệt là sự cộng tác thường xuyên hết sức hiệu quả của đội ngũ cộng tác viên, Tạp chí Dân tộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Lãnh đạo Uỷ ban giao.

Hoạt động của Tạp chí đã bám sát các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành mà tiểu biểu là Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất; Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng…; các ngày kỉ niệm lớn: 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… và quá trình thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc, miền núi; chú trọng tổng kết thực tiễn, chọn giới thiệu những “Kinh nghiệm - Mô hình” tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở các địa phương. Với Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, đã tập trung làm rõ những đóng góp hết sức to lớn của đồng bào các dân tộc, của địa bàn dân tộc, miền núi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, khẳng định vị trí chiến lược của công tác dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trước đây cũng như hiện nay.

Đối với Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chuyên mục “Những ý kiến với Đảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn mới” đã tiếp nhận và đăng nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các nhà khoa học, các cán bộ lãnh đạo, quản lí ở Trung ương và địa phương, của bạn đọc về công tác dân tộc và chính sách dân tộc gửi đến Đảng…

Kết quả trên cùng thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua và trong xây dựng cơ quan vững mạnh, năm 2010, Tạp chí Dân tộc đã là “Tập thể lao động tiêu biểu xuất sắc” được nhận Cờ thi đua của Uỷ ban.

Năm 2011-năm cùng toàn Đảng, toàn dân tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), để những chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, về đại đoàn kết dân tộc và nguyên tắc “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”, cùng quyết tâm đầu tư phát triển nhanh, bền vững kinh tế-xã hội vùng dân tộc, miền núi trong Nghị quyết của Đại hội XI của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, với đồng bào các dân tộc và hiện hữu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, chúng tôi rất mong nhận được những bài viết đi sâu vào những vấn đề nêu trên của các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu ở các trường Đại học, các Học viện chuyên ngành, của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý trên lĩnh vực công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương để Chuyên mục “Đưa nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống” trên Tạp chí có tính thiết thực, dành được sự tin cậy của bạn đọc, nhất là với đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc trong cả nước.

Với công tác dân tộc, năm 2011 có vị trí hết sức đặc biệt. Đó là năm triển khai tinh thần và nhiệm vụ của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, được thể hiện sâu sắc trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thực hiện Nghị định của Chính phủ về Công tác dân tộc, được ban hành ngày 14/1/2011, có hiệu lực từ ngày 4/3/2011. Với nội dung hết sức cơ bản, toàn diện; trách nhiệm trong tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, các địa phương đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc được phân định cụ thể. Một trong hững nguyên tắc cơ bản được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khoá IX về công tác dân tộc đề ra, đó là: “Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị” đã được cụ thể hoá.

Song có một thực tế là, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về công tác dân tộc đã ban hành cách nay gần 10 năm; Chính sách, chương trình, dự án của Nhà nước đầu tư phát triển các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội quốc phòng, an ninh… ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã ban hành nhiều (từ năm 2000 đến nay tổng cộng hơn 70 chính sách), kết quả thu được là to lớn nhưng xét về hiệu quả còn thấp, đang bất cập, chưa tương xứng với sự đầu tư của Nhà nước. Vùng dân tộc, miền núi hiện đang là địa bàn khó khăn nhất. Đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đất nước càng phát triển thì giãn cách, độ chênh lệch về mức sống của người dân tộc thiểu số với đa số; trình độ phát triển giữa các vùng, các dân tộc ngày càng lớn, đang mâu thuẫn và là cản trở không nhỏ của quyết tâm thực hiện nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” của Đảng và Nhà nước; đang được các thế lực thù địch lợi dụng trong âm mưu “Diễn biến hoà bình”, chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội ở vùng dân tộc, miền núi.

Chúng tôi rất mong nhận được những bài viết thể hiện sự quan tâm của các đồng chí trước thực tế nêu trên. Bởi, việc tổng kết thực tiễn, tìm nêu được những “Kinh nghiệm - Mô hình” tiêu biểu trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc và chỉ ra những bất cập của công tác dân tộc và chính sách dân tộc để có những bổ sung, sửa đổi kịp thời là mảng nội dung hết sức quan trọng trên Tạp chí Dân tộc, nó thiết thực góp phần vào kết quả thực hiện công tác dân tộc ở Trung ương và các địa phương.

Trọng tâm tuyên truyền thứ 3 trên Tạp chí Dân tộc trong năm 2011 là Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 – 3/5/2011), 65 năm Bác Hồ gửi thư đến Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâyku (19/4/1946-19/4/2011).

Sắc lệnh về tổ chức Bộ Nội vụ trong đó có Nha Dân tộc thiểu số; nhiệm vụ của Nha Dân tộc thiểu số được ghi trong Sắc lệnh cùng những lời căn dậy của Bác Hồ về tình thương yêu giữa các dân tộc, về đoàn kết dân tộc, về trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của cơ quan công tác dân tộc đối với đồng bào các dân tộc trong thư của Bác gửi đến Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâycu dù cách nay đã 65 năm vẫn tươi mới và sâu sắc.

Thật cần những bài viết đi sâu nghiên cứu làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với địa bàn dân tộc, miền núi, cùng tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số, để làm theo Bác, từ đó góp phần thực hiện có kết quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc của cơ quan công tác dân tộctừ Trung ương đến các địa phương.

Nguyễn Phương Thảo

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Cái lý của Rừng (03/2011)
 •  
 • Bí ẩn núi Kon Chiêng (03/2011)
 •  
 • Lễ cúng Yang Koi của người Mạ (03/2011)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 59,911,986


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs