Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 01/06/2011
Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi của Thủ đô


Đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cùng học sinh trường Dân tộc nội trú Ba Vì trong ngày khai giảng.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc và chính sách đại đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong tiến trình cách mạng nước ta. Dựa trên những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê Nin về vấn đề dân tộc, đảng ta đã đề ra các chủ trương, chính sách dân tộc phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, với những quan điểm và nội dung cơ bản là: “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển”. Trải qua suốt quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đồng cam, cộng khổ, đoàn kết một lòng, phát huy sáng tạo, vượt qua những thử thách khó khăn tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn của cả dân tộc để đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Những năm qua, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không ngừng phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Thực hiện Nghị quyết 15/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, địa bàn hành chính Thủ đô Hà Nội được mở rộng. Đại gia đình các dân tộc thiểu số có mặt trên địa bàn Hà Nội từ trên 13 nghìn người đến nay đã có trên 58 nghìn người thuộc 33 dân tộc anh em có mặt ở cả 29 quận, huyện, thị xã.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác dân tộc, thành phố Hà Nội đã xác định việc thực hiện tốt chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, trong đó luôn quan tâm tới khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố đã phê duyệt nhiều chương trình, dự án đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tập trung ở vùng miền núi của Thành phố, nhất là đối với các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ đói nghèo cao, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 18/4/2003 về công tác dân tộc miền núi; Dự án quy hoạch kết cấu hạ tầng 10 xã dân tộc miền núi; Đề án quy hoạch cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2005-2010 với tổng số vốn 130 tỷ đồng; đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng 9 trạm biến áp với tổng dung lượng 1420 KVA; đầu tư xây dựng trường Phổ thông trung học Ba Vì và trường Dân tộc nội trú (Hà Tây cũ); triển khai thực hiện Chương trình 134 về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; Chương trình 135 giai đoạn II về phát triển kinh tế-xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006-2010, cùng với nhiều chương trình, dự án của các Bộ, ngành về chính sách phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trợ giá, trợ cước; chính sách ưu đãi già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, từng bước được quan tâm… Những chính sách đúng đắn, kịp thời trên, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự nỗ lực, cố gắng của đồng bào, đã tạo nên bước chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế-xã hội và làm thay đổi từng bước diện mạo ở vùng miền núi của Thành phố. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện về vật chất và tinh thần. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt ở tất cả các thôn, bản đều đã thành lập chi bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên được quan tâm củng cố và phát huy.

Những thành tựu quan trọng đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố thời gian qua là kết quả của sự phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, đồng bào và chiến sĩ Thủ đô, trong đó có sự đóng góp tích cực của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã chỉ rõ “vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong cách mạng nước ta”. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 đã đề ra phù hợp với điều kiện thực tế của Thủ đô Hà Nội mở rộng, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành thành phố cùng làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số. Khơi dậy tiềm năng, niềm tự hào, của mỗi người dân về Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hoà bình để mọi người cùng vào cuộc trong xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp, hiện đại.

Xây dựng, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, từng vùng dân tộc. Cùng với việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội đối với đồng bào dân tộc miền núi, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí đầu tư của Trung ương, Thành phố, cần xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện của Hà Nội. Rà soát và ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, gắn việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, với việc mở rộng và thực hiện tốt “quy chế dân chủ ở cơ sở”; khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, dự án tại vùng đồng bào dân tộc.

Trên cơ sở xác định rõ “Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị…”, các cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường hơn trong chỉ đạo công tác dân tộc theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc, kết luận tháng 3/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác dân tộc, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác dân tộc từ thành phố đến cơ sở. Cơ quan công tác dân tộc các cấp đề cao trách nhiệm làm tốt vai trò tham mưu giúp Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân sớm có Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội địa bàn miền núi, dân tộc giai đoạn 2010-2015, và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn thành phố. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch cụ thể để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố liên quan đến đồng bào dân tộc. Động viên các Già làng, Trưởng bản, các bậc cao niên, các nghệ nhân và toàn thể đồng bào các dân tộc Thủ đô giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hoá được vun đắp từ nhiều đời qua để cùng đoàn kết, tương trợ, giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình cho thế hệ mai sau. đồng thời, đóng góp sức người, sức của xây dựng đất nước và Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại góp phần tô đẹp truyền thống Thủ đô anh hùng, mừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Ngô Thị Doãn Thanh

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,300,996


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs