Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Tập trung đầu tư phát triển nhanh bền vững miền núi dân tộc

 28/03/2011

Làm đường vào xã đặc biệt khó khăn

Nước ta có 54 dân tộc cùng chung sống, trong đó có dân tộc Kinh là dân tộc đa số (chiếm khoảng 85,7% dân số cả nước) và 53 dân tộc thiểu số (chiếm khoảng 14,3% dân số cả nước). Trình độ phát triển của các tộc người và giữa các vùng miền không đồng đều, có nhiều nguyên nhân: Do điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, sự ảnh hưởng của thiên tai, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, yếu tố lịch sử văn hóa truyền thống và sự năng động của các nhà lãnh đạo địa phương,...

Ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình chia cắt, dân trí thấp, trong sản xuất kinh doanh của đồng bào còn mang nặng tính tự cấp, tự túc, ít có sự giao lưu, trao đổi hàng hóa nên điều kiện hoà nhập còn nhiều khó khăn. Hiện nay, khi nền kinh tế của đất nước đã vượt qua khó khăn, giữ được mức tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân nhìn chung được cải thiện rõ rệt so với trước đây. Theo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thì “Qui mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 tính theo giá thực tế ước đạt 106 tỷ USD gấp 2 lần so với năm 2005; Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1200 USD”. Nhưng giá trị sản phẩm thặng dư do xã hội làm ra đang tập trung chủ yếu ở các thành phố, trung tâm công nghiệp và các tỉnh ven biển nên mức sống, mức tiêu dùng và các tiện nghi sinh hoạt cùng với các hưởng thụ văn hóa đang có sự khác biệt rất lớn giữa đô thị, đồng bằng với miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tế trên cũng được nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đó là: “Trình độ phát triển giữa các vùng cách biệt lớn và có xu hướng mở rộng. Đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, xoá đói giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tái nghèo cao. Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo còn khá lớn và ngày càng doãng ra”. Những con số về thu nhập bình quân đầu người ở các địa phương đã minh chứng: Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 2500 USD, thành phố Hà Nội: 1700 USD, tỉnh Bắc Kạn hơn 400 USD, Sơn La hơn 500 USD… Trong danh sách 62 huyện nghèo nhất trên cả nước đều ở địa bàn miền núi dân tộc. Số huyện nghèo tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Tây Bắc. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện này đều từ 40 đến 50% trở lên.

Thực trạng phát triển không đều dẫn đến khoảng cách ngày càng lớn về trình độ phát triển kinh tế-xã hội giữa các vùng, miền; mức sống của người dân giữa các dân tộc ở nước ta “ngày càng doãng ra”, đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải có sự quan tâm đặc biệt với những giải pháp đủ mạnh và những chính sách thật cơ bản để giải quyết kịp thời những vấn đề “nóng”, thiết yếu ở vùng dân tộc, miền núi nhất là trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Đó là nghèo đói, thất học, thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước cho sinh hoạt và sản xuất của người dân… đồng thời đảm bảo cho sự ổn định và phát triển nhanh, toàn diện bền vững để miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nhập vào sự phát triển chung của đất nước.

Để quyết tâm chính trị trên được thực hiện, việc đầu tiên là phải tạo cho được sự thống nhất trong nhận thức của các cấp, các ngành từ Trung ương đến các địa phương về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, đã được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về công tác dân tộc chỉ ra, đó là: “Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị”. Trong dòng chảy sôi động của cơ chế thị trường, cuốn hướng mọi đối tượng vào hoạt động kinh tế vẫn phải thấy “vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài đồng thời cũng là vấn đề cấp bách của cách mạng nước ta”; thấy sự ổn định, phát triển ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trực tiếp tác động, chi phối đến sự ổn định về chính trị của đất nước cũng như sự phát triển về kinh tế, văn hoá, xã hội ở các địa phương; thấy thực trạng kinh tế-xã hội thấp kém ở vùng dân tộc và miền núi-địa bàn căn cứ cách mạng, kháng chiến trước đây, vùng “phên dậu” của đất nước hiện nay cùng những hạn chế, yếu kém, những tiêu cực trong thực hiện chính sách dân tộc ở các địa phương đang được các thế lực thù địch triệt để khai thác, lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chia rẽ đoàn kết các dân tộc, gây mất ổn định chính trị.

Phải thấy rõ thực trạng, tiềm năng, thế mạnh của địa bàn dân tộc, miền núi cùng vai trò to lớn của đồng bào các dân tộc, trong lịch sử cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Những năm tháng đất nước chịu sự đô hộ của thực dân xâm lược, đồng bào các dân tộc thiểu số đã anh dũng đứng lên kháng chiến. Vùng căn cứ địa Việt Bắc là cái nôi, là đại bản doanh của cách mạng, của các cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược. Hiện nay, trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước cần nhận thức sâu sắc, phát huy đầy đủ vị trí, vai trò cùng tiềm năng, thế mạnh của miền núi vùng dân tộc thiểu số. Tài nguyên thiên nhiên tập trung ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số phải được khai thác sử dụng hiệu quả phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Bao đời nay miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải hứng chịu cảnh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống đường giao thông liên thôn trong bản chưa được đầu tư xây dựng đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sản xuất, giao lưu hàng hoá của người dân; khiến cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều thiếu khổ, khó có cơ hội để phát triển. Thực tế trên ở miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số phải được các cấp, các ngành và đồng bào cả nước thấy rõ, từ đó có những chia sẻ và đầu tư phát triển phù hợp. Để nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” được thực hiện. Khoảng cách phát triển về kinh tế-xã hội giữa các vùng miền và sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ các phúc lợi xã hội giữa các dân tộc được rút ngắn-nhân tố cơ bản quyết định sức mạnh và sự bền chặt trường tồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần có nguồn lực kinh tế, tài chính mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo và hệ thống những cơ chế, chính sách với vai trò “bà đỡ” tạo môi trường và động lực cho phát triển. Tuy vậy, các yếu tố trên ở miền núi vùng dân tộc thiểu số đều bất cập, chưa phù hợp với thực tế, chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh vốn có. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng kém phát triển kéo dài, chậm được khắc phục; làm cho mâu thuẫn trong phát triển ngày càng lớn và phức tạp. Mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”. Mục tiêu đó cùng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh biên giới và toàn vẹn lãnh thổ không cho phép để tình trạng kém phát triển ở miền núi vùng sâu, vùng xa, biên giới vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tồn tại kéo dài.

Địa bàn dân tộc, miền núi có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và môi trường sinh thái; đồng bào các dân tộc thiểu số là một bộ phận hợp thành động lực của cách mạng. Đồng bào các dân tộc đã và mãi là những người trực tiếp giữ vững biên cương và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, tập trung đầu tư để phát triển nhanh, bền vững kinh tế-xã hội ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số-địa bàn xung yếu hiện khó khăn nhất của cả nước là một tất yếu khách quan cần được cụ thể trong Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, 5 năm và nhất là trong Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 của đất nước để thực hiện.

Giàng Seo Phử
Uỷ viên Trung ương Đảng
bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng với quyết sách phát triển nền kinh tế kháng chiến (03/2011)
 •  
 • Hội nghị công bố và giới thiệu Nghị định về công tác dân tộc (03/2011)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,217,266


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs