Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 26/07/2010
Chuyển biến về xoá đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Lâm Hà
Lâm Hà là một huyện của tỉnh Lâm Đồng, dân số toàn huyện là 135.000 người, với 23 dân tộc anh em, đông nhất là dân tộc Kơ Ho, Mạ…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ 5 nhiệm kỳ 2005-2010 xác định “Đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, đến năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo chung còn dưới 18%, đối với vùng đồng bào dân tộc còn dưới 40%”. Trên tinh thần đó, huyện đã chỉ đạo thành lập và kiện toàn Ban điều hành chương trình giảm nghèo - việc làm từ huyện đến cơ sở; 100% các xã, thị trấn có ban điều hành để tổ chức, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các dự án hỗ trợ người nghèo. Ban điều hành đã coi trọng việc điều tra, xác định đối tượng, nguyên nhân, lập danh sách quản lý, cấp sổ thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo; chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chương trình hỗ trợ cho người nghèo như: khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ về giáo dục, khám chữa bệnh, vay vốn sản xuất. Ngoài ra còn động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Nhờ vậy, số hộ nghèo qua 5 năm (2006-2010) trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể, từ 28,96% năm 2006 xuống còn 6,6% thời điểm 31/12/2009. Riêng xoá đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện cũng đạt được những kết quả tích cực; năm 2006 còn 3.230 hộ nghèo, chiếm 66,98%, đến năm 2010 còn 901 hộ, chiếm 14,1%; như vậy, trong 5 năm toàn huyện giảm gần 80% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong 5 năm qua, huyện đã tập trung dồn sức thực hiện 4 chương trình trọng điểm lớn. Đối với Chương trình 135, đã hỗ trợ vốn sản xuất giai đoạn (2006-2010) là 3.406 triệu đồng, đến nay đã giải ngân thanh toán 2.156 triệu đồng. Số vốn này được lập kế hoạch thực hiện cho từng năm, hướng vào hỗ trợ giống (bò đực giống), cây giống cà phê, phân bón cho 502 hộ dân tại xã Liên Hà, Phi Tô, Tân Thanh, Phúc Thọ, Mê Linh; hỗ trợ 29 dàn máy tưới cho 261 hộ dân tại các xã Liên Hà, Phi Tô, Tân Thanh, kinh phí 385 triệu đồng. Riêng năm 2010, huyện hỗ trợ vốn phát triển sản xuất 1.250 triệu đồng. Uỷ ban nhân dân huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư hiện đang triển khai lập dự án, dự kiến hỗ trợ phân bón và heo giống cho bà con.

Xây dựng cơ sở hạ tầng cũng là một nhiệm vụ quan trọng; tổng kế hoạch vốn được giao giai đoạn 2006-2009 là 8.783 triệu đồng, kế hoạch bố trí vốn năm 2010 là 4.400 triệu đồng. Năm 2007, đã thực hiện giải ngân thanh toán 650 triệu đồng, trong đó đầu tư xây dựng một hạng mục công trình sửa chữa cống hộp tại xã Liên Hà 148 triệu đồng, sửa chữa 4 phòng học mẫu giáo của xã Liên Hà 477 triệu đồng. Năm 2008, huyện tập trung chỉ đạo đầu tư sửa chữa đường giao thông nông thôn xã Liên Hà gồm 5 hạng mục 792 triệu đồng; xã Tân Thanh 2 hạng mục 1.370 triệu đồng; xã Phi Tô 3 hạng mục 1.500 triệu đồng; xã Mê Linh 3 hạng mục 450 triệu đồng; xã Phúc Thọ 3 hạng mục 559 triệu đồng và tiếp tục thực hiện giải ngân kinh phí trong năm 2010. Năm 2009, huyện tiếp tục đầu tư sửa chữa đường giao thông nông thôn xã Liên Hà 820,4 triệu đồng; xã Tân Thanh 1 hạng mục 761,4 triệu đồng; xã Phi Tô 3 hạng mục 791,3 triệu; xã Mê Linh 3 hạng mục 308 triệu đồng; xã Phúc Thọ 3 hạng mục 559 triệu đồng. Năm 2010, kế hoạch vốn được giao là 4.400 triệu đồng, phân bổ cho 16 hạng mục công trình, hiện đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 1 công trình, còn lại đang lập hồ sơ để tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với công tác hỗ trợ pháp lý và đào tạo cán bộ, trong 2009, huyện được giao 286 triệu đồng, thực hiện giải ngân thanh toán 150 triệu đồng, trong đó hỗ trợ pháp lý và đời sống là 19 triệu đồng; đào tạo, tập huấn cán bộ xã, thôn 131 triệu đồng. Nhờ đó mà trình độ kiến thức, phương pháp tổ chức của cán bộ từ xã đến thôn từng bước được nâng lên.

Chương trình 134 được người dân đồng tình ủng hộ vì đáp ứng nhu cầu bức thiết của đồng bào. Tổng kế hoạch vốn giai đoạn (2006-2010) được thực hiện 14.174 triệu đồng, trong đó hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số 741 căn, kinh phí 5.478 triệu đồng; khai hoang đất sản xuất với diện tích 89,2 ha, kinh phí 861 triệu đồng. Riêng chương trình nước sinh hoạt, huyện đã chỉ đạo đào được 950 giếng, với kinh phí 1.600 triệu đồng; xây dựng 8 trạm giếng khoan, kinh phí 3.035 triệu đồng. Hoàn chỉnh và mở rộng 6 hệ thống cung cấp nước giếng khoan, kinh phí 1.188 triệu đồng; ngoài ra còn nâng cấp 3 hệ thống cấp nước tự chảy, kinh phí 1.974 triệu đồng, góp phần nâng cao sức khoẻ cho nhân dân.

Chương trình định canh, định cư, di dân tự do được xác định là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của huyện. Tổng dự toán phê duyệt cho chương trình năm 2006 là 56 triệu đồng, năm 2009 là 12.180 triệu đồng. Năm 2006, thực hiện 1 hạng mục công trình sửa chữa đường giao thông nông thôn 3 xã Phi Tô, kinh phí 56 triệu đồng; năm 2009 thực hiện 13 hạng mục công trình định canh, định cư, di dân tự do ở xã Tân Thanh, kinh phí 12.136 triệu đồng. Hiện nay các các công trình đã thực hiện xong, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, góp phần tháo gỡ những khó khăn để người dân yên tâm sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

Ngoài ra huyện còn quan tâm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục. Trong 5 năm đã cấp trên 220.000 thẻ Bảo hiểm Y tế cho các đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số, vùng III; cấp gần 40.000 thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó đã thực hiện hỗ trợ khám chữa bệnh cho 131.467 lượt trẻ em dưới 6 tuổi với số tiền 2.068 triệu đồng; khám chữa bệnh cho các đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số, vùng III là 155.661 lượt người, với số tiền 3.914, 6 triệu đồng.

Những thành tựu đã đạt được trong công tác xoá đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Hà là kết quả của việc tạo được sự thống nhất cao trong các cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể quần chúng về thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo trong nhân dân nói chung, trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Mặt khác, huyện đã đề ra mục tiêu, lộ trình, địa bàn ưu tiên đầu tư, biện pháp, phương thức tổ chức thực hiện sát đúng nhằm đưa chủ trương xoá đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đi vào cuộc sống. Đã lồng ghép các chương trình kinh tế-xã hội, xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông nông thôn, gắn với nâng cao dân trí, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ kiến thức các mặt cho cán bộ từ xã đến thôn, buôn. ở Lâm Hà, kinh tế-xã hội và văn hoá được coi là 3 trụ cột tác động biện chứng, tạo tiền đề cho nhau, giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thoát nghèo, tránh tái nghèo; đây cũng là phương thức xoá đói giảm nghèo bền vững và hiệu quả nhất cần được tham khảo nhân rộng. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm và coi trọng sự giám sát của nhân dân. Thực tế cho thấy, qua 5 năm thực hiện, đội ngũ cán bộ đảm trách tổ chức thực hiện các chương trình, dự án luôn tận tuỵ với công việc, liêm khiết, thực hiện tốt dân chủ, công khai nên được nhân dân đồng tình, tin yêu. Gắn với đó, huyện cũng chỉ đạo các đoàn thể, nhân dân phải có trách nhiệm cùng với chính quyền, chủ các dự án để giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả các chương trình, dự án, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội.

TS. Nguyễn Thế Tư

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,259,391


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs