Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 11/10/2010
Thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 02/8/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu và thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Tổ chức bộ máy của Ban đã được kiện toàn với 4 phòng: Văn phòng, Thanh tra, phòng Nghiệp vụ 1 và phòng Nghiệp vụ 2. Trong hai năm qua kể từ khi thành lập với sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Uỷ ban Dân tộc, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, sự phối hợp của các cấp, các ngành.

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố tiến hành khảo sát thành phần, số lượng, nguồn gốc lịch sử người dân tộc thiểu số trên toàn địa bàn thành phố; Tham mưu thực hiện Chương trình 134/TTg, Chương trình 135/TTg, chương trình xoá đói giảm nghèo... cùng với nhiều chương trình dự án của các Bộ, ngành về chính sách phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chính sách ưu đãi già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng… Những chính sách đúng đắn, kịp thời nêu trên cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực cố gắng của đồng bào đã tạo nên bước chuyển biến cơ bản trong phát triển kinh tế-xã hội và làm thay đổi từng bước diện mạo ở vùng miền núi của thành phố.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi còn chậm phát triển, khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa vùng đồng bào dân tộc miền núi và vùng đồng bằng vẫn còn cách xa, cơ sở hạ tầng còn thiếu. Công tác xóa đói, giảm nghèo tuy đã đạt được kết quả nhất định nhưng chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (16%) có nơi còn trên 30%. Trong 14 xã dân tộc miền núi có 4 xã thuộc khu vực I, 8 xã khu vực II thuộc vùng khó khăn cần đầu tư, có 1 xã thuộc khu vực III và 5 thôn đặc biệt khó khăn. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế. Các thiết chế văn hóa chưa đủ điều kiện phục vụ đời sống sinh hoạt cộng đồng, một số những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan chưa được bài trừ. Bản sắc văn hóa của các dân tộc, tiếng nói, chữ viết, trang phục và các lễ hội truyền thống đang bị mai một.

Những hạn chế trên là do điều kiện tự nhiên, đồng bào dân tộc miền núi thường ở vùng sâu vùng xa, ít có cơ hội tiếp cận thông tin và giao lưu văn hóa. Kinh tế chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp, tự cấp, tự túc, trình độ tổ chức sản xuất và kỹ năng lao động của đồng bào dân tộc thiểu số còn lạc hậu, sản xuất chưa gắn với thị trường, chất lượng sản phẩm thấp, tiêu thụ khó khăn. Điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, nguồn nước không đủ cho sinh hoạt và canh tác.

Bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và một bộ phận cán bộ đảng viên về công tác dân tộc, chính sách dân tộc chưa toàn diện, sâu sắc, chưa thật sự chủ động, năng động trong công tác chỉ đạo, chưa mạnh dạn tìm tòi, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn đặc biệt là thu hút đầu tư, khai thác nguồn lực của địa phương. Một bộ phận nhân dân tính tự lực, tự cường chưa cao, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý ở một số cơ sở có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ. Công tác đào tạo bồi dưỡng nhất là nguồn nhân lực tại chỗ và việc thực hiện chính sách dân tộc miền núi còn bất cập, chậm cụ thể hóa, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều địa phương còn lúng túng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chưa tìm ra hướng đi phù hợp với tiềm năng và điều kiện sẵn có. Vì vậy, việc tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc ở một số địa phương còn hạn chế.

Thủ đô Hà Nội đang cùng với cả nước trên con đường thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong đó đặt ra những vấn đề về nội dung cũng như yêu cầu mới của công tác dân tộc, đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt công tác tham mưu để Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc nhằm mục tiêu: Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi; gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số một cách bền vững, rút ngắn khoảng cách giữa các dân tộc và các vùng trong Thành phố. Để thực hiện được nhiệm vụ trên đòi sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ Đô trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố trên cơ sở quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả.

Nghị quyết Hội nghị lần 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX) về công tác dân tộc, thực hiện tốt chính sách dân tộc, gắn tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân và giải quyết các vấn đề xã hội; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, từng vùng dân tộc. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí đầu tư của Trung ương và Thành phố. Xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện của Hà Nội. Rà soát và ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc Thủ đô. Phát huy tính tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… đảm bảo đầu tư có trọng điểm, đồng bộ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt Chương trình 134, Chương trình 135 giai đoạn II.

Về kinh tế-xã hội, ưu tiên đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi, trước hết tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông, thủy lợi, áp dụng những tiến bộ khoa học-kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng năng suất, chế biến nông, lâm sản. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái: Phát triển du lịch, dịch vụ, trồng cây thuốc nam, cây chè, chăn nuôi bò sữa… tập trung xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của từng vùng.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt quan tâm chất lượng dạy và học ở trường dân tộc nội trú và các trường, lớp học bán trú tại các xã vùng III; đầu tư xây dựng trường Phổ thông trung học phía Tây Ba Vì. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và chất lượng. Đa dạng hóa, phát triển nhanh các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề ở vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu tiên học sinh là con em người dân tộc thiểu số đủ điều kiện đưa đi đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại tuyến y tế cơ sở. Xây dựng thêm phòng khám Đa khoa khu vực, bệnh viện Đa khoa miền núi phía Tây Ba Vì, đầu tư trang thiết bị y tế và nâng cấp tủ thuốc. Thực hiện tốt chính sách luân phiên, tăng cường đội ngũ y tế về thôn bản.

Tăng cường các hoạt động văn hóa thông tin hướng về cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chương trình phủ sóng phát thanh và truyền hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Khuyến khích sử dụng trang phục dân tộc, dạy và nói tiếng dân tộc thiểu số ngay trong gia đình, thôn, bản và tại các trường học. Phát triển du lịch Văn hoá-Lịch sử-Tâm linh, quy hoạch cụm di tích Đền Thượng - Đền Trung - Đền Hạ. Hàng năm, tổ chức ngày Hội văn hoá thể thao các dân tộc thiểu số miền núi.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Xây dựng chính sách ưu đãi nhằm thu hút cán bộ có tài năng trí tuệ về công tác tại các vùng khó khăn. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đặc biệt là ở cấp huyện và cơ sở. Thực hiện Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/2/2010 về thành lập phòng dân tộc tại các huyện dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở; tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân đối với các vấn đề về công tác dân tộc.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh với việc mở rộng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án tại vùng đồng bào dân tộc.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân tộc, miền núi. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; kiên quyết ngăn chặn các hoạt động của kẻ thù lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo gây mất ổn định xã hội và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Với tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển” dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, của thành phố và của các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc thiểu số Thành phố tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đoàn kết phấn đấu xây dựng Thủ Đô Hà Nội ngày càng văn minh và giàu đẹp.

Nguyễn Thị Ánh

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,259,163


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs