Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 21/07/2011
Hội nghị: Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2010


Sáng ngày 30/6/2010, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban, các đồng chí thành viên Uỷ ban là Thứ trưởng các Bộ Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện một số Bộ là thành viên Uỷ ban và lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban. Đồng chí Giàng Seo Phử, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Báo cáo Sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2010 nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Lãnh đạo Uỷ ban đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, do đó 6 tháng đầu năm lĩnh vực công tác dân tộc đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, tạo sự nhận thức mới của các cấp, các ngành đối với công tác dân tộc và thực hiện Chính sách dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý, tổ chức thực hiện và xây dựng các Chương trình, Dự án, Chính sách dân tộc, góp phần ổn định, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi. Nhiều chương trình, dự án được đầu tư đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xoá đói giảm nghèo, cơ bản làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng dân tộc, đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện và nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo càng giảm dần, số hộ khá, giàu tăng lên, không còn hộ đói; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới luôn được chú trọng; công tác phát triển giáo dục vùng dân tộc, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, chính sách đền ơn, đáp nghĩa ngày càng được các địa phương quan tâm thực hiện.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban trong mọi lĩnh vực công tác tiếp tục có những đổi mới: các quy trình, thủ tục giải quyết công việc của Uỷ ban được thựchiện nhanh gọn; trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị được đề cao đúng mức, tạo sự chủ động và tinh thần trách nhiệm trước công việc; vai trò, trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong quá trình giải quyết công việc được xác định kịp thời, tốt hơn; việc đổi mới các cuộc họp, cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, góp phần thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, giảm bớt những vụ việc sự vụ; công tác kiểm tra, thanh tra và theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được quan tâm.

Đạt được kết quả trên là do sự phối hợp giữa Uỷ ban Dân tộc, các Bộ ngành Trung ương và chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ, toàn diện, sâu sát và hiệu quả hơn; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, cơ sở có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ Công tác Dân tộc trong 6 tháng đầu năm 2010 vẫn còn những hạn chế như: Một số đề án trình Thủ tướng Chính phủ triển khai xây dựng còn chậm; công tác phối kết hợp giữa Uỷ ban với các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc có lúc, có nơi còn thiếu đồng bộ và chưa thật hiệu quả như mong muốn; việc thực hiện chương trình công tác của Uỷ ban, nhất là xây dựng Nghị định về Công tác dân tộc và các đề án, chính sách được Chính phủ giao còn chậm tiến độ; Điều hành và quản lý các chương trình và dự án ở một số địa phương chưa thật sự phát huy được hiệu quả; Công tác tuyên truyền chủ trương; Chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân tộc ở một số địa phương vùng dân thiểu số, có lúc còn chậm, chưa đầy đủ…

Đề thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Giàng Seo Phử đã chỉ đạo một số giải pháp trọng tâm sau:

Các địa phương phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tập trung huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với xoá đói giảm nghèo và ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế, phát triển sản xuất cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Tăng cường phát triển giáo dục, nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc. Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương; Chú trọng dạy nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên; Đẩy mạnh công tác giải ngân và triển khai các chương trình, dự án theo đúng nội dung, đối tượng và mục tiêu đã được phê duyệt; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách đang triển khai trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi cho phù hợp với thực tế và cho giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện định canh định cư, rà soát lại đối tượng di dân, tổ chức sản xuất và ổn định đời sống cho dân ngay từ khi bước đầu định cư; giữ vững trật tự an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá cụ thể kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm và xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể từng tháng, từng quý cho từng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm để tổ chức tốt việc thực hiện.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt nội dung các Hội nghị giao ban, Sở kết để chỉ đạo kịp thời các chương trình, dự án, chính sách được giao; Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để cổ vũ, động viên các cá nhân, tập thể điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2010

1. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn: Nghị định về công tác Dân tộc, 10 Đề án trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, 2 đề án thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Dân tộc. Các Vụ đơn vị phải có kế hoạch cụ thể, tập trung nhân lực thực hiện và phải thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban về ‘tiến độ thực hiện. Ngoài các đề án trên, Vụ Chính sách dân tộc cần tập trung nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ xây dựng “Bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển” theo Văn bản số 3579/VPCP-ĐP ngày 28/5/2010.

2. Phối hợp với Bộ Nội vụ: Hoàn thiện, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thành lập và chức năng, nhiệm vụ cơ quan làm công tác dân tộc địa phương theo Nghị định 12/2010/NĐ-CP, ngày 26/02/2010 của Chính phủ.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng kết, sơ kết các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở cấp huyện, cấp tỉnh: Chương trình 135 giai đoạn II, Quyết định 134, Quyết định 32, Quyết định 33, Nghị quyết 30a... Xây dựng báo cáo tổng kết của Chính phủ đánh giá toàn diện việc thực hiện Chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2006-2010, trên cơ sở đó hoàn thành xây dựng, đề xuất ban hành các chính sách và chương trình, dự án theo hướng thu gọn đầu mối cho phù hợp với giai đoạn 2011-2015.

4. Chỉ đạo các Vụ, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ: Tiếp thu các ý kiến của đại biểu, các cấp, các ngành để hoàn thiện văn kiện và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ sau Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I. Trên cơ sở đó, tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các địa phương, báo chí thuộc Quyết định 975 tổ chức tuyên truyền phát huy kết quả của Đại hội, thi đua học tập các gương điển hình tiên tiến trong phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh chính trị, giáo dục…, xây dựng chương trình hành động để thực hiện nội dung Đại hội, nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

5. Tăng cường hơn việc đi cơ sở kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình, chính sách xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương vùng dân tộc và miền núi. Nắm chắc tình hình vùng dân tộc, kịp thời giải quyết những khó khăn bức xúc, nguyện vọng chính đáng của đồng bào, bảo đảm ổn định và tạo sự đồng thuận các dân tộc trong Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Phối hợp với các Bộ, ngành đôn đốc, kiểm tra, theo dõi các địa phương vùng dân tộc và miền núi nắm chắc tình hình thiên tai để chủ động chuẩn bị tốt phương án, biện pháp đối phó và giải pháp khắc phục thiên tai có thể xảy ra ở vùng dân tộc và miền núi.

6. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế: triển khai các chương trình hợp tác với Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, Thái Lan; chuẩn bị tốt việc tổ chức cuộc giao lưu giữa Đoàn Thanh niên các dân tộc Trung Quốc với Đoàn Thanh niên các dân tộc Việt Nam; chuẩn bị cho các chuyến công tác của Lãnh đạo Uỷ ban tại nước ngoài theo kế hoạch. Chuẩn bị tốt kế hoạch, nội dung để làm việc với Đoàn cao uỷ nhân quyền Liên Hợp quốc theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

7. Chỉ đạo công tác đánh giá, nhận xét cán bộ lãnh đạo, bổ sung quy hoạch cán bộ; bố trí sắp xếp bổ sung một bước cán bộ lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng và tương đương ở một số Vụ, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành.

8. Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của Uỷ ban Dân tộc năm 2010 để biểu dương thành quả chung phong trào thi đua của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

9. Tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch công tác dân tộc năm 2010 theo Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch vốn được phân bổ.

10. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra; chương trình phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ.

Nguyễn Quang

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,444,902


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs