Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 21/07/2011
Quan tâm phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số


Phát triển trồng dứa ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) góp phần cải thiện và nâng cao cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Công tác phát triển đảng viên có tầm quan trọng: củng cố đội ngũ của Đảng, tăng cường tính thống nhất và sức chiến đấu, mở rộng hoạt động và sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực trong tất cả các thành phần kinh tế, khu vực dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và trực tiếp quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng. Do vậy, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên, nhất là những địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, “chú trọng và tăng cường công tác phát triển đảng, sớm khắc phục tình trạng một số cơ sở, địa bàn chưa có đảng viên, tổ chức đảng”, “Đi đôi với củng cố, cần chú trọng hơn nữa công tác phát triển đảng, nhất là ở các vùng… dân tộc ít người.”

Hiện nay, số đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 11% tổng số đảng viên toàn Đảng. Năm 2005, số đảng viên kết nạp là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,8% số đảng viên mới kết nạp và giảm 0,34% so với năm 2004, đến năm 2008, tỷ lệ này đạt 12,46%, tăng 0,25%.

Có được kết quả trên là do các cấp uỷ đảng từ Trung ương đến cơ sở đã chú trọng đến công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tăng cường lực lượng nòng cốt, thực hiện chính sách dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước; tạo sự phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Tuy nhiên, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trong đồng bào dân tộc thiểu số so với số đảng viên mới kết nạp còn có sự chênh lệch lớn giữa các vùng. Cụ thể, tỷ lệ này ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng là 0,87%, vùng Đông Bắc bộ là 40,63%, vùng Tây Bắc bộ là 52,27%, vùng Bắc Trung bộ là 11,67%, vùng Duyên hải Nam Trung bộ là18,60%, vùng Tây Nguyên là 18,60%, vùng Đông Nam bộ là 2,36%, vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 3,90%. Trong đó, một số vùng tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng việc kết nạp đảng viên là người dân tộc rất hạn chế như Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc vận dụng tiêu chuẩn về học vấn đối với người vào Đảng chưa thật phù hợp với đặc điểm của đồng bào là người dân tộc, người có đạo. Tỷ lệ kết nạp so với số được bồi dưỡng chưa cao, có đảng bộ trong nhiều năm không phát triển được đảng viên.

Để thực hiện có hiệu qủa công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng tiến hành khảo sát số lượng, chất lượng quần chúng ưu tú để xây dựng kế hoạch về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên nói chung, chú trọng đối tượng người dân tộc thiểu số nói riêng.

Việc kết nạp vào Đảng những người có đủ tiêu chuẩn được quy định trong Điều lệ Đảng, đối với những quần chúng ưu tú là người có tín ngưỡng, tôn giáo không phải là vấn đề cá biệt, đặc biệt. Điều đó cho thấy, tín ngưỡng, tôn giáo không bắt buộc người có đạo xa lánh các tổ chức chính trị-xã hội cũng như cấm kỵ các tổ chức chính trị-xã hội thu hút đồng bào có đạo đủ tiêu chuẩn vào tổ chức.

Để kế hoạch phát triển Đảng viên đạt kết quả, cấp uỷ cơ sở cần phân công cấp uỷ viên hoặc những đảng viên chính thức có kinh nghiệm trong công tác đảng, am hiểu về dân tộc, có uy tín đối với đồng bào về sinh hoạt tại địa bàn để xây dựng nòng cốt.

Công tác dân tộc là một nội dung rất quan trọng trong công tác vận động quần chúng của Đảng. Công tác dân tộc, không chỉ riêng là công tác của Mặt trận Tổ quốc, càng không phải chỉ riêng là công tác của đội ngũ chuyên trách công tác dân tộc. Tính chiến lược của công tác dân tộc, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo phải có trách nhiệm chăm lo, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số, để giải quyết kịp thời đúng quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị ở cơ sở.

Các cấp uỷ đảng, trực tiếp là các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhất là ở những vùng có đông đồng bào dân tộc cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc thường xuyên nâng cao nhận thức về vấn đề này cho đội ngũ đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực học tập để nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức trong đó có kiến thức về dân tộc làm cơ sở cho việc tuyên truyền chính sách dân tộc của Đảng, giúp cho đồng bào nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện nghiêm các quy định về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu dân cư. Tôn trọng nhu cầu tinh thần của đồng bào dân tộc, người đảng viên cần phải gắn bó với quần chúng đề dìu dắt, giúp đỡ họ từng bước tiến bộ.

Cấp uỷ cấp trên cơ sở cần chỉ đạo các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với đối tượng là người dân tộc thiểu số như bố trí thời gian mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại cơ sở phù hợp đặc điểm với cảm tình đảng, hỗ trợ về kinh phí… coi đây là một giải pháp để tạo nguồn và nâng cao chất lượng nguồn kết nạp đảng viên.

Những nơi khó khăn về nguồn phát triển đảng viên vận dụng Quy định số 23-QĐ/TW để kết nạp những quần chúng có trình độ học vấn tối thiểu là tiểu học. Việc kết nạp quần chúng phải được tiến hành đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng; chú trọng việc phân công công tác để thử thách, rèn luyện, kết hợp với tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, tạo dư luận tốt cho đồng bào, ủng hộ quần chúng là cảm tình đảng. Sau khi được kết nạp, đảng viên phải có chương trình học tập nâng cao trình độ học vấn để đảm bảo đúng quy định của Đảng với sự giúp đỡ, kiểm tra của tổ chức cơ sở đảng. Về tổ chức, nên cơ cấu một số đảng viên là người dân tộc thiểu số vào các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở địa phương. Cần có những hướng dẫn cụ thể của Trung ương về chính sách đối với các trường hợp sinh con thứ 3.

Cấp uỷ cấp trên cơ sở cần có các nghị quyết chuyên đề về công tác dân tộc, các chương trình hoạt động phối hợp chung giữa các tổ chức chính trị-xã hội. Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp thường xuyên coi trọng xây dựng tốt mối quan hệ với các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá. Xây dựng, phát huy có hiệu quả vai trò của lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của mặt trận, tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nội dung cơ bản, thường xuyên, lâu dài, có ảnh hưởng tới sự lãnh đạo của Tổ chức cơ sở đảng và công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số để thấy rõ những thuận lợi khó khăn, vướng mắc, qua đó rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp có hiệu quả đúng hướng.

Ý kiến từ tổ chức Đảng ở cơ sở

Đồng chí Nguyễn Tấn Quốc - Bí thư Đảng uỷ xã Kon Gang, huyện Đắc Đoa (Gia Lai):

Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh và Trung ương có những định hướng và giải pháp chỉ đạo phù hợp cho công tác xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số. Trong đó cần có các giải pháp cụ thể, thiết thực mang hiệu quả lâu dài cho đối tượng hộ nghèo và cận nghèo. Thực hiện các chính sách đầu tư phù hợp về vốn và kỹ thuật sản xuất, quy hoạch và định hướng cây trồng vật nuôi, cùng các điều kiện phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Đảng Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ xã Hà Bầu, huyện Đắc Đoa (Gia Lai):

Những năm qua các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chống phá. Đảng bộ xã Hà Bầu cũng như cả hệ thống chính trị đã nỗ lực quyết tâm để giữ vững an ninh chính trị. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Đảng bộ cấp trên tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khoá IX) về công tác dân tộc và tôn giáo, Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo. Đồng thời thường xuyên duy trì công tác vận động quần chúng là đồng bào có đạo tích cực thực hiện sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bảo Trung

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 59,923,968


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs