Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh Phú Yên

 25/03/2011
Năm 2010, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Phú Yên thu được nhiều kết quả quan trọng. Diện mạo các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc được cải thiện và nâng lên từng bước. Trong thành tích chung của tỉnh, có vai trò đóng góp của Ban Dân tộc.

Ban đã tham mưu kịp thời cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh lập danh sách và đề xuất chính sách đãi ngộ đối với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 6/2008/CT-TTg ngày 01/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2015-2020; Rà soát xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trên địa bàn các huyện; Điều chỉnh bổ sung đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, theo công văn số 777/UBDT-CSDT, ngày 6/10/2010 của Uỷ ban Dân tộc.

Trong năm 2010, tỉnh Phú Yên đã chi hơn 10 tỷ đồng để triển khai thực hiện Quyết định 102/TTg về hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn; Quyết định 112/TTg về hỗ trợ vệ sinh môi trường cho hộ đồng bào nghèo dân tộc thiểu số và hỗ trợ cho học sinh con hộ nghèo dân tộc thiểu số năm học 2009 - 2010. Về tổ chức bộ máy, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Uỷ ban Nhân dân tỉnh xây dựng Đề án thành lập Phòng Dân tộc cấp huyện theo tinh thần Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 18 khóa V đã quyết định thông qua. Bên cạnh đó, đã tiến hành công tác đấu tranh phòng chống ma tuý tại các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Triển khai kế hoạch thực hiện tốt dự án đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ xã thôn và cộng đồng dân cư.

Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II: năm 2010, trên địa bàn tỉnh có 10 xã đặc biệt khó khăn và 31 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II được thụ hưởng đầu tư, trong đó có 3 buôn mới được bổ sung. Với nguồn vốn đầu tư: 30.788,33 triệu đồng. Kinh phí năm 2009 chuyển sang: 1.937,38 triệu đồng. Đến nay, giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 100% so với kế hoạch. Các địa phương đã chủ động tổ chức điều tra, rà soát nhu cầu hộ dân cần đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng kế hoạch cho các nội dung như: Hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất; mua sắm thiết bị máy móc nông cụ sản xuất... Hàng trăm lượt cán bộ được đào tạo, giới thiệu các chính sách của Trung ương và địa phương thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ trong việc lựa chọn công trình đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất; công tác giám sát ở cơ sở, kỹ thuật chăm sóc cây trồng; nghiệp vụ đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản… góp phần cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất và cuộc sống của nhân dân các huyện miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua tổng kết Chương trình 135 và các chính sách dân tộc giai đoạn II (2006-2010) ở cấp huyện, theo đánh giá của các địa phương, đây là các chương trình, chính sách đầu tư rất thiết thực, có hiệu quả, được đầu tư cho từng hộ dân, mỗi hợp phần đều có tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng, cung cấp những hiểu biết quan trọng để nâng cao trình độ sản xuất, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, miễn giảm học phí, kết cấu hạ tầng được tăng cường.

Một kết quả nổi bật của Phú Yên trong thực hiện Chính sách Định canh định cư theo Quyết định 33/TTg, đó là công tác định canh, định cư. Năm 2010, 3 huyện miền núi được bố trí nguồn vốn: 9.493 triệu đồng đầu tư cho 9 dự án định canh định cư. Các huyện đã tập trung thi công các công trình chuyển tiếp năm 2009 như công trình mặt bằng bố trí dân cư, giao thông, công trình nước tự chảy. Tổ chức cuộc họp dân lập danh sách hộ định canh, định cư bàn biện pháp di dời và quy hoạch chỗ ở cho các dự án xen ghép. Kết quả đã hỗ trợ định canh, định cư cho 246 hộ. Chính sách cho vay vốn sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 32/2008/QĐ-TTg và Quyết định 126/2008/QĐ-TTg đã được các huyện triển khai tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, mua cây giống. Năm 2010, các Ban quản lý Chương trình 134, 135 các huyện phối hợp với Ngân hành Chính sách xã hội triển khai cho vay vốn hộ có mã số nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch được giao. Theo số liệu báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng số hộ đã được vay vốn là 1.445 hộ, với tổng số vốn cho vay gần 7 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định 975 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên đã cấp đầy đủ 21 loại báo, tạp chí theo quy định đến các đối tượng thụ hưởng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đúng định kỳ, đúng đối tượng, đủ số lượng giúp cho đồng bào miền núi, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận với những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, nâng cao hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào.

Thực hiện Chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 139/QĐ TTg: Tổng số thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho nhân dân ở 10 xã đặc biệt khó khăn là 26.074 thẻ. Ban Dân tộc tỉnh đang đề nghị cấp 12.086 thẻ bảo hiểm y tế bổ sung năm 2010-2011 cho người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Luật Bảo hiểm y tế.

Năm 2010, công tác dân tộc ở Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện, hàng trăm hộ nghèo có nhà ở mới, công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng đường giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế , đã được đầu tư cải thiện rõ rệt, tập quán sản xuất từng bước thay đổi, theo hướng sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Từ những kết quả đã đạt được, trong năm 2011, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai thực hiện chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011- 2015, định hướng 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Triển khai thực hiện các đề án đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Trung ương sau khi được phê duyệt về những chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: Chính sách phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011-2015 và 2020; Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; Chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Chính sách định canh định cư, Chương trình Trung tâm cụm xã…

Để hoàn thành những nhiệm vụ này, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở. Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Phối hợp đôn đốc các huyện miền núi khẩn trương thành lập Phòng Dân tộc cấp huyện để đủ điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ đủ năng lực để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phương Liên

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Một số nghi lễ độc đáo của người Mảng (03/2011)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,454,622


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs